[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

temnosti oslepily sú oči jeho.

1 J2,12 Píši vám, synáčkové, že odpúštějí se vám hřiechové pro jméno jeho. Píši vám, otcové, že poznali ste toho, jenž od počátka jest. 1 J2,13 Píši vám, mladí, že ste přemohli zlostného. Píši vám, mláďátka, že ste poznali otce. 1 J2,14 Píši vám, mladí, že silní učiněni ste a slovo božie v vás přebývá a přemohli ste zlostníka. 1 J2,15 Neroďte milovati světa ani těch věcí, kteréž na světě sú. Ač kto miluje svět, nenie láska otcova v něm. 1 J2,16 Neb všecko, což jest v světě, žádost těla jest a žádost očí a pýcha života, kteráž nenie z otce, ale z světa jest 1 J2,17 a svět pomine i žádost jeho. Ale ktož vuoli boží činí, zuostává na věky. 1 J2,18 Synáčkové, poslednie hodina jest. A jakož ste slyšeli, že antikrist přijde, ale nynie antikristové mnozí učiněni sú. Protož vieme, že poslednie hodina jest. 1 J2,19 Z nás sú vyšli, ale nebyli sú z nás. Neb by byli z nás, zuostali by zajisté s námi. Ale aby zeveni byli, že nejsú všickni z nás. 1 J2,20 A vy pomazánie máte od svatého a znáte všecko. 1 J2,21 Nepsal sem vám jako neumělým pravdy, ale jako umějícím ji. A že každá lež z pravdy nenie. 1 J2,22 Kto jest lhář, jediné ten, ktož zapierá, že Ježíš nenie Kristus? Tenť jest antikrist, jenž zapierá otce i syna, ani otce má. 1 J2,23 Ktož vyznává syna, i otce má. 1 J2,24 Vy, což ste slyšeli od počátka, v vás to zuostaň. Zuostane li vás to, což ste slyšeli od počátku, i vy v synu a v otci zuostanete. 1 J2,25 A totoť jest zaslíbenie, kteréž on zaslíbil vám život věčný. 1 J2,26 Tyto věci psal sem vám o těch, ješto vás svodie. 1 J2,27 A vy pomazánie, kteréž ste vzali od něho, zuostaň v vás. A nemáte potřebie, aby vás kto učil, ale jakož pomazánie jeho učí vás o všech věcech a pravda jest a nenie lež. A jakož vás naučilo, zuostaňte v tom. 1 J2,28 A nynie, synáčkové, zuostaňte v něm, abychom když se ukáže, měli doúfanie v něm a nebyli pohaněni od něho v příští jeho. 1 J2,29 Viete li, že spravedlivý jest buoh, vězte, že každý, ktož činí spravedlivost, z něho urozen jest.

III.

1 J3,1 Vizte, kterakúž lásku dal nám otec, abychom synové boží sluli i byli. Protož svět nezná nás, neb nezná jeho. 1 J3,2 Najmilejší, nynie synové boží sme, a ještě se neukázalo, co budem. Ale vieme, že když se ukáže, podobni jemu budem, neb uzříme jeho, jakož jest. 1 J3,3 A každý, ktož má tuto naději v něm, posvětcuje sebe, jakož i on svatý jest. 1 J3,4 Každý, ktož činí i hřiech, jest nepravost. 1 J3,5 A viete, že on se ukázal, aby hřiechy sňal, a hřiechu v něm nenie. Každý, ktož v něm přebývá, nehřeší. 1 J3,6 A každý, ktož činí hřiech, nevidí jeho ani ho zná. 1 J3,7 Synáčkové, žádný vás nesvoď: ktož činí spravedlnost, spravedlivý jest, jakož i on spravedlivý jest. 1 J3,8 Ktož činí hřiech, z ďábla jest, neb od počátka ďábel hřeší. V tom se jest ukázal syn boží, aby zrušil skutky ďáblovy. 1 J3,9 Každý, ktož se z boha urodil, hřiechu nečiní, neb siemě jeho v něm zuostává, a nemóž hřešiti, neb z boha urozen jest. 1 J3,10 V tom zevni sú synové boží a synové ďáblovi, každý, ktož nenie spravedlivý, nenie z boha. A ktož nemiluje bratra svého, 1 J3,11 neb toto jest zvěstovánie, kteréž ste slyšeli od počátka, abyšte se milovali vespolek, 1 J3,12 ne jako Kain, jenž z zlostníka bieše a zabil bratra svého. A proč jest zabil jej? Neb skutkové jeho zlí biechu, a bratra jeho spravedliví.

1 J3,13 Neroďte se diviti, bratřie, ač vás svět nenávidí. 1 J3,14 My vieme, že přeneseni sme z smrti v život, neb milujem bratřie, ktož nemiluje, zuostává v smrti. 1 J3,15 Každý, ktož nenávidí

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).