Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

kakž[229r]číslo strany rukopisukoli bez Ducha svatého nemohli bychom jmieti nikteréž z onú dvú svátostí, však jest to kakás jako zvláštie svatost, ješto Písmo Duchu svatému připisuje, když Duch svatý roznietí v duši milost v chuti náboženstvie, aby člověk, jsa číst v srdci a pracovav v nesnadnosti dobrých činóv, okusil také sladkosti, ješto j’ v duchovní pochotnosti, aby tak poznal, jehož jest jměl v práci pomocníkem, ež také má jej utěšitelem. A tak v takém utěšení Duch svatý dává svědečstvo duchu našemu, ež jsme synové boží. A když synové, tehdy i dědici. Také nám činí Duch svatý tu pochotnst, aby v nás vzplodil šlechetnosti: milost, trpedlnost, sstálost, nerozpačnost, pokoru. A tak i o jiných. Neb Duch svatý tiem svým darem naučí nás všemu, posilní přída, a když odejde, pokorny nás učiní, ež poznáme své hubenstvo, poznajíc v tom pravdu, ež sami sebú nic nemóžem, ale jen což darem božie milosti, když Duch svatý ráčí zavítati. O té proměně die svatý Řehoř: Bude s námi Duch svatý, abychom povstali v svatú milost, a odejde, abychom, svú poznajíc nestatečnost, pokorni byli. Ale velikú túhu jmievají nábožní v potracení té milosti a až k zúfaní potáhnú nerozumní. Die o tom svatý Augustin: Hospodine, bych nezřel k tvému milosrdí, mé hubenstvo přivedlo by mě až k rozpači. Die o tom také svatý Bernart: Ktož v duchu bývá, nemni, byť vzdy v tom jednom stavu mohl prospievati nebo státi. Nenieť v tom na člověčí vóli cěsta jeho. Ale Duch svatý pósobí podlé své vóle takto neb takto cěstu jeho. Protož ktož uzří, ež nenie tak kypr a tak chuten v náboženství, nerozpakuj sě, neostávaj své snažnosti, ale modlitvú hledaj božie pomoci, ažť

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).