[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

plačte, kvělte v bědách vašich, kteréž přijdú vám. Ja5,2 Zbožie vaše zetlela sú a rúcha vaše od molóv snědena sú. Ja5,3 Zlato a střébro vaše zeřavělo a jich rez na svědectvie vám bude a jiesti bude maso vaše jako oheň, hromaždíte sobě hněv v posledních dnech. Ja5,4 Aj, mzda dělníkóv, ješto sú žáli krajiny vaše, kteráž oklamána jest od vás, křičí a křik jich v uši pán zástupuov všel jest. Ja5,5 Hodovali ste na zemi a v smilstvích vykrmili ste duše vaše v den zabitie. Ja5,6 Přivedli ste a zabili ste spravedlivého a nezprotivil se vám. Ja5,7 Protož trpělivi buďte, bratřie, až do příštie páně. Aj, oráč čaká drahého užitka země, trpělivě snášeje, až by vzal jaré i ozimé. Ja5,8 Trpělivi buďte i vy a posilňte srdcí vašich, neb se příštie páně přiblíži. Ja5,9 Neroďte vzdychati jeden proti druhému, bratřie, abyšte nebyli súzeni. Aj, súdce přede dveřmi stojí. Ja5,10 Příklad vezměte, bratřie, vyjitie zlého a dlúhočakánie práce a trpělivosti proroky, jenž mluvili sú ve jméno páně. Ja5,11 Aj, blahoslavíme ty, kto jsú trpěli. Trpělivost Jakubovu slyšeli ste a konec páně viděli ste, že milosrdný jest pán a milosrditel. Ja5,12 Přede všemi věcmi, bratřie moji, neroďte přisáhati ani skrze nebe, ani skrze zemi, ani skrze kterú koli jinú přísahu. Ale buď řeč vaše, jestli jest, nenie li, nenie, abyšte pod súdem nepadli.

Ja5,13 Mútí li se kto z vás, modl se s pravú myslí a chval boha. Ja5,14 Jest li kto nemocen mezi vámi, uveď kněžie zboru a modlte se nad ním, mažíce jej olejem ve jméno páně, Ja5,15 a modlitva viery uzdraví nemocného a polehčí jemu pán, a bude li v hřiešiech, budú jemu odpuštěny. Ja5,16 Protož vyznávajte se jeden druhému hřiechóv vašich a modlte se jeden za druhého, abyšte spaseni byli. Neb mnoho prospievá modlitby spravedlivého ustavičná. Ja5,17 Eliáš člověk bieše podobný nám útrpný a modlitbú modlil se jest, aby nepršal déšť na zemi, i nepršal jest za tři léta a za šest měsiecóv. Ja5,18 A opět se modlil a nebe dalo déšť a země dala užitek svój. Ja5,19 Bratřie moji, poblúdil li by kto z vás od pravdy a obrátil li by jej kto, Ja5,20 věděti má, že ktož učiní, aby se hřiešný obrátil od bludu cesty své vysvobodí duši jeho od smrti a přikrývá množstvie hřiechóv.

Počíná se Kanonika prvá svatého Petra

Kapitola I.

1 P1,1 Petr, apoštol Jezukristóv, zvoleným příchozem rozptýlenie v Pontu v Galatí, v Kapadocí, v Azí, v Bitýní, 1 P1,2 podlé předvěděnie boha otce v posvěcenie ducha, v poslušenstvie a v pokropenie krve Krista Ježíše, milost vám a pokoj rozmožen buď. 1 P1,3 Požehnaný buoh a otec pána našeho Jezukrista, jenž podlé svého milosrdenstvie velikého znova urodil nás v naději živú skrze vzkřiešenie Jezukrista z mrtvých 1 P1,4 v dědictvie neporušitedlné a neposkvrněné a neuvadlé, zachovalé v nebesiech vám, 1 P1,5 kteříž se v moci božie ostřieháte skrze vieru k spasení připravenú zeviti se v čas najposlednější. 1 P1,6 V němž se veseliti budete, ač nynie maličko se musíte mútiti v rozličných pokušeních, 1 P1,7 aby zkušenie viery vašie mnoho dražšie bylo nežli zlato, kteréž skrze oheň zkúšeno bývá, aby nalezeno bylo v chválu a slávu i v čest v zevení Jezukrista, 1 P1,8 kteréhož když ste neviděli, milujete, v něhož nynie také nevidúce věříte, ale věřiece veseliti se budete radostí nevýmluvnú a oslavenú, 1 P1,9 přijmúce konec viery vašie, spasenie duší vašich. 1 P1,10 O kterémžto spasení hledali a ptali sú se proroci, jenž o budúcie v vás milosti prorokovali sú 1 P1,11 zpytujíce, který

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).