Grammaticae Bohemicae ad leges naturalis methodi conformatae et notis numerisque illustratae ac distinctae libri duo

Vavřinec Benedikt z Nudožer. Grammaticae Bohemicae ad leges naturalis methodi conformatae et notis numerisque illustratae ac distinctae libri duo. Praha, 1603. Vydání první.

Listování
Autor

Vavřinec Benedikt z Nudožer

Laurentius, Vavrinec, Laurenc; Benedictus Nudozierinus, Benedikt Nudožerský, Nedožerský, z Nedožier, z Nedožer

ZkratkaBenGram1603
Transkribovaný titulGrammaticae Bohemicae ad leges naturalis methodi conformatae et notis numerisque illustratae ac distinctae libri duo
Transliterovaný titulGrammaticæ| BOHEMICÆ,| AD LEGES NATU-|ralis Methodi Conforma-|tæ, & Notis numerisq<ue> illu-|ſtratæ ac diſtinctæ,| LIBRI DVO
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelJan Otmar Jakubův Dačický (officina Othmariana)
Vročení1603
Vydáníprvní
ExemplářKnihovna Národního muzea, Praha, sign. 26 E 21
KnihopisK01062
Formát

16°

RozsahA–N8 [*]2 + [I] příl. = ll. [I–VIII] — [1] — 2–96 — [97–98] (+ příl.)
Poznámka: po nepaginované dedikační předmluvě následují listy [1] a 2–96 a poté dva listy s obsahem a erraty; za fol. B2 vevázána příloha s tabulkou liter (Typus doctrinae literarum)
Charakteristika

Tištěná mluvnice z pražského intelektuálního prostředí před Bílou horou. Její autor, hornouherský rodák, Slovák Vavřinec Benedikt z Nudožer (1555–1615) studoval na Moravě a postupně přišel do Prahy. Brzy po vydání gramatiky zahájil univerzitní dráhu. Latinsky psanou mluvnici rozdělil do dvou knih (tvarosloví a syntax) — inspiroval se v latinské gramatice Petra Rama a převzal filozofovu zálibu v dichotomickém dělení vykládané látky.

Po dedikační předmluvě (l. IIrVIIIr), která je žánrově označena jako epistola, dopis, následuje latinská časoměrná báseň — elegická disticha jsou stylizována jako sdělení knihy o sobě samotné (l. VIIIv).

Kniha I (de etymologia) zabírá většinu výkladu a věnuje se tvarosloví jednotlivých „částí řeči“ (slovních druhů): fol. B1r (l. [1]r) až L3r (l. 75r).

Kniha II (de syntaxi) je stručnější a pojednává o shodě (convenientia) a řízenosti (rectio) jednotlivých slovních druhů: fol. L3v (l. 75v) až N8v (l. 96v). Takovéto pojetí syntaxe bude mít ještě mnohem později například DobLehr1809; text syntaxe je ilustrován, stejně jako bude u Dobrovského, mnoha příklady z českého překladu bible.

Na mluvnici Benedikta z Nudožer navázal o několik desetiletí později jezuita Jan Drachovius (DrachGram1660).

 

Jména dělil autor na stejno- a nestejnoslabičná, v druhém kroku pak podle rodu atd. U sloves uvedl obvyklé 3 konjugace podle zakončení 1. os. sg. ind. praes. act. Rozlišováním prézentního a futurálního tématu přispěl k poznání českého slovesného vidu.

 

Mluvnice je pečlivě vytištěna antikvou s vyznačovací polokurzivou, pro české příklady je použito fraktury. Učený autor zařadil do mluvnice i tisk alfabetou (některé termíny) a hebrejskými literami.

Jazykylatina, čeština, řečtina
Primární literatura (edice, překlady a digitální kopie)
 • Nechutová, Jana, Šlosar, Dušan, a Večerka, Radoslav. Čítanka ze slovanské jazykovědy v českých zemích. Brno: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 1982, s. 98–103 (s českým překladem Jany Nechutové).
 • [Benedikt z Nudožer, Vavřinec] Vavřinec Benedikt Nudožerinus o adverbiu. Přel. F. Outrata. Čeština doma a ve světě, 1999, roč. 7, s. 150–154. Číslo je ve formátu PDF dostupné z WWW: <viz zde>
 • Benedikt z Nudožer, Vavřinec. Grammaticae Bohemicae, ad leges naturalis methodi conformatae, et notis numerisque illustratae ac distinctae, libri duo. Ed. N. S. Smith. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta; Tilia, 1999.
 • Benedictus Nudozierinus, Laurentius. Grammaticae Bohemicae ad leges naturalis methodi conformatae et notis numerisque illustratae ac distinctae libri duo. Praha, 1603. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, sign. 45 F 9) dostupná z WWW: <viz zde>
 • Benedictus Nudozierinus, Laurentius. Grammaticae Bohemicae ad leges naturalis methodi conformatae et notis numerisque illustratae ac distinctae libri duo. Praha, 1603. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, sign. 45 G 202) dostupná z WWW: <viz zde>
 • Benedictus Nudozierinus, Laurentius. Grammaticae Bohemicae ad leges naturalis methodi conformatae et notis numerisque illustratae ac distinctae libri duo. Praha, 1603. Fotokopie tisku Knihovny Národního muzea, sign.26 E 21, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi, díle a tiskaři)
 • Buzássyová, Ľudmila. The ‘phonetic complex’ in Renaissance Latin grammar: Petrus Ramus’s dichotomies and their reflections in two vernacular grammatical texts. Graeco-Latina Brunensia, 2016, roč. 21, č. 2, s. 81–98. Dostupné z WWW: <viz zde>
 • Hendrich, Josef. Pierre de la Ramée a gramatika Vavřince Benedikta z Nedožer. Bratislava, 1930, roč. 4, s. 365–370.
 • Jóna, Eugen. Podiel slovenských gramatikov na rozvoji českej gramatickej literatúry (V. Benedikti z Nedožier, P. Doležal). In Porák, J. (ed.). Starší české, slovenské a slovanské mluvnice. Praha: Univerzita Karlova, 1985 [= Práce z dějin slavistiky X], s. 107–124.
 • Kollárik, Oto. Vavrinec Benedikt Nedožerský. Martin: Matica slovenská, 1965 [= Jubileá].
 • Kollárik, Oto. Laurenc Benedikt Nudožerský. Biografické štúdie, 1978, roč. 7, s. 131–148. Přepis ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Grammatykáři: jazyková a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 109–117.
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Akropolis, 2015, s. 47 (č. 17/01).
 • Novák, Jan Václav. O Gramatice české M. Vavřince Benedikta z Nudožer (vyd. r. 1603). Časopis Musea království Českého, 1888, roč. 62, s. 360–369.
 • Outrata, Filip. Vavřinec Benedikt Nudožerský jako typ humanistického vzdělance. Acta Universitatis Carolinae — Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2002, roč. 42, č. 1–2, s. 59–74.
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 97–99.
 • Smith, Nancy Susan. Introduction. In Benedikt z Nudožer 1999, s. I–XXI.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 195n. (Dačický Jiří Jakubův).
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace2. 10. 2018
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 10 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.