Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[17r]číslo strany rukopisuPs9,6 Tresktal si národy i zahynul nemilostivý a[87]a] navíc oproti lat. jmě jich zahladil si u věk a u věky věkóm. Ps9,7 Nepřietelé moji zahynuli sú v hněvě[88]Nepřietelé moji zahynuli sú v hněvě] Inimici defecerunt frameae lat. až do konce a města jich zkazil si. Zhynula pamět jich se zvukem, Ps9,8 ale hospodin u věky ostane[89]ostane] permanet lat.. Připravil v súdě stolicu svú Ps9,9 a on súditi bude svět země v rovnosti, súditi bude ľud u pravdě. Ps9,10 I učiněn jest hospodin útočišče[90]útočišče] utocziſczie rkp. chudých[91]chudých] pauperi lat., pauperum var., spomocník u potřěbách i[92]i] navíc oproti lat. v zámutcě. Ps9,11 A úfati budú[93]úfati budú] sperent lat., confident var. v tě, již poznali sú jmě tvé, nebo nepustil[94]nepustil] písařská chyba za neopustil ? si hledajúcích tebe, hospodine. Ps9,12 Slavte hospodinu, jenž bydlí na Sioně[95]Sioně] -ye radováno hořě[96]hořě] navíc oproti lat., zvěstujte mezi národy učenie jeho, Ps9,13 nebo hledajúcí krvi jich rozpomanul jest a[97]a] navíc oproti lat., + et var. nezapomněl jest volánie chudých. Ps9,14 Smiluj sě nade mnú, hospodine, viz poníženie mé ot nepřátel mých, Ps9,15 jenž povyšuješ mne z vrát smrti, abych zvěstoval všeckna chválenie tvá u vratech dcery Sion. Ps9,16 Vzraduju[98]Vzraduju] upraveno radací na vzraduji sě v uzdraveňú[99]uzdraveňú] upraveno radací na uzdrvení tvém. Venznúti sú národové v zahynuťú, jež sú učinili, v osidle v tomto, jenž sú schovali, [17v]číslo strany rukopisupopadena jest noha jich. Ps9,17 Poznán bude hospodin súdy čině, v dielech rukú svú uchycen jest hřiešník. Ps9,18 Obraťte sě hřiešníci[100]hřiešníci] hrſienyci lat. u peklo, všickni národové, jižto zapomínáte[101]zapomínáte] obliviscuntur lat. hospodina[102]hospodina] Deum lat., Dominum var.. Ps9,19 Nebo ne do koncě zapomanutie bude chudých[103]chudých] pauperis lat., pauperum var., utrpenie chudých nezahyne do konce. Ps9,20 Vstaň, hospodine, [ať]text doplněný editorem nerozmocnie[104]ať nerozmocnie] non confortetur lat. člověk, súzeni buďte národové v obezřeňú tvém. Ps9,21 Ustav, hospodine, nad nimi nosiče zákona, aby viděli[105]viděli] sciant lat. národové, že ľudie sú. Ps9,22 U co, hospodine, otšel si daleko, hrzieš u potřěbách, v smutcě? Ps9,23 Když pýchá nemilostivý, rozněcuje sě chudý, popadeni bývajú v radách, jimižto myslé. Ps9,24 Nebo chválí sě hřiešník[106]hřiešník] připsáno mladší rukou, peccator lat. v žádostech dušě své a zlostivý požehnán jest. Ps9,25 Rozdráždil[107]Rozdráždil] při okraji mladší rukou exacerbavit hospodina hřiešník, podlé množstvie hněva svého, nevzhledá. Ps9,26 Nenie bóh v obezřěňú jeho, poskvrněny sú cěsty jeho ve všem času. Otnosie sě súdové tvoji ot obličějě jeho, všěch nepřátel svých panovati bude. Ps9,27 Ne[18r]číslo strany rukopisubo

X
87a] navíc oproti lat.
88Nepřietelé moji zahynuli sú v hněvě] Inimici defecerunt frameae lat.
89ostane] permanet lat.
90útočišče] utocziſczie rkp.
91chudých] pauperi lat., pauperum var.
92i] navíc oproti lat.
93úfati budú] sperent lat., confident var.
94nepustil] písařská chyba za neopustil ?
95Sioně] -ye radováno
96hořě] navíc oproti lat.
97a] navíc oproti lat., + et var.
98Vzraduju] upraveno radací na vzraduji
99uzdraveňú] upraveno radací na uzdrvení
100hřiešníci] hrſienyci lat.
101zapomínáte] obliviscuntur lat.
102hospodina] Deum lat., Dominum var.
103chudých] pauperis lat., pauperum var.
104ať nerozmocnie] non confortetur lat.
105viděli] sciant lat.
106hřiešník] připsáno mladší rukou, peccator lat.
107Rozdráždil] při okraji mladší rukou exacerbavit
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).