Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

vyjde a i moře již projde, jakž jste slyšěli, ještě nejednú úmyslem pohne tam nebo sěm. Nežli sě jemu obrátí tak Jordan za sě, muší trpěti pokušenie a bojovati protiv světské žádosti a tělesnéj; a tak pozná v rozličných příhodách své hubenstvo a nestatečnost věcí světských a milost boží. Tuž teprv k Jordanu příde, a rozdělí sě Jordan jemu, ež dolejšie strana obrátí sě za sě vzhóru, odňavadž jde, a dolejšie staví sě v moři. Jordan milost znamenává; neb jakož jest Jordan silná řěka a sladkú má vodu, takež v milosti j’ sladká pochotnost, a silná j’ milost, jako i smrt. Smrt vše sbéře a milost vše snese. Ale ktož chce k životu právě duchovniemu, muší divně milost rozděliti, jako j’ Jordan rozdělen prvé, než vešli židé v svatú zemi. Musí člověk poznati sě, poznati všěch stvořených věcí nedokonánie a poznati Boha, jenž plnost jest dobrého všeho. Tuž teprv bude mdléti jemu milost a misati k světským věcem a k Bohu rósti. A čímž člověk dómyslnějie a hlúbe spatří to, kak jest Pán Bóh vše dobré jeho, a kak jsú nestatečné všěcky v sobě věci světské a kak jsú k věčnému dobrému mnohé přiekazny, ktož sě jim poddá milostí: jako by s škříní svatosti hlúbe hlúbež v Jordan vstúpil. Neb to spatřovánie božské velebnosti a světské nestatečnosti jest v člověčiem srdci jako svatost v oné škříni, s níž když hlúbe hlúbež v Jordan kněžie postúpali, dolejšie strany ubývalo a hořějšie rostla vzhóru. Takéž tak móž hluboce velikú boží milost člověk spatřovati a nestatečnost věcí světských, až by sě tak milost i rozdělila, jako j’ sě byl přěd onú skříní svatosti rozdělil Jordan, ež by milost [k]text doplněný editorem světským vzdy misala, až by v hořkost vběhla, v žalost sě obrátiec, že j’ sě ještě ně v čem s nimi obierati, ještě jich ovšem nebýti prázdnu, a nic by líbosti neostalo k světským věcem; a milost k Bohu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).