[Bible pražská, Matoušovo evangelium]

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, 485v–500v. Editoři Batka, Ondřej, Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<485v486r486v487r487v488r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[486r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceAzora. Mt1,14 Azor potom zplodil jest Sadocha. A Sadoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda. Mt1,15 Eliud potom zplodil jest Eleazara. A Eleazar zplodil Matana. Matan potom zplodil Jákoba. Mt1,16 Jákob zplodil Jozefa, muže Marie, z niežto narodil se jest Ježíš, jenž slove Kristus. Mt1,17 A tak všech národuov ot Abrahama až do Davida národuov čtrnácte a ot Davida až do převedenie babylonského národóv čtrnátcte a od převedenie babylonského až do Krista národóv čtrnácte.

Mt1,18 Kristovo pak narozenie takto se stalo. Když byla usnúbena matka Ježíšova[2]Ježíšova] eius lat., Iesu var. Maria Jozefovi[3]Jozefovi] ioziefowi tisk, prvé než se sešli, nalezena jest v životě majíci z ducha svatého. Mt1,19 Ale Jozef, muž její, že jest byl spravedlivý a nechtěl[4]nechtěl] nehtiel tisk jie ohlásiti, chtěl tajně propustiti ji. Mt1,20 A když o tom myslil, aj, anjel páně ve spání ukázal se jemu řka: „Jozefe, synu Davidóv, neroď se báti pojieti Marie, manželky své. Nebo co se jest narodilo v ní, z ducha svatého jest. Mt1,21 Porodíť zajisté syna a nazuoveš jméno jeho Ježíš, nebť on vysvobodí lid svuoj od hřiechuov jich.“ Mt1,22 Toto pak všecko stalo se jest, aby se naplnilo, což pověděno jest ode pána skrze proroka řkúcieho: Mt1,23 Aj, panna v břiše mieti bude a porodí syna a nazváno bude jméno jeho Emanuel, jenž se vykládá S námi buoh. Mt1,24 Tehda Jozef povstav ze spánie, učinil, jakož mu přikázal anjel páně. A přijal jest Mariji, manželku svú, Mt1,25 a nepoznal jest jí, až i porodila syna svého prvorozeného, i nazval jest jméno jeho Ježíš.

Kapitola II.

Mt2,1 A když se bieše narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnuov Erodesa krále, aj, mudrci přijeli ot východu slunce do Jeruzaléma Mt2,2 řkúce: „Kte jest, jenž se jest narodil, král židovský? Neb zajisté viděli sme hvězdu jeho na východ slunce a přijeli sme, abychom mu se klaněli.“ Mt2,3 To uslyšav Erodes král, zarmútil se jest a veškeren Jeruzalém s ním. Mt2,4 A svolav všecka kniežata kněžská a mistry lidu, tázáše se jich, kte [b]označení sloupceby se měl Kristus naroditi. Mt2,5 A oni řekli: „V Betlémě Judově, neb tak jest psáno skrze proroka: Mt2,6 A ty, Betléme, země Judova, nikoli nejsi menšie mezi kniežaty judskými, nebť z tebe vyjde vuodce, jenž bude zpravovati lid muoj izrahelský.“ Mt2,7 Tehdy Erodes tajně povolav mudrcóv, pilně se ptal od nich na čas hvězdy, která se jim byla ukázala, Mt2,8 a propúštěje je do Betléma, vece: „Jděte a ptajte se pilně na to dietě, a když naleznete, zvěstujte mi, ať i já přijda budu se klaněti jemu.“ Mt2,9 Kteřížto když vyslyšeli krále, otjeli sú. A aj, hvězda, kterúž viděli na východ slunce, brala se před nimi, až i přišedši stála svrchu, kdežto bieše dietě. Mt2,10 A uzřevše hvězdu, zradovali sú se radostí velikú velmi. Mt2,11 A všedše do domu, nalezli dietě s Marijí, matkú jeho. A padše klaněli sú se jemu. A otevřevše poklady své, obětovali jemu dary: zlato, kadidlo a myrru. Mt2,12 A odpověd vzemše ve spání, aby se nenavracovali k Erodesovi, jinú cestú navrátili sú se do krajiny své.

Mt2,13 Kteřížto když sú odjeli, aj, anjel páně okázal se Jozefovi ve spání řka: „Vstaň a vezmi dietě i matku jeho a ujdi do Ejipta a buď tam, dokavadž nepovím tobě, nebť jest budúcí věc, žeť Erodes bude hledati dietěte k zahubení jeho.“ Mt2,14 Kterýžto povstav vzal jest dietě i matku jeho v noci i otšel do Ejipta Mt2,15 a byl jest tam až do smrti Erodesovy, aby se naplnilo to, což jest pověděno od pána skrze proroka, jenž die: Z Ejipta povolal sem syna svého. Mt2,16 Tehdy Erodes vida, že by zklamán byl od mudrcuov, rozhněval se jest velmi a poslav zmordoval všecky dietky, které byly v Betlémě a ve všech končinách jeho, ote dvú let a níže vedlé času, na který se byl zeptal ot mudrcuov. Mt2,17 Tehdy naplněno jest to, což pověděno jest skrze Jeremiáše proroka, jenž die: Mt2,18 Hlas na výsosti slyšán jest, pláč a kvílenie mnohé, Rachel plačíci synóv svých, a nechtěla se utěšiti, neb jich nenie.

Mt2,19 A

X
2Ježíšova] eius lat., Iesu var.
3Jozefovi] ioziefowi tisk
4nechtěl] nehtiel tisk
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.