Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Co j’ to, ež veliké skutky čině muž svatý, strachuje sě v nich? Neb jest, jehož se j’ i v dobrých činech strachovati, lenosti a lsti. Lenost učiní, ež méně bude dobrého, než by býti mohlo. A lest učiní, ež i dobré nebude dobře učiněno. A jen ten nečiní lsti v dobrém, což činí, když nepřimiesí úmysla toho, by skrz to chtěl od lidí sám své chvále, neb tělesné pohodě, neb zisku světskému. Pro tyť věci Job, muž svatý, die: Strachoval sem sě všech svých činóv, neb točíš, ač jest to dobré, což činím, ale ne všeho, co sě v úmysle přimiesí, poznati mohu. Protož máme v tom dvém bedlivi býti, abychom ne léně a beze lsti činili dobře to, co j’ dobré. Třetie bdieti máme, abychom srdečnie oči svoji vzdy jměli k Bohu obráceně, vidúc moc jeho, múdrost i dobrotu, z niež vzeli jsme bez čísla i tělesně i duchovně mnoho jeho dobrodienie. A také k tomu máme bedlivi býti, kdy Hospodin příde kterú svú milostí v naše srdce, abychom inhed jemu otevřěli, ať by neminul. Protoť die Kristus ty blaženy, kteréž Pán jich nalezne, ani bdie, když příde; a velí nám k těm lidem býti podobnu, ješto čakají, bdiec Pána svého, když by sě vrátil a potlukl, aby inhed jemu otevřěli. I máme bedlivě znamenati vnitřnie hnutie svých žádostí, abychom to vylúčili, upokojili, s nímž sě n[e]text doplněný editoremsjedná Duch boží, a k tom[u]text doplněný editorem svú vólí a svú žádostí přistúpili, ješto bychom skrz to posošni býti mohli jeho milostivého navštievenie. Neb v rozličnýchť proměnách bývá to boži[e]text doplněný editorem milosti navštievenie. N[ě]text doplněný editoremkdy mysl v pokoru skloní, někdy rozšíří v svaté [mi]text doplněný editoremlosti na vše strany: vzhóru k Bohu a k svatým, ješt[oť]text doplněný editorem kralijí v Boze, dolóv k [t]text doplněný editoreměm, ješto jsú v čistci, n[a]text doplněný editorem pravo ku přátelóm a n[a]text doplněný editorem [le]text doplněný editoremvo k nepřátelóm; za sě [k]text doplněný editorem těm, ješto již minuli, p[řed]text doplněný editorem sě, ješto mají býti ješt.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).