Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<47v48r48v49r49v50r50v51r51v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Neb tak jest duše veliká věc, ež nic nemóž jí dosti býti kromě Boha, a svět ve všem chudá jest věc a s velikými nedostatky. Avšak táhne duši k milování sebe, čest jí zdejší ukazuje a slibuje, kdyby sě k němu obrátila, hojnost sbožie a v tělesných rozkošech utěšenie, jehož však splniti nebude moci, právě jako když chudý holomček bude bohatého dceru, urozenú a výbornú pannu snúbiti za sě, ješto, pójde li zaň, v chudobě s ním bude a v nejedněch nedostatciech a v lopoti. Až i Bóh také ji snúbí posly svými, kazateli, Písmem, chtě, aby duše z své vóle k Bohu obrácenie větší čest jměla. A tak i k zablúdilé již duši skrze Jeremiáše volá Hospodin řka: Navrať sě ke mně, a jáť sě navrátím k tobě. A plno jest Písmo toho, kak nás Hospodin milostivě odvolává. Až i zlí duchové člověčí duši táhnú k sobě, aby s nimi zahynula, ne aby v nich útěchu jměla. A vědúc, ež jich nemóž duše milovati, táhnú ji rozličně v světských a v tělesných věcí neřádnú milost. A tak skrze tak rozličné snubáky množstvie lidu obrátí sě k světu, uvěřie lestným snubákóm, ješto snúbie jen k marnému, a k stvoření milostí velnúc, nebudú tbáti na stvořitele. A bude li kto v poselství božiem, táhna je ku pravdě, odrazie ho neochotně a jako řkúc: Jdi od nás, nechcemť učení tvých cest; daremně nám básni baješ. A tak, jakož die Kristus, odpovědúc poslóm božím, onen pójde do vsi, ješto j’ ji kúpil, onen k spřeženým volóm a onen k ženě. Točíš onen sě dá na hrdost, aby panoval nad jinými, jako ves kúpiv; onen, aby sbožie hromazdil, jako vól k volu připřáhaje; a onen na rozkoš tělesnú, aby tělu hověl jako ženě, v líbostech jeho kochaje sě. Ale vizte, odkudť taký blud pochodí, a raziť, opatrni buďte, pro marné statečného neztrácejte! Najprvéť to pochodí odtud, ež dobré tohoto světa […]text doplněný editorem, ale tohoto dobrého onoho světa ne tak máme před sebú, bychom té pochotnosti tělesnými čichy okusili. A prvnie hnutie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).