Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[2r]číslo strany rukopisusě na tělesné líbosti, v nich chtě svá kochánie jmieti? Protož vystřiehá svatý Pavel, abychom v tělesných líbostech sě nekochali řka: Budete li podlé těla živi, zemřete. Neb líbosti tělesné v hřiech zavodie, ješto smrt činí. Těch příčin k hřiechu střiehla j’ sě ona dievka šlechetná, ješto pravieše: Nikdy sem sě nepřiměšovala k těm, ješto hrají, ani jsem s těmi tovařišila, ješto stojie po lehkosti, a čístě sem své duše chovala ode všeliké žádosti. Á, kak brzce mine, co j’ tělu libé v hřiechu, ale věčně bude trpěti pro neřádnú líbost v hřiechu. Protož oželejíc krátkého tělesného utěšenie, pro věčné dobré poďme od toho, od něhožť nás volá Kristus.

Třetie jest svět, ješto nás táhne k našemu zlému; neb ktož chce býti přietel tohoto světa, ten bude boží nepřietel. Protož vztáhněm své mysli od toho, což svět miluje a což chválí, to j’ od hrdosti, od žádosti zbožie a od žádostí tělesných. Toť jest svět a toť jsú svět, ktož stojie po tom vší žádostí, netbajíc Boha, ti v své mysli draho vážiec, ti chváléce, ješto umějí sobě to přivésti, aby svú hrdost bujně vedli, sbožie, jakž mohúc, hromazdili a rozkošně chovali sebe. Od tohoť volá nás Kristus i posli jeho, abychom, chtiec býti přietelé tohoto světa, nebyli boží nepřietelé. A ktož svět miluje, zdali nenie přietel jeho? A ktož by rád vrovnal sě světu, zdali ten světa nemiluje? A protož die svatý Pavel: Neroďte sě vrovnati tomuto světu. A správně nemá sě múdrým svět líbiti, nemají proč chváliti jeho; neb tolik jest v něm neupřiemosti, tolik zlosti, tolik jedu duchovnieho, ješto nakažije a smrtí duše. Pro něž die Izaiáš v svém proročství: Vyjděte z Babylona, aby každý spasil svú duši. A Babylonem miení svět tento, v němž jest mnoho pracné miešky v lopotné neprázdni. Pro něž die také ve čtení Kristus: V světu súženie budete jmieti, ale ve mně pokoj. A zdali těžké, lopotné a protivné mnohé práce člověk pro svět nebude jmieti, chtě toho dosieci, což svět miluje? A nejednú v nepravost zajde a obmešká sě u věčném dobrém a ještě s jinými světskými v nepřiezn zajde. Protož ktožť miluje svět, neznáť světa; ale ktož miluje Boha a svět pozná, odvrátí

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).