[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

aneb kteraký čas oznámil by skrze ně duch Kristóv, předzvěstuje ta utrpenie, kteráž sú v Kristu, a potomnie slávy. 1 P1,12 Jimž zeveno jest, že na samým sobě, ale vám přisluhováchu ty věci, kteréž nynie zvěstovány sú vám skrze ty, ješto sú vám čtenie kázali duchem svatým, poslaným z nebes, na něhož andělé žádají patřiti.

1 P1,13 Protož podpášíce bedra mysli vašie, střiezliví a dokonalí naději mějte v tu milost, kteráž se vám dává v zevení Krista Ježíše 1 P1,14 jako synové poslušenstvie, nepřipodobňujíc se k dřevním žádostem vašie neumělosti, 1 P1,15 ale podlé toho, jenž vás jest povolal svatého, abyšte i vy světí byli ve všelikém obcování, 1 P1,16 aneb psáno jest: Svatí buďte, neb já svatý sem. 1 P1,17 A poněvaž otcem vzýváte toho, jenž bez přijímanie osob súdí podlé skutkóv každého, v bázni obcujte v času přebývanie vašeho 1 P1,18 vědúce, že neporušitedlnú věčnú zlatem ani střiebrem vykúpeni ste z marného vašeho obcovánie otcovského ustavenie, 1 P1,19 ale drahú krví jakžto beránka neposkvrněného a nezprzněného Krista Ježíše, 1 P1,20 předvěděného zajisté před ustavením světa, ale zeveného v časy najposlednějšie pro vás, 1 P1,21 kteří skrze něho věrní ste bohu, jenž vzkřiesil jej z mrtvých a dal jemu slávu, aby viera vaše a naděje byla v bohu, 1 P1,22 duše vaše čisté činiece v poslušenství lásky v bratrském milování. Z sprostného srdce vespolek se snažnějie milujte, 1 P1,23 druhé jsúc narozeni ne z semene porušitedlného, ale neporušitedlného skrze slovo boha živého a trvajícieho na věky. 1 P1,24 Neb všeliké tělo seno a všeliká sláva jeho jako senný květ. Uschlo jest seno a květ jeho spadl, 1 P1,25 ale slovo božie zuostává na věky. A toť jest slovo, kteréž kázáno jest vám.

Kapitola II.

1 P2,1 Protož složiece každú zlost i každú lest a pokrytstvie a závisti i všeliká utrhánie, 1 P2,2 jako nynie urozená malá děťátka, rozomní, beze lsti mléka požádajte, abyšte v něm rostli k spasení, 1 P2,3 ač však okusili ste, že sladký jest pán, 1 P2,4 k němuž přistúpiece, k kameni živému, od lidí zajisté zavrženému, ale od boha vyvolenému a uctěnému, 1 P2,5 i vy jakžto kamenie živé vzdělávajte se v domy duchovnie, kněžstvo svaté, abyšte obětovali oběti duchovnie vzácné bohu skrze Ježíše Krista. 1 P2,6 Protož praví písmo: Aj, položím na Sionu kámen svrchní úhelní, vyvolený, drahý. A každý, ktož uvěří veň, nebude pohaněn. 1 P2,7 Protož vám věřícím čest, ale nevěřícím kámen, kterýž sú zavrhli stavitelé, ten učiněn jest v hlavu úhelní a kámen uraženie 1 P2,8 a skála pohoršenie těm, jenž urážejí slovem, aniž věřie, v němž i položeni sú. 1 P2,9 Ale vy ste rod vyvolený, královské kněžstvo, lid svatý, lid dobytie, abyšte moci jeho zvěstovali, jenž z temnosti vás povolal v přivedené světlo své, 1 P2,10 kteříž někdy ne lid boží, ale nynie lid boží, jenž nedošli milosrdenstvie, ale nynie došli milosrdenstvie.

1 P2,11 Najmilejší, prosím vás jako hostí a pútníkuov, abyšte se zdrželi od tělesných žádostí, kteréž řitieřují proti duši, 1 P2,12 obcovánie vaše majíce mezi pohany dobré, aby v tom, což pomlúvají o vás jako o zločinciech, dobrých skutkóv vás znamenajíce chválili boha v den navštievenie. 1 P2,13 Poddáni buďte všelikému lidskému stvoření pro bóh: buďto králi jako povýšenému, 1 P2,14 buďto vévodám jakožto od něho poslaným ku pomstě zlých, ale k chvále dobrých. 1 P2,15 Neb tak jest vuole božie, abyšte dobře činiece umlknúti kázali nemúdrých lidí neumělosti. 1 P2,16 Jakžto svobodní a ne jako zástěru majíce zlosti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).