Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[191r]číslo strany rukopisujakoť jde jiný lid, v marnosti smysla svého jmajíc rozum zatemnilý, od cěsty božie jsúc odlúčeni. Čtvrté, pútníci hodnější cěstu oberú sobě, snad upřiemější, ač i příkřější, aby mohli dojíti spieše. Takéž i duchovní pútníci mnoho cěst podlé stavóv rozličnosti mají k královstvu nebeskému, ale jedny jsú upřiemějšie[fu]upřiemějšie] vprzymyeyſſije než druhé, jedny jsú s oklikem větším. Aj, almužnu dávati[99]možno číst též „a i almužnu dávati“ cěsta jest k nebi, ale s oklikem, když jest prvé sbožie dobývati, z něhož by pak almužny činil. A jest pak upřiemějšie cěsta, všeho pojednú nechajíc, vším srdcem kochati sě v Hospodinu, bez zámutkóv světskými věcmi. Ale z těch cěst a takovýchž, jakož jsú rozliční stavi, jednomu jest jedna hodnější, druhá druhému; silnější v duchovniem úmysle jinú móž cěstú nežli mdlejší. Die Rikhardus: Jakož ne všichni mohú všeho, takež ne vše j’ všěm hodno. Často j’ něterým méně hodné, ješto j’ v sobě velím lepšie, a ješto j’ menšie, to sě někomu hodí lépe. Bývá to, ješto j’ někomu k ztracení příčina, to cěsta k spasení druhému bude. Mnozí s vysoka padají těžce, ješto v nižšiem stavu tvrdo stojiechu; a mnozí, ješto po rovni nižšie cěsty často padáchu a léně jdiechu, ti jsú u vyšší cěstě duchovenstvie pevně své stavěli kroky a chutně kráčěli k vrchu šlechetnosti prospievajíc. A protož neumiem ani smiem všem raditi bližšie cěsty, ale viz, by každý šel hodnější sobě. Než to řku, ež šlechetnost mysli, ješto Boha člověk váží za Bóh, vpřiemě drže křesťanskú vieru, maje milost v boží službě a milost dobrého obecného v lítosti lidské nehody, jest všěm obecná dobrá cěsta, a dobréj cěstě učil jest starý Dobeš syna svého řka: Chválu vzdávaj Bohu po všě časy a pros jeho, ať tvé cěsty zpraví, a všěcka tvá rada ať v něm ostane. Páté, pútníci praví ústavně

X
fuupřiemějšie] vprzymyeyſſije
99možno číst též „a i almužnu dávati“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).