[Bible pražská, Matoušovo evangelium]

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, 485v–500v. Editoři Batka, Ondřej, Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[486v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcekdyž umřel Erodes, aj, anjel páně ukázal se Jozefovi ve spání v Ejiptě Mt2,20 řka: „Vstaň a vezmi dietě i matku jeho a jdi do země izrahelské, neb zemřeliť sú ti, kteří sú hledali bezživotie dietěte.“ Mt2,21 Kterýžto povstav vzal jest dietě i matku jeho a přišel do země izrahelské, Mt2,22 a uslyšav, že by Archelaus kraloval v Judí miesto Erodesa, otce svého, bál se jest tam jíti. A napomenut jsa ve spání, bral se do krajin galilejských. Mt2,23 A přišed bydlil jest v městě[5]městě] Meſtie tisk, kteréž slove Nazaret, aby se naplnilo, což pověděno jest skrze proroky, že Nazaretský slúti bude.

Kapitola III.

Mt3,1 Pak v ty dni přijide Jan Křtitel, káže na púšti judské Mt3,2 a řka: „Pokánie čiňte, přiblížíť[6]přiblížíť] appropinquavit lat., appropinquabit var. se zajisté královstvie nebeské.“ Mt3,3 A totoť jest ten, o němž pověděno [jest]text doplněný editorem[7]jest] est lat. skrze Izaiáše proroka řkúcieho: Hlas volajícieho na púšti: Připravujte cestu páně, přiemé čiňte stezky jeho. Mt3,4 A on Jan mějieše rúcho z srstí velblúdových učiněné a pás kožený na bedrách svých. A pokrm jeho bieše kobylky a med lesní. Mt3,5 Tehdy vycháziechu k němu z Jeruzaléma a ze vší Judy a všecka krajina podlé Jordánu Mt3,6 a křtili se ot něho v Jordáně řece[8]řece] navíc oproti lat., vyznávajíce hřiechy své. Mt3,7 Tehda vida mnohé z zákoníkóv a z saduceóv, ani přišli k jeho křtu, řekl jim: „Pokolenie hadóv násilnorodných, i kto jest vám ukázal, abyšte ušli od budúcieho hněvu božieho[9]božieho] navíc oproti lat.? Mt3,8 Protož čiňte hodné ovoce pokánie Mt3,9 a neřiekajte mezi sebú: Otce máme Abrahama. Nebť pravím vám, že jest mocen buoh z kamenie tohoto zbuditi syny Abrahamovy. Mt3,10 Nebť již sekyra k kořenu dřeva jest přiložena. Každé zajisté dřevo, které nenese ovoce dobrého, bude vyťato a v oheň uvrženo. Mt3,11 Jáť zajisté vás křtím u vodě ku pokání. Ale ten, který po mně přijíti má, jestiť silnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi, onť vás křtíti bude duchem svatým a v ohni. Mt3,12 Jehožto věječka v ruce jeho a očistí humno své a shromaždí pšenici do stodoly své, a[b]označení sloupcele plevy páliti bude ohněm neuhasitedlným.“

Mt3,13 Tehdy přijide Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby se pokřtil ot něho. Mt3,14 Ale Jan zbraňováše se jemu řka: „Jáť od tebe mám pokřtěn býti, a ty pak se béřeš ke mně?“ Mt3,15 A odpoviedaje Ježíš, řekl jemu: „Ponechajž tak[10]tak] navíc oproti lat. nynie, nebť nám tak slušie naplniti všelikú spravedlnost.“ Tehdy dopustil jest jemu. Mt3,16 A když byl pokřtěn Ježíš, ihned vystúpil z vody a aj, otevřela sú se jemu nebesa a viděl jest ducha božieho, an sstupuje jako holubice a přícházie na něho. Mt3,17 A aj, hlas z nebe řkúci: „Totoť jest syn mój milý, v němž sem sobě dobře zalíbil.“

Kapitola IIII.

Mt4,1 Tehdy Ježíš veden jest na púšť ot ducha, aby byl pokúšen ot ďábla. Mt4,2 A když se postil čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí, potom jest zlačněl. Mt4,3 A přistúpiv pokušitel, řekl jemu: „Jsi li syn boží, rciž, ať kamenie toto chlebové budú.“ Mt4,4 Kterýž odpověděv řekl jemu[11]jemu] navíc oproti lat., + ei var.: „Psáno jest zajisté: Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, kteréž pocházie z úst božích.“ Mt4,5 Tehdy pojal jej ďábel do svatého města a postavil jej na vrchu chrámovém Mt4,6 a řekl jemu: „Jsi li syn boží, spustiž se doluov, nebť jest psáno, že anjelóm svým přikázal o tobě, a na ruce uchopí tě, aby snad neurazil o kámen nohy své.“ Mt4,7 I vece jemu Ježíš: „Takéť jest psáno: Nebudeš pokúšeti pána boha svého.“ Mt4,8 Opět pojal jej ďábel na huoru vysokú velmi a okázal mu všecka královstvie světa i slávu jich. Mt4,9 I vece jemu: „Tyto všecky věci dám tobě, ač padna budeš mi se klaněti.“ Mt4,10 Tehdy řekl jemu Ježíš: „Jdi, satanáši, nebť jest psáno: Pánu bohu svému klaněti se budeš a jemu samému slúžiti.“ Mt4,11 Tehdy opustil jej ďábel a aj, anjelé přistúpili a posluhovali jemu.

Mt4,12 A když pak uslyšal Ježíš, že by Jan vsazen byl do žaláře, bral se jest do Galilee, Mt4,13 a opustiv město Nazaret, přišel a bydlil v Kafarnaum za mořem v krajinách Zabulon a Neptalim, Mt4,14 aby se naplnilo, což pověděno jest skrze Izaiáše

X
5městě] Meſtie tisk
6přiblížíť] appropinquavit lat., appropinquabit var.
7jest] est lat.
8řece] navíc oproti lat.
9božieho] navíc oproti lat.
10tak] navíc oproti lat.
11jemu] navíc oproti lat., + ei var.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.