Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[231r]číslo strany rukopisuA ten má olej v svém osudí, ktož má pochotnost pravdy v svém srdci, ež právě činí a pro tu vrchní pravdu, ješto Bóh jest, všeliké sě poškvrny střeže. Neb, jakož die svatý Pavel: Toť jest chvála naše svědečstvo svědomie našeho. A to j’ múdrost těch panen v Boze a v svém svědomí útěchu jmieti z své čistoty. Ale toť jsú nemúdré panny, ješto vše, což činie, pro svět činie, útěchu svú v tom pokládajíc, ež od lidí mají chválu. I nebudú moci v svém svědomí útěchy jmieti, nečiniec pravdy pro pravdu. Aj, oboje panny mají dobré činy, múdré i nemúdré panny, ale jen ty hodovat s ženichem vejdú, ješto ne od lidí vnějšie z toho, což činie dobrého, hledají chvály, ale vnitř v svém svědomí chtie chválu jmieti. O takovéť panně die žaltář: Všecka chvála jejie, dceře královy, ve vnitř.

Die dále čtenie: Když prodlí ženich, všecky dřémati počechu a zesnuchu. Neb když dlí súdce, nepřída k súdu posledniemu, zlí zesnú a dobří sě vzdřiemí. Usnúti jest smrtelným hřiechem býti umrtvenu, ale dřémati jest v obecných hřiešiech nedužiti. A jakož z rozdřiemanie přicházie usnutie, tak mnohokrát z neduhu obecných hřiechóv přicházie smrt těžkého hřiechu smrtelného. Die opět čtenie: I vzvolachu o puolnoci: Ženich jde, vyjděte protiv jemu!

Ten křik dne súdného praví písmo o puolnoci; neb toho času, kdy má přijíti, nevie ižádný. Proto j’ psáno: den boží jako zloděj v noci příde. Tehdy vstanúc všecky panny budú své lampady připravovati. Ale hasnúti budú nemúdrých panen lampadové; neb jich činové potuchú vnitř, když k súdu pójdú. Nevezmú od Boha odplaty za to, za něž jsú rády vzely od lidí chválu. Ale co j’ to, ež prosie u panen múdrých? Jediné ež v svém

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).