[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<15r15v16r16v17r17v18r18v19v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

třesenie stalo jest veliké, neb anděl páně sstúpil s nebe a přistúpiv odvalil kámen a sedieše na něm. Mt28,3 A bieše obličej jeho jako blesk a rúcho jeho jako snieh. Mt28,4 A pro bázen jeho zstrašili sú se strážní a učiněni sú jako mrtvi. Mt28,5 Ale odpověděv anděl, řekl jest ženám: „Neroďte se báti, viem, že Ježíše, jenž ukřižován jest, hledáte, Mt28,6 nenieť tuto, vstalť jest zajisté, jakož jest řekl. Poďte a vizte miesto, kde jest byl položen pán. Mt28,7 A brzo jdúc povězte učedlníkóm jeho, žeť jest vstal. A aj, předejte vás do Galilee, tam jeho uzříte, aj, předpověděl sem vám.“ Mt28,8 I vyšly sú brzo z hrobu s bázní a s radostí velikú běžiece zvěstovat učedlníkóm jeho. Mt28,9 A aj, Ježíš potka se s nimi řka: „Zdrávi buďte.“ Ale oni přistúpili sú a drželi nohy jeho a modlili sú se jemu. Mt28,10 Tehdy vece jim Ježíš: „Neroďte se báti, jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdú do Galilee, tamť mě uzřie.“

Mt28,11 Kteréžto když sú odešli, aj, někteří z strážných přišli sú do města a zvěstovali kniežatóm kněžským všecky věci, kteréž se biechu staly. Mt28,12 A shromazdivše se s staršími, radu vzemše penieze hojné dali sú rytieřóm Mt28,13 řkúce: „Řcete, že učedlníci jeho v noci přišli sú a ukradli nám jeho, když sme spali. Mt28,14 A bude liť to slyšáno od vladaře, myť jemu poradíme a vás bezpečny učiníme.“ Mt28,15 A oni vzemše penieze, učinili sú, jakož biechu naučeni. I rozhlášeno jest slovo to u Židuov až do dnešnieho dne. Mt28,16 Ale jedenácte učedlníkuov odešli sú do Galilee na horu, kdež jim ustavil bieše Ježíš.

Mt28,17 A vidúce klaněli sú se jemu, ale někteří pochybovali sú. Mt28,18 A přistúpiv Ježíš, mluvil jest jim řka: „Dána mi jest všecka moc na nebi i na zemi. Mt28,19 Protož jdúce učte všecky národy, křtiece je ve jméno otce i syna i ducha svatého, Mt28,20 učiece je zachovávati všecky věci, kteréž koli přikázal sem vám. A aj, já s vámi sem po všecky dni až do skonánie světa.“

Prol[Čtenie svatého Marka]text doplněný editorem

Počíná se předmluva svatého Jeronýma ve čtenie svatého Marka

Panno Maria

Marek evanjelista, boží zvolený a Petra apoštola ve křtu syn a v božské řeči učedlník, kněžstvo v Izraheli dělá, podlé těla levitský (totižto z národu Levi), k vieře Kristově jsa obrácen, čtenie u Vlašiech popsal jest, okazuje v něm, čím by rodu svému dlužen byl i Kristovi. Neb začetie počátku na hlasu prorockého zvolenie ustanovuje, řád levitského zvolenie ukazuje, aby káže předeslaného Jana, syna Zachariášova, v hlasu anděla zvěstujícieho vypúštějícieho, netoliko slovo tělem učiněné, ale i tělo páně skrze slovo božského hlasu zvěstovánie počátkem čtenie kázanie ukázal, aby ktož by to čta uměl, k tomu počátek těla v pánu a Ježíše příštieho přiebytek těla mělo li by poznati a v sobě slovo hlasové, kteréž bieše na přízvučinách potratilo, nalezlo by.

Potom, kdyžto od dokonalého čtenie vidělo, od křtu páně počínaje boha zvěstovati, nepracoval jest o narození těla, kteréž v prvních viďal bieše vypraveno, ale všecko vypravuje vyloženie púště, postu počet pokušenie ďábelské, zběři zvieřat a posluhovánie oznámil jest andělské, tak nás napomínaje k rozomění, všecko krátce zpósobuje, ani jistoty sstalé věci ujímal,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).