[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

otázanie v boha skrze vzkřiešenie Jezukrista, 1 P3,22 jenž jest na pravici božie pohltiv smrt, abychom života věčného dědici učiněni byli, šel jest do nebe, poddav sobě anděly i moci i síly.

IIII.

1 P4,1 Protož že jest Kristus trpěl na těle, i vy týmž myšlením odieni buďte. Neb ten, jenž trpěl na těle, přestal jest od hřiechóv, 1 P4,2 aby již ne lidským žádostem, ale vuoli božie, což ostatka jest času v těle, živ byl. 1 P4,3 Neb dosti jest na minulém času k dokonání vuole pohanské, jenž sú chodili v smilství, v žádostech, v pití vína, v hodování, v kvasiech a v neslušných modlám službách, 1 P4,4 v nichž se divie, že ste nevběhli vy v též pohaněnie smilstva rúhajíce se, 1 P4,5 jenž vydadie počet tomu, kterýž hotov jest súditi živé i mrtvé. 1 P4,6 Neb proto i mrtvým kázáno jest čtenie, aby byli zajisté podlé lidí súženi v těle, ale živi byli podlé boha v duchu, 1 P4,7 ale všech konec se přiblíži. Protož buďte opatrní a bděte na modlitbách, 1 P4,8 ale přede všemi věcmi odměnnú lásku mezi sebú ustavičnú majíce, neb láska přikrývá množstvie hřiechóv. 1 P4,9 Přívětiví vespolek bez reptánie, každý jakož jest vzal milost, 1 P4,10 jeden k druhému ji přisluhujíce jakožto dobří vladaři rozličné milosti božie. Ač kto mluví jako řeči božie. 1 P4,11 Ač kto přisluhuje jakožto z moci, kterúž přidává buoh, aby ve všech počten byl bóh skrze Jezukrista, jemuž jest sláva a ciesarstvie na věky věkóv.

1 P4,12 Najmilejší, neroďte odcházeti v prchlivosti, jenž ku pokušení vám bývá, jako by se nového nětco vám přihodilo. 1 P4,13 Ale obcujíce Kristovým utrpením, radujte se, abyšte i v zevení slávy jeho radovali se veselíce se. 1 P4,14 Ač vás hanějí pro jméno Kristovo, blahoslaveni budete. Neb což jest cti a chvály a moci božie, a jenž jest duch jeho, nad vámi odpočívá. 1 P4,15 Ale žádný z vás netrpí jako zloděj aneb vraždelník aneb lájce aneb cizích věcí žadatel. 1 P4,16 A pakli jako křesťan, nestyď se, ale chval boha v tom jménu, 1 P4,17 neb čas jest, aby se súd počal od domu božieho. A poněvaž najprvé od nás, který konec těch, jenž nevěřie čtení božiemu? 1 P4,18 A poněvaž spravedlivý ledvy spasen bude, nemilostivý a hřiešný kde se ukáží. 1 P4,19 Protož i ti, jenž trpie vedlé vuole božie, věrnému stvořiteli porúčejí duše své v dobrých činech.

V.

1 P5,1 Protož starších, ješto mezi vámi sú, prosím spolustarší a svědek utrpení Kristových, jenž i jeho slávy, kteráž v budúciem času má se zeviti, účastník: 1 P5,2 Paste, kteréž mezi vámi jest, stádo božie, opatrujíce ne bezděčně, ale dobrovolně podlé boha, 1 P5,3 ani pro milost mrzutého zisku, ale z dobré vóle, ani jako panujíce v žákovstvu, ale příklad učiněný stádu a z úmysla, 1 P5,4 a když se ukáže knieže pastýřóv, přijměte neuvadlú korunu slávy. 1 P5,5 Též i mládenci poddáni buďte starším. A všickni vespolek pokoru ukazujte, neb pán pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. 1 P5,6 Protož pokořte se pod mocnú rukú boží, aby vás ponížil v den navštievenie, 1 P5,7 všicku pečlivost vaši vrhúce naň, neb jemu jest péče o vás. 1 P5,8 Střiezlivi buďte a bděte, neb protivník váš ďábel jako lev řeva obcházie hledaje, koho by sežral, 1 P5,9 jemuž zprotivte se silní u vieře vědúce, že též utrpenie jest tomu vašemu bratrství, kteréž na světě jest. 1 P5,10 A buoh všie milosti, jenž vás povolal u věčnú svú slávu v Kristu Ježíši málo trpiece onť dokoná, potvrdí a upevní, 1 P5,11 jemu sláva a ciesařstvie na věky

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).