[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

poslav skrze anděla svého služebníku svému Janovi, Ap1,2 jenž jest svědectvie vydal slovu božiemu a svědectvie Jezukristovi o těch věcech, kteréž koli viděl. Ap1,3 Blahoslavený, ktož čte a ktož slyší slova proroctvie tohoto a zachovává ty věci, kteréž v něm psány sú, neb čas blízko jest. Ap1,4 Jan sedmi zboróm, jenž sú v Azí: Milost vám a pokoj od toho, jenž jest a jenž bieše a jenž má přijíti, a od sedmi duchóv, kteříž před obličejem trónu jeho sú, Ap1,5 a od Jezukrista, jenž jest svědek jeho věrný, prvorozený mrtvých a knieže králóv země, jenž miloval nás a umyl nás od hřiechóv našich ve krvi své Ap1,6 a učinil nás královstvie a kněžie bohu a otci svému, jemu sláva a ciesarstvie na věky věkóv, amen. Ap1,7 Aj, přijde s oblaky a uzří jej každé oko i ti, ktož sú ho bodli, a kvieliti budú sebe nad ním všecka pokolenie země, také, amen. Ap1,8 Já sem alfa i omega, počátek i konec, die pán bóh, jenž jest a jenž bieše a jenž má přijíti, všemohúcí.

Ap1,9 Já Jan, bratr váš a účastník v zamúcení a v království a v trpělivosti v Kristu Ježíši, byl sem na ostrově, ješto slove Patmos, pro slovo božie a svědectvie Ježíšovo. Ap1,10 Byl sem v duchu v nedělní den i slyšal sem za sebú hlas veliký jako trúby, Ap1,11 řkúce ke mně: „Což vidíš, piš na kniehy a pošli sedmi zboróm, ješto sú v Azí, Efezu, Smirne a Pergamu a Tiatire a Sardis a Filadelfie a Laodicie.“ Ap1,12 I obrátil sem se, abych viděl hlas, jenž se mnú mluvil, a obrátiv se uzřel sem sedm sviecnóv zlatých Ap1,13 a u prostředce sedmi sviecnuov zlatých podobného synu člověka, oděného rúchem úzkým až do hlezna a podpásaného pod prsi provázkem zlatým. Ap1,14 Ale hlava jeho a vlasové byli sú bielí jako bielá vlna a jako snieh a oči jeho jako plamen ohně Ap1,15 a nohy jeho podobné mosazi jako v peci hořiecie. A hlas jeho jako hlas vod mnohých. Ap1,16 A měl jest v pravici své sedm hvězd a z úst jeho meč s obú stranú ostrý vycházieše a tvář jeho jako slunce se svietí v moci své. Ap1,17 A když sem ho uzřel, padl sem k nohám jeho jako mrtvý. I položil na mě pravici svú řka: „Neroď se báti, já sem první i poslední Ap1,18 a živý, a byl sem mrtvý. A aj, nynie živ sem na věky věkóv a mám klíče smrti i pekla. Ap1,19 Protož piš, kteréžs věci viďal a které sú a které se mají státi potom. Ap1,20 Tajemstvie sedmi hvězd, kteréžs viďal v pravici mé a sedmi sviecnóv zlatých, sedm hvězd jest andělóv sedm a sviecnóv sedm jest sedm zboróv.“

Druhá

Ap2,1 Anjelu efezského zboru piš: Totoť praví ten, jenž drží sedm hvězd v pravici své, jenž chodí u prostředce sedmi sviecnóv zlatých. Ap2,2 Viem skutky tvé a úsilé tvé a trpělivost tvú, že nemóžeš trpěti zlých, a pokusils těch, ješto pravie, by byli apoštolé, a nejsú, a nalezli je lháře. Ap2,3 A trpělivost máš a trpěls pro jméno mé a nerozpačovals se. Ap2,4 Ale mám proti tobě málo, žes lásku svú první opustil. Ap2,5 Protož pamětliv buď, odkuds vypadl, a čiň pokánie a prvnie skutky dělaj. A pakli toho neučiníš, přijdu tobě a pohnu sviecnem tvým s města svého, leč pokánie činiti budeš. Ap2,6 Ale toto máš dobré, žes nenáviděl skutkóv mikulášské roty, kteréž i já nenávidím. Ap2,7 Kto má uši, slyš, co duch praví zboróm: Ktož svítězí, dám jemu jiesti z dřeva života, jenž jest v ráji boha mého. Ap2,8 A andělu Smyrne zboru piš: Totoť praví první i poslední, jenž byl mrtev a jest živ. Ap2,9 Viem zamúcenie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).