Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jako ve všem bohatství.

I to j’ sě stalo, ež, když židé prošli tak Jordan, kázal jim Bóh, aby každý rod, jakož jich dvanádcět bylo, vnesl kámen svój v Jordan, aby tam potonul a zahřezl, a z Jordana jiný vynesl a na břězě postavil k téj paměti, ež jsú tak divně byli Jordan prošli. Takéž ktož tak vejde v duchovný úmysl svým pilným myslí přemietaním o duchovných nebeských věcech a o světských, tak rozděle milost, jakž jste slyšěli, má vnésti v tu milost dvanádcět kamenóv a potopiti v ní, a jiných dvanádcět vynésti z nie a znamenitě postaviti. Tiem kamením móžem znamenati tvrdost neb pevnost a těžkost, jakož ty věci má do sebe kámen. A ta těžkost neb tvrdost móž i ve zlém i v dobrém býti. Protož zlú tvrdost, ješto j’ kto tvrd ve zlém protiv dobrému hnutí, má duchovný člověk v téj milosti zatopiti, skrze niž jest všel v duchovenstvie, když mu jest k Bohu sě byla obrátila a všěcka sešla k světským věcem. A z té milosti má vynésti jako dobré kamenie, aby byl peven v dobrém, těžek a tvrd v pokušení, sebú nedada hnúti od dobrého, aby v stálosti dokonal počaté dobré etc.cizojazyčný text

V střědu po velikonoci řěč.

Ež dní těchto přístupna jest řěč svatého Pavla, ješto die: Jste li vstali s Kristem, toho hledajte, to v chut jmějte, ješto j’ svrchu, kdež jest Kristus v Otcově chvále: co j’ tyto slavné dni mluviti, co li v mysli přemietati, než o zmrtvýchvstání Syna božieho, z něhož bychom u vieře vzěli osvěcenie, v naději sstálost a v milosti boží rozniecenie a v těch věcí žádosti, ješto k životu věčnému příslušejí? A tak znamenajte, ež v těchto sloviech svatý Pavel – jimiž sem řěč počal – dotýká vstánie z mrtvých duchovnieho, a druhé, k čemu sě mají táhnúti vstalí. Neb jakož dvoje jest smrt, jedna přirozená, v níž sě tělo rozlúčí s duší, o níž die žaltář: I který jest člověk, ješto živ bude a neuzří smrti?

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).