[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

věky věkóv, amen. 1 P5,12 Po Silvanovi, věrném vám bratru, jakož mním, krátce sem psal, prose a osvědčuje tuto býti pravú milost božie, v niež stójte. 1 P5,13 Pozdravuje vás zbor, jenž jest v Babyloně sebraný, a Marek, syn mój. 1 P5,14 Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém. Milost vám všem, kteříž ste v Kristu Ježíši, amen.

Počíná se Kanonika svatého Petra druhá

Kapitola prvá

2 P1,1 Šimon Petr, sluha a apoštol Jezukristóv, těm, jenž s námi sú spolurovné došli viery v spravedlnosti boha našeho a spasitele Jezukrista. 2 P1,2 Milost vám a pokoj naplněn buď v poznání pána našeho, 2 P1,3 kterak všecky věci nám božské moci, kteréž k životu a k dobrotě dány sú skrze poznánie jeho, jenž nás jest povolal vlastní slávú a mocí, 2 P1,4 skrze něhož nám najvětšie a najdražšie zaslíbenie dal, abyšte skrze ty věci učiněni byli účastni božského přirozenie, varujíce se toho, kteréž na světě jest žádosti porušenie. 2 P1,5 Ale všickni péči přiložiece, posluhujte u vieře vašie moc a v moci uměnie 2 P1,6 a v umění zdrželivost a v zdrželivosti trpědlivost a v trpědlivosti milostivost 2 P1,7 a v milostivosti bratrské milovánie a v bratrském milování lásku. 2 P1,8 Neb tyto věci budú li s vámi a přemohú, neprázných ani bez užitka vás postavie v poznání pána našeho Jezukrista. 2 P1,9 Neb při kom nejsú tyto věci, slepý jest a rukú pokúšeje, zapomínanie přijímaje očištěnie dávních hřiechóv svých. 2 P1,10 Protož, bratřie, viece se snažte, abyste skrze dobré skutky jisté vaše povolánie a vyvolenie činili. 2 P1,11 Neb činiece nebudete hřešiti nikdy, neb tak hodně bude vám dán vchod u věčné královstvie pána našeho spasitele Jezukrista.

2 P1,12 Protož počnu vás vdycky napomínati o těch věcech a zajisté umělé a potvrzené v nynějšie pravdě. 2 P1,13 Neb za spravedlivú věc mám, kterak dlúho sem v tomto stánku, že vás zbuzovati budu v napomínanie. 2 P1,14 Jist sa, že rychle jest složenie stánku mého, jakož i pán náš Ježíš Kristus oznámil mi jest. 2 P1,15 Dám také pilnost a častokrát, abyšte po smrti mé o těchto věcech často památku činili. 2 P1,16 Neb sme nenásledovali neumělých básní, známu učinili vám pána našeho Jezukrista moc a předvěděnie, ale hodni jsúc viděti jeho velikost, 2 P1,17 neb přijem ot boha otce čest a slávu hlasem z vysoka pošlým k němu od velebnosti slávy takovýmto: „Tento jest syn mój milý, v němž sem sobě zalíbil, jeho poslúchajte.“ 2 P1,18 A ten hlas my sme slyšeli s nebe přinesený, když sme s ním byli na hoře svaté. 2 P1,19 A máme pevnější řeč prorockú, jiež dobře čiňte poslúchajíc jako lucerny, ješto svietí v mračném městě, dokudž by den neusvetl a dennice nevzešla v srdcích vašich, 2 P1,20 to najprv rozomějíc, že všeliké proroctvie písma vlastním vykládaním neděje se. 2 P1,21 Neb ani volí člověčí přineseno jest kdy proroctvie, ale duchem svatým vdechnutí mluvili sú boží lidé.

II.

2 P2,1 Ale byli sú i falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi budú mistři lživí, jenž uvedú roty zatracenie a toho, jenž je vykúpil, pána, zapierají, uvodiec sobě rychlé zatracenie. 2 P2,2 A mnozí následovati budú jich smilstvie, skrze kteréž cesta pravdy bude porúhána 2 P2,3 a v lakomství zamyšlenými slovy budú o vás kupčiti. Jimž súd

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).