[Bible pražská, Matoušovo evangelium]

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, 485v–500v. Editoři Batka, Ondřej, Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[487r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceproroka: Mt4,15 Země Zabulon a země Neptalim, cesta mořská za Jordánem v Galilei pohanské. Mt4,16 Lid, kterýž bydlil[12]bydlil] bydil tisk v temnostech, viděl světlo veliké a sedícím v krajině stínu smrti, světlo vzešlo jest jim. Mt4,17 A tu počal Ježíš kázati a řékati: „Pokánie čiňte, nebť se přiblíží[13]přiblíží] appropinquavit lat., appropinquabit var. vám[14]vám] navíc oproti lat. královstvie nebeské.“

Mt4,18 A chodě Ježíš podlé moře Galilejského, uzřel dva bratry, Šimona, jenž slove Petr, a Ondřeje, bratra jeho, ana púštíta sieti do moře, nebo biešta rybáři. Mt4,19 I vece jim: „Poďta po mně, učinímť vás, abyšta byla rybáři lidští.“ Mt4,20 A ona ihned opustivše sieti, šla sta za ním. Mt4,21 A pošed odtud, uzřel jest jiná dva bratry, Jakuba Zebedeova a Jana, bratra jeho, na lodí s Zebedeem, otcem jich, ani tvrdí sieti své, i povolal jest jich. Mt4,22 A oni ihned opustivše sieti i otce, brala sta se za ním. Mt4,23 I obcházieše Ježíš všicku Galilei, uče v školách jich a káže čtenie královstvie a uzdravuje všecky neduhy a každú nemoc v lidu. Mt4,24 I vyšla jest pověst jeho po vší Syrí i podáváchu jemu všech, kteříž se zle mějiechu, rozličnými neduhy a nemocmi poražených i těch, kteří ďábelstvie měli, i náměsiečníkóv i dnú zlámaných, a udzravoval jest je. Mt4,25 I šli sú za ním zástupové mnozí z Galilee a z krajiny desieti měst[15]krajiny desieti měst] Decapoli lat. a z Jeruzaléma a z Judy a z Zajordání.

Kapitola V.

Mt5,1 A vida Ježíš zástupy, vstúpil jest na huoru, a když se posadil, přistúpili sú k němu učedlníci jeho. Mt5,2 I otevřev usta svá, učíše je řka: Mt5,3 „Blahoslavení chudí duchem, neb jich jest královstvie nebeské. Mt5,4 Blahoslavení tiší, neb oni vládnúti budú zemi. Mt5,5 Blahoslavení, kteří lkají, neb oni potěšeni budú. Mt5,6 Blahoslavení, kteří lačnějí a žížnějí spravedlivosti, nebo oni nasyceni budú. Mt5,7 Blahoslavení milosrdní, neb oni milosrdenstvie dojdú. Mt5,8 Blahoslavení čistého srdce, neb oni boha viděti budú. Mt5,9 Blahoslavení pokojní, neb oni synové boží slúti budú. Mt5,10 Blahoslavení, kte[b]označení sloupceří protivenstvie trpie pro spravedlivost, neb jich jest královstvie nebeské. Mt5,11 Blahoslavení jste, když vám zlořečiti budú lidé[16]lidé] navíc oproti lat., + homines var. a budú se vám protiviti a praviti všecko zlé na vás lhúce pro mě. Mt5,12 Radujte se a veselte se, neb odplata vaše mnohá jest v nebesiech. Neb tak sú se protivili i prorokóm, kteří sú byli před vámi.“

Mt5,13 „Vy jste suol země: jestliže suol zmařena bude, čím bude osoleno? K ničemémuž se nehodí viece, než aby byla ven vyvržena a potlačena ot lidí. Mt5,14 Vy ste světlo světa. Nemóž město skryto býti na huoře postavené. Mt5,15 Aniž osvěcují sviece a stavie ji pod kbelec, ale na svícen, aby svietila všem, kteříž v domu jsú. Mt5,16 Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidie skutky vaše dobré a velebí otce vašeho, jenž v nebesiech jest.“

Mt5,17 „Neroďte se domnievati, bych přišel rušiti zákona neb proroky, nebť jsem nepřišel rušiti zákona[17]zákona] navíc oproti lat., + legem var., ale naplniti. Mt5,18 Jistě zavěrné pravím vám, dokudž nepomine nebe i země, jediné slovce aneb jediný vršek[18]vršek] werſſek tisk nepomine od zákona, až se všecky věci stanú. Mt5,19 Protož kto přestúpí jedno z přikázaní těchto najmenších a učiti bude tak lidi, najmenší slúti bude v království nebeském. Ale kto bude činiti a učiti, ten veliký slúti bude v království nebeském. Mt5,20 Protož pravím vám, že nebude li hojnější spravedlivost vaše nežli mistróv a zákoníkuov, nevejdete do královstvie nebeského.“

Mt5,21 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým: Nezabiješ. Pakli by kto zabil, hoden bude súdu. Mt5,22 Ale jáť pravím vám, že každý, kto se hněvá na bratra svého, hoden bude súdu. A ktož by řekl bratru svému racha, hoden bude rady aneb odsúzenie[19]rady aneb odsúzenie] concilio lat.. A kto by řekl blázne, hoden bude pekelného ohně. Mt5,23 Protož obětuješ li dar svuoj k oltáři a tu se rozpomeneš, že bratr tvój má něco proti tobě, Mt5,24 nechaj tu daru svého před oltářem a jdi, prvé smiř se s bratrem svým, a potom přijda, budeš obětovati dar svuoj. Mt5,25 Budiž povolen protivníku svému rychle, doniž si s ním na ce[487v]číslo strany rukopisustě,

X
12bydlil] bydil tisk
13přiblíží] appropinquavit lat., appropinquabit var.
14vám] navíc oproti lat.
15krajiny desieti měst] Decapoli lat.
16lidé] navíc oproti lat., + homines var.
17zákona] navíc oproti lat., + legem var.
18vršek] werſſek tisk
19rady aneb odsúzenie] concilio lat.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.