[Dalimilova kronika, rukopis vídeňský]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. NK Ser. nova 33, 1r–30v. Editoři Daňhelka, Jiří a kol., Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<22v23r23v24r24v25r25v26r26v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Boršovi a Chvalovi žžiechu.

A kdež Němcě potkachu,

nos jemu uřězachu.

Boreš a Havel z země jědesta

a mnoho lidí s sobú přivedesta.

Kněz tehdy přěd Mostem ležieše

a Boršovi sbožie žžieše.

Tu ta pány knězě podstúpista

a udatně jeho pobista.

Ta dva pány jěsta sě za knězem jezditi

a kněz sě nemože opraviti.

Kněz s svými pomocníky otci na milost jide,

jedno Ctibor s svým synem z země vynide.

Král káza svého syna s jeho pomocníky k obědu pozvati

a káza jim králový oběd dáti.

A když za stolem vesele sediechu

a sobú již bezpečni biechu,

král posla všěm ryby bez hlav surové,

uzřěvše to, sědu jako zmámení vlkové.

Knězě střiebrnými okovami okovachu

a jiné všecky u věži umetachu.

Kniežata knězě z věžě vypravichu,

ale jiní za tři léta u věži bychu.

Němci Čstibora míle s synem přijechu

a bezpečenstvie jemu dachu, velmi jej čstiechu.

Pak toho i s synem královi proradichu

a do Prahy jě svázány [poslachu]text doplněný editorem.

Král káza Čstiborovi na Petříně hlavu strčiti

a jeho syna Jarošě na kolo vzbíti.

Ten, jenž dieše, by uměl i bohu radu dáti,

neumě sebe ni syna smrti zbaviti.

Když Čstibor na popravu jdieše,

tuto řěč lidu mluvieše:

„Ktož chce zbýti strasti,

neroď prsta mezi dřvi a podvoj klásti.

Jakož jistě vieš, že tě uskřine,

takež věz, žeť přátely hněv mine.

To mieni, že ktož chce bez škody ostati,

neroď u přátelskú svádu sě uvázati.

Rci: Svoji sě psi hryzte,

cizí, rci, nepřistúpajte!

Že to jest pravda, svú smrtí žehnach.

Běda mně nebohu, že tak pozdě znamenach.“

O křižovníciech a o židech

Když do Čech křižovníci přijeli biechu,

ti nad židy papežovu moc jmiechu.

Té moci velikým střiebrem dobyli biechu

a s sobú mnoho lidí připravených jmiechu,

chtiece ot židóv veliké peniezě bráti

nebo jě všecky zjímati.

Král o tej válcě počě netbati,

a obojím řka: „Nechci sě v to vázati.“

Řka: „Drž sě každý svého práva,

kto ostojí, buď jeho hlava zdráva!“

Král židóm ku brani pokynu

řka: „Zbijete li jě, nepočtu vám za vinu.“

Židé tajně oděnie a lidu dobychu,

a když na ně křižovníci udeřichu,

židové křižovníky pobichu

a na dvě stě tehdy Němcóv zbichu.

O světiej Zdislavě skončení

Léta ot narozenie Jezukrista milého

po tisíci po dvú stú po pětidcát druhého

svatého života žena, paní Zdislava, ta ctná paní s světa snide,

pro niž pracným veliká útěcha přijide.

Pět mrtvých boží mocí jest vskřiesila

a mnoho slepých jest prosvietila,

chromých a malomocných mnoho uzdravila

a nad jinými pracnými veliké poty činila.

Sta sě, že pan Sdeslav, přišed k židóm, židovku podávi,

pak žid, v dóm jej přilúdiv, do smrti jej zadávi.

Přietelé jeho pomstichu

a proň mnoho židóv zbichu.

Král ty všecky chtieše zbíti,

musiechu všickni z země jíti.

Pak milosti královy dobychu

a s židy sě umluvichu.

Ale že židy bíti směli,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).