Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1v2r2v3r3v4r4v5r5v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[3v]číslo strany rukopisutomu bude stvořenie jako němo, ač i volá a ukazuje stvořitele. Ale ktož má mysl svobodnu, tak ež jie jest bezpřiemnú milostí k stvoření neobvázal a umie dómyslně stvořenie rozsúditi, tomuť vše volá a ukazuje stvořitele a jako řka: Ne samoť jsem sě nebyv mohlo učiniti, zpořéditi, aniť sě mohu držeti samo sebú, ale jest i divná kakás všeho pravda, a to jest Bóh vše mohúcí, vše umělý v spravedlnosti a plná dobrota milostivá, jemuž čest a chvála a poddaná služba a dieka až na věky. Neb svobodný rozum člověka toho, jehož jest milost bezpřémná libých stvořených věcí neuvázala a v rozumu neoslepila, když v stvoření uzří libú krásu, vezme to v mysl, ež jest v stvořiteli velím nad to viece líbosti i krásy, a ež by užitečnějie jemu sě bylo slíbiti, nežli by sě slíbil všemu světu, a lépe jej jmieti nežli vešken svět; neb v něm v jediném vše dobré jest i nad to, nežli j’ stvořenie mohlo přijieti dobra. Aj, kakť nás najprvé Pán Bóh zove svým stvořením ku poznání sebe! [K]text doplněný editorem tomuť praví svatý Pavel: Nezřejmé věci božie skrze tyto zřejmé, když budú srozuměny, mohú býti opatřeny, a věčná moc jeho a božstvie. K tomuť knihy Múdrosti dávají cěstu řkúc: Ktož v postavě a v krásě stvořenie mají líbost, vězte to, žeť jest ten nad to většie moci, ješto j’ to učinil. Die také kniha Job o tom poznání Boha: Každý člověk vidí jej, patří naň zdaleka každý. Die k tomu svatý Řehoř: Zdaleka naň patřiti jest ne okem k oku viděti jej, ale dómyslem jej po skutciech jeho znamenati. I to j’ pěkné a potřebné obmysliti, ež tiem prvým pozváním Kristus pozval svatého Ondřeje, když ptal sě na něm, kde by bydlil. Neb kakž koli i to je bylo božím darem svatému Ondřeji, že j’ byl dobrý člověk, i prvé než poznal Krista – vida svatost svatého Jana Křstitele, držal sě jeho, a když svatý Jan ukázal Krista, přistúpil k němu tieže jeho řka: Kde bydlíš, mistře? – Však z toho móžem rozuměti, ež ktož sě ptá po Bohu, tomu Bóh dává známost sebe, ale ktož milostí velne k světu a netieže sě po Bohu, mnohokrát sě obmešká. Neb jakož svatého Jana svědčí čtenie, Bóh za své dary dává své dary, tak ež ktož první dar z milosti jeho přijme a bude hledati dále božie milosti, Bóh z své spravedlnosti milosrdně přidá jemu viece svých daróv.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).