Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

„Poviem li, neuvěříte mi. L22,68 A pakli vás otieži, neodpoviete ani propustíte. L22,69 Ale potom bude syn člověka sedě na pravici moci božie.“ L22,70 I řekli sú všickni: „Tehdy ty si syn boží?“ Kterýžto vece: „Vy pravíte, že já jsem.“ L22,71 A oni řekli: „Co ještě žádáme svědectvie? Jistě sami sme slyšeli z úst jeho.“

Kapitola XXIII.

L23,1 A povstavši všecko množstvie jich, vedli sú jej ku Pilátovi. L23,2 I počali naň žalovati řkúce: „Tohoto sme nalezli, an převracie lid náš a brání dani dávati ciesaři a praví se býti Kristem králem.“ L23,3 Tehdy Pilát otáza ho řka: „Ty li si král židovský?“ A on odpověděv, vece: „Ty pravíš.“ L23,4 I vece Pilát kniežatóm kněžským a k zástupóm: „Nic nenalézám viny na tomto člověku.“ L23,5 A oni viece popúzejíce se, praviechu: „Zbúřilť jest lid, po všem Židovstvu uče, počav od Galiee až sem.“ L23,6 Tehdy Pilát uslyšav o Galilei, otázal se, byl li by člověk galilejský. L23,7 A když poznal, že by byl z moci Erodesovy, poslal jej k Erodesovi, jenž i on v Jeruzalémě bieše v ty dni.

L23,8 Tehdy Erodes uzřev Ježíše, zradoval se jest velmi, neb ot mnohého času žádal jej viděti, protože mnohé věci o něm slýchal, a měl naději, že by některý div uzřel ot něho. L23,9 I tázal se ho mnohými řečmi, ale on jemu nic neodpoviedal. L23,10 Kniežata pak kněžská a mistři stáli, ustavičně žalujíce na něho. L23,11 I pohrdal jím Erodes s svým zástupem a posmieval se jemu, oblek jej v rúcho bielé, a odeslal zase ku Pilátovi. L23,12 I učiněni sú přátelé Erodes a Pilát v ten den, neb před tiem nepřátelé biechu vespolek.

L23,13 Potom Pilát svolav kniežata kněžská a mistry i lid, L23,14 řekl k nim: „Dali ste mi tohoto člověka, jako by lid převracel, a aj, já před vámi otazuji ho, nižádné vinny nenalézám na tomto člověku z těch věcí, kteréž naň žalujete. L23,15 Ano ani Erodes, neb sem vás poslal k němu, a hle, nic hodného smrti nestalo se jemu. L23,16 Protož potreskce jeho, i propustím.“ L23,17 Neb z potřebnosti měl jim na den slavný pustiti jednoho. L23,18 I zvolal jest spolu vešken zástup řka: „Vezmiž tohoto a pusť nám Barabáše,“ L23,19 jenž byl pro svádu některakú v městě učiněnú a pro vraždu vsazen do žaláře. L23,20 Tehdy opět Pilát mluvil k nim, chtě propustiti Ježíše. L23,21 A oni výše voláchu řkúce: „Ukřižuj, ukřižuj jej!“ L23,22 A on po třetie řekl k nim: „I co jest zlého učinil tento? Jáť žádné vinny smrti nenalézám na něm. Protož potreskciť ho a propustím.“ L23,23 Oni pak hlasy velikými křičeli žádajíce, aby byl ukřižován, i rozmáháchu se hlasové jich.

L23,24 […]text doplněný editorem[341]…] Et Pilatus adiudicavit fieri petitionem eorum lat. L23,25 I pustil jim toho, kterýž pro vraždu a pro svádu vsazen byl do žaláře, za něhož prosili, ale Ježíše vydal k vuoli jich. L23,26 A když sú jej vedli, chytili Šimona nějakého Cyrenenského, jdúcieho ze vsi, i vložili naň kříž, aby nesl za Ježíšem. L23,27 I šel za ním mnohý zástup lidí i žen, kteréžto plakaly a kvielily ho. L23,28 A obrátiv se k nim Ježíš, vece: „Dcery jeruzalémské, neplačtež na mě, ale plačte samy na se a na syny své. L23,29 Neb aj, přijdúť dnové, v nichžto řeknú: Blahoslavené neplodné a břicha, ješto sú nerodila, a prsi, které sú nekrmily! L23,30 Tehdyť počnú řieci horám: Padněte na nás, a pahrbkóm: Přikrýte nás! L23,31 Neb poněvadž na zeleném dřevě toto činie, i co pak bude na suchém?“ L23,32 A vedena sú s ním i jiná dva lotry, aby byli odpraveni.

L23,33 A když sú přišli na miesto, jenž slove Popravišťné, tu sú jej ukřižovali i lotry, jednoho na pravici a druhého na levici. L23,34 Tehdy Ježíš pravieše: „Otče, odpusť jim, nebť nevědie, co činie.“ A rozdělivše rúcho jeho, metali sú losy. L23,35 I stál lid očekávaje. I posmieváchu se kniežata s nimi řkúce: „Jinýmť jest pomáhal, nechať pomuož sám sobě, jest liť tento Kristus, boží volený!“ L23,36 Posmieváchu se jemu také i katanové přistupujíce a octa podávali

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).