Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

toho, že j’ roven Bohu Otci. A té j’ pokoře učil jest své apoštoly řka: Učte sě ode mne; nebť jsem tichý a pokorný srdcem. Tu pokoru v nebesiech andělé mají i všichni svatí, že jsúc plni všeho dobrého, všie cti a chvály, však i jednoho hnutie pýchy chlubné nemají z toho; ale čím vyšší jsú v Boze, tiem jsú v sobě pokornějše. Tať pokora jest i zde na světě lidí velikých u božích dařiech a jest odivná šlechetnost. Neb ač sě ten pokoří, ješto nemá čím hrd býti a snad má, zač by sě styděl, kakžkoli dobra jest pokora jeho, však nenie podobna k divu; ale když ten sdrží sě u pokoře, ješto od jiných má chválu, jemuž velicí čest činie, to j’ zde na světě divná a řiedko vídaná pokora. Neb nic nesnadnějšieho než v pochlebenství býti při sobě. Protož svatý Augustin ciesaře praví ščastnými mezi jiným, ješto pomniec, ež jsú lidé, nepodnesú sě v chlúbu, když přieliš pochlebně čest jim činie. Neb ktož v ta doba sdrží pokoru, ukáže do sebe tu šlechetnost, že j’ míla jemu pravda.

U veliký čtvrtek.

Tento den jest, v němž Hospodin milosrdný pamět učinil svým divným věcem, dav divný pokrm těm, ješto sě bojie jeho. Neb jako dnes učinil znamenitú večeři svým apoštolóm, jsa s nimi ještě v svém člověčství, a toho drahého kvasu i my všichni z milosti jeho požíváme. Na téj večeři učinil jest skonánie Zákonu starému a dal Zákon nový. Tu jest s svými apoštoly jedl beránek velikonoční, ješto j’ figura byl neb znamenie toho, že on jsa tichý, sklidný, čistý beránek bez poškvrny, ješto snímá hřiechy světské, má v podobenství toho beránka býti obětován a krev svú proliti a pokrm býti divné posily lidu svému věříciemu; a v síle jeho drahé krve má lid jeho vyveden býti ze tmy neznánie božieho velikého

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).