Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[193r]číslo strany rukopisutak ni sěm ni tam, počnú tě z svých ust vyvracěti. Často Hospodin takové jako z svých ust vyvrátí, když jich všie věcí ostane pro jich rozmařělost, ež nechtie sě v milosti chutně pohnúti k dobrým činóm. I dá jim padnúti znamenitě a ohavně druhdy, aby poznajíc sě v svém hubenstvie, snažnějie hledali as a potom milosti božie. Protož ta milost teplá, ne horká, nenie bezpečná; velmi brzo studená bude. Ale kdyby člověk ovšem nic dobrého neučinil, maje rozum, a zlého také, neslušal by k spasení, jakož die svatý Řehoř: Málo jest to zlého nečiniti, nesnaží li sě, by dobré činil. Třetie, od teplé milosti když sě lépe rozmóž milost darem božím, v kom bude horká, tú milostí bude člověk činiti dobré a střieci sě zlého. A tu j’ již k spasení dobrá čáka. Avšak ta milost mnoho ostaví v člověku poškvrn z obecných hřiechóv, jichž sě bude třěba dále očistiti, ež ta, ač i horká již móž slúti milost, nenie tak silná, by všicku rez sňala a nečistotu i poskvrnu všech hřiechóv s duše; ale oheň pokánie na tomto světě anebo na onom čistec mnohé musí dočistiti. A tak milost samiem člověkem nemóž sě nikakž rozhorčiti, jakož sě voda bez ohně nerozhorčí, ale když přistúpí Bóh svú milostí k duši; neb die Písmo: Bóhť jest oheň. A protož die svatý Bernhart: Ktož jsa studen, přistúpí k ohni a rozhřěje sě, zdali nevidí, ež má to od ohně, jehož jest nejměl sám od sebe? Takéž ktož jest studen byl v svých hřiešiech dřéve, bude li rozhorčen potom ku pokání, nemni, byť odjinud to přišlo, nežli ež jest k němu Bóh přistúpil, súdě duch jeho a káraje, od něhož sě j’ rozhorčil. Čtvrté, opět sě u většiem horku rozmáhá milost. Ta, když sě rozmóž, vyčistí duši ze všech hřiechóv dopustilých, jakož vidíme, když vře hrnec, sevře sě nečistota a ven bude vyvřena.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).