Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

poznaje, že j’ pro naše hřiechy trpěl Kristus, i počne hřiecha v sobě nenáviděti a Pána Krista v utrpení následuje, bude i svým utrpením čistiti své hřiechy, pomoc maje tú vezdajší obětí v svátosti těla a krve Syna božieho, ješto j’ ji ustavil ku paměti svého za ny umučenie.

Třetie člověk chtě dóstojně k téjto svátosti přistúpiti, donidž jest v studenosti života tohoto jako v noci, má sě v milosti svatéj k Bohu i k družci rozněcovati. Protož die Písmo: Budú jiesti beránka toho té noci pekúc ohněm. Ohněm mienie svatú milost, ješto vzdy hořěti má na božiem oltáři, to j’ v srdci každého. Bez tohoť ohně nemá i jeden jiesti beránka toho velikonočnieho; neb ktož nemiluje, bydlí v smrti, a mrtvému neslušie jiesti. A také jedl li by kto syrové maso, nebyl by bezpeč svým životem. Týmž podobenstvím bez svaté milosti k Bohu a k bližním nebezpečně přistúpí k téj svátosti. Nemá také u vodě býti vařen ten beránek, ale jen upečen ohněm. Voda v tomto miestě móž tělesnú aneb světskú múdrost znamenati a oheň vrúcí milost boží. I máme této svátosti ne tak požívati, jako by světskú múdrostí byla vymyšlena, ale že j’ vrúcí dána nám milostí boží. Čtvrté chtě přistúpiti člověk k téjto svátosti předóstojnéj, má cělú a plnú mieru jmieti, že j’ v téj svátosti pravé tělo Kristovo tak, jakož jest již Kristus s božstvím i s duší vstav z mrtvých v těle oslaveném. A toť písmo v tom ukazuje, když die o tom beránku: Hlavu jeho i s nohami i s droby budete jiesti. Hlavú miení božstvie, nohami člověčstvie a droby něteré skryté věci při tom, ješto nemohú tak obecně zjevny býti. O hlavě die svatý Pavel: Hlava Kristova Bóh jest; a proto nohami znamenáno j’ člověčstvie jeho, ež člověčstvím k nám jest přišel, v božství tak sě ukázav,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).