Grammatica Boëmica in V libros divisa, a quodam Patre Societatis Jesu jam pridem in gratiam tyronum Boëmicae linguae composita, et multorum ejusdem linguae studiosorum saepe manibus descripta tritaque, hoc demum anno a partu Virginis 1660 in plurium usum et utilitatem typis excusa et vulgata

Jan Drachovský. Grammatica Boëmica in V libros divisa, a quodam Patre Societatis Jesu jam pridem in gratiam tyronum Boëmicae linguae composita, et multorum ejusdem linguae studiosorum saepe manibus descripta tritaque, hoc demum anno a partu Virginis 1660 in plurium usum et utilitatem typis excusa et vulgata. Olomouc (Olomucium), 1660. Vydání první.

Listování
Autor

Jan Drachovský

Ioannes; Drachovius

ZkratkaDrachGram1660
Transkribovaný titulGrammatica Boëmica in V libros divisa, a quodam Patre Societatis Jesu jam pridem in gratiam tyronum Boëmicae linguae composita, et multorum ejusdem linguae studiosorum saepe manibus descripta tritaque, hoc demum anno a partu Virginis 1660 in plurium usum et utilitatem typis excusa et vulgata
Transliterovaný titulGrammatica Boëmica| in V. Libros diviſa,| à quodam Patre Societatis JESV| Jam pridem in gratiam| Tyronum Boëmicæ linguæ| compoſita,| Et multorum ejuſdem linguæ| Studioſorum ſæpè manibus deſcripta,| tritàque, Hoc demum Anno| à partu Virginis.| 1660.| In plurium uſum, & utilita-|tem Typis excuſa, & vulgata
Místo tiskuOlomouc (Olomucium)
Tiskař/nakladatelVít Jindřich Ettel (Vitus Henricus Ettel)
Vročení1660
Vydáníprvní
ExemplářVědecká knihovna v Olomouci, Olomouc, sign. 32.277
KnihopisK02093
Formát

12°

RozsahA–G12 H6 = s. [I–II] — 1–177 — [178]
Poznámka: chyba v paginaci: s. 63 je označena „56“ nebo „6“ (?) a s. 146 je označena „149“
Charakteristika

Latinsky psaná, posmrtně vydaná mluvnice češtiny od jezuity Jana Drachovia (* asi 1576, † 1644). Jejím editorem byl mladý jezuita Matěj Václav Štajer, později autor vlastní mluvnice (ŠtajerZpůsob1668). Štajer se stal jezuitou až poté, co Drachovius zemřel. Jeho rukopis vydal v Olomouci, když tam končil teologická studia. Rozsah jeho editorské práce neznáme: jak odpovídalo jeho autorskému typu, neuvedl v tisku ani své jméno, ani jméno autorovo. Rukopis nebyl objeven, podle obsáhlého titulního listu tištěné edice byl však v jezuitském řádu opisován a používán (s. [I]). Že to byl Štajer, kdo mluvnici vydal, dosvědčil až jezuita Jiří Konstanc (KonsLima1667).

Drachoviova gramatika, materiálově navazující na mluvnici Benedikta z Nudožer (BenGram1603), je vybudována na půdorysu standardní jezuitské mluvnice latiny Emmanuela Alvara SI (srov. AlvInst1598).

 

Latinsky psaný text je rozdělen do pěti knih (liber):

I. kniha (s. 174), de nomine, probírá tvarosloví substantiv a adjektiv (jsou sem zahrnuty i některé číslovky).

II. kniha (s. 7481), de pronomine, se stručně věnuje flexi některých zájmen.

III. kniha (s. 81137), de verbo, následuje starší mluvnice (BeneGram1577, BenGram1603) v dělení sloves do konjugací.

IV. kniha (s. 137148), de postremis orationis partibus, shrnuje nauku o zbylých slovních druzích.

V. kniha (s. 149177), de orthographia & quantitate, je nakonec zasvěcena metrické poezii v češtině.

Drachovius rozděluje české jmenné skloňování do pěti deklinací (rozlišených zakončením genitivu singuláru — tento systém přejaly další jezuitské mluvnice jako KonsLima1667, ŠtajerZpůsob1668, pro jejichž autory byla Drachoviova příručka iniciační, ale i pozdější tradice do Dobrovského, srov. např. FelMet1777) a v konjugaci zná kromě slovesa býti tradiční tři časovací typy podle zakončení 1. os. sg. ind. praes. act.

Mimořádný zájem projevoval o odvozování slov, tvarosloví přechodníků a o časoměrnou poezii v českém jazyce a inspiroval v těchto směrech další autory (srov. RosaGram1672).

 

Ne úplně pečlivě byl proveden tisk mluvnice, zvlášť ve značení vokalické délky. Pro latinu bylo využito humanistické antikvy společně s vyznačovací polokurzivou, české příklady byly tištěny švabachem a drobnější frakturou. Menší stupeň fraktury a menší antikva posloužily i pro úsporu místa na závěrečném půlarchu (od s. 177).

Jazykylatina, čeština
Primární literatura (edice a digitální fotokopie)
 • Koupil, Ondřej. Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. Praha: KLP, 2012 [= Grammaticae Bohemicae 2], s. 149–298. Fotokopie výtisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 H 334994: <viz zde>
 • Grammatica Boëmica in V libros divisa, a quodam Patre Societatis Jesu jam pridem in gratiam tyronum Boëmicae linguæ composita, et multorum ejusdem linguæ studiosorum saepe manibus descripta tritaque, hoc demum anno a partu Virginis 1660 in plurium usum et utilitatem typis excusa et vulgata. Olomucium, 1660. Fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. L. rel. 650, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Grammatica Boëmica in V libros divisa, a quodam Patre Societatis Jesu jam pridem in gratiam tyronum Boëmicae linguæ composita, et multorum ejusdem linguæ studiosorum saepe manibus descripta tritaque, hoc demum anno a partu Virginis 1660 in plurium usum et utilitatem typis excusa et vulgata. Olomucium, 1660. eKniha Google (fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. L. rel. 650), dostupná z WWW: dostupné z WWW: <viz zde>
 • Grammatica Boëmica in V libros divisa, a quodam Patre Societatis Jesu jam pridem in gratiam tyronum Boëmicae linguæ composita, et multorum ejusdem linguæ studiosorum saepe manibus descripta tritaque, hoc demum anno a partu Virginis 1660 in plurium usum et utilitatem typis excusa et vulgata. Olomucium, 1660. Fotokopie tisku Vědecké knihovny v Olomouci, sign. 32.227, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Grammatica Boëmica in V libros divisa, a quodam Patre Societatis Jesu jam pridem in gratiam tyronum Boëmicae linguæ composita, et multorum ejusdem linguæ studiosorum saepe manibus descripta tritaque, hoc demum anno a partu Virginis 1660 in plurium usum et utilitatem typis excusa et vulgata. Olomucium, 1660. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny české republiky, Praha, sign. 45 F 28), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Grammatica Boëmica in V libros divisa, a quodam Patre Societatis Jesu jam pridem in gratiam tyronum Boëmicae linguæ composita, et multorum ejusdem linguæ studiosorum saepe manibus descripta tritaque, hoc demum anno a partu Virginis 1660 in plurium usum et utilitatem typis excusa et vulgata. Olomucium, 1660. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny české republiky, Praha, sign. 8 K 115), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Grammatica Boëmica in V libros divisa, a quodam Patre Societatis Jesu jam pridem in gratiam tyronum Boëmicae linguæ composita, et multorum ejusdem linguæ studiosorum saepe manibus descripta tritaque, hoc demum anno a partu Virginis 1660 in plurium usum et utilitatem typis excusa et vulgata. Olomucium, 1660. Fotokopie tisku Vědecké knihovny v Olomouci, sign. 32.227, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi, díle a tiskaři)
 • Koupil, Ondřej. Joannes Drachovius SJ jako teoretik české časomíry. Česká literatura, 2010, roč. 58, č. 2, s. 147–167. Fotokopie dostupné v databázi JSTOR z WWW: <viz zde>
 • Koupil 2012: 47–78 (s odkazy na další literaturu)
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 51–52 (č. 17/05).
 • Koupil, Ondřej. A.43 Grammatica Boëmica in V libros divisa… In K. Bobková-Valentová, J. Hlaváčková a H. Kuchařová (edd.). Knihovna jezuitské koleje v Telči: katalog výstavy. Praha: Historický ústav AV ČR, 2020, s. 120n.
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1: A–G. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1985, s. 596–597 (heslo Emila Pražáka), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 273–274.
 • Springhetti, Emilio. Storia e fortuna della Grammatica di Emmanuele Alvares, S. J. Humanitas, 1961–1962, roč. 13–14, s. 283–304. Fotokopie dostupné z WWW: <viz zde>
 • Vintr, Josef. Grammatica Boëmica jesuity Jana Drachovského z roku 1660. Wiener slavistisches Jahrbuch, 1996, roč. 42, s. 173–183 = Vintr, Josef. Studien zur älteren tschechischen Grammatographie. Ed. B. Vykypěl. München: LINCOM Europa, 2008 [= Travaux linguistiques de Brno 03], s. 71–77.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 251 (Ettel Vít Jindřich) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace2. 11. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).