Grammatica linguae Bohemicae quatuor partibus, orthographia, ethymologia, syntaxi et prosodia constans. In qua omnia ejus linguae fundamenta novo et facili ad eam discendam modo per regulas certas et universales explicantur et omnimodae grammaticis accuratis disquisitionibus analogiae deteguntur. Omnibus, tam docentibus, quam discentibus, imo vel plurimum etiam historicis, oratoribus et concionatoribus, qui copiam et diversitatem verborum ad sententias variandas et proloquendas desiderant, perquam utilis. Authore Wenceslao Joanne Rosa. In fine apposita sunt diversa idiomate Boëmico, non rithmice, sed metrice, more Graeco, et Latino composita carmina.

Václav Jan Rosa. Grammatica linguae Bohemicae quatuor partibus, orthographia, ethymologia, syntaxi et prosodia constans. In qua omnia ejus linguae fundamenta novo et facili ad eam discendam modo per regulas certas et universales explicantur et omnimodae grammaticis accuratis disquisitionibus analogiae deteguntur. Omnibus, tam docentibus, quam discentibus, imo vel plurimum etiam historicis, oratoribus et concionatoribus, qui copiam et diversitatem verborum ad sententias variandas et proloquendas desiderant, perquam utilis. Authore Wenceslao Joanne Rosa. In fine apposita sunt diversa idiomate Boëmico, non rithmice, sed metrice, more Graeco, et Latino composita carmina. Praha (Micro-Praga), 1672. Vydání první.

Listování
Autor

Václav Jan Rosa

Wenceslaus Joannes; Růže

ZkratkaRosaGram1672
Transkribovaný titulGrammatica linguae Bohemicae quatuor partibus, orthographia, ethymologia, syntaxi et prosodia constans. In qua omnia ejus linguae fundamenta novo et facili ad eam discendam modo per regulas certas et universales explicantur et omnimodae grammaticis accuratis disquisitionibus analogiae deteguntur. Omnibus, tam docentibus, quam discentibus, imo vel plurimum etiam historicis, oratoribus et concionatoribus, qui copiam et diversitatem verborum ad sententias variandas et proloquendas desiderant, perquam utilis. Authore Wenceslao Joanne Rosa. In fine apposita sunt diversa idiomate Boëmico, non rithmice, sed metrice, more Graeco, et Latino composita carmina.
Transliterovaný titulGRAMMATICA| LINGUAE BOHEMICAE| Quatuor Partibus| Orthographiâ, Ethymologiâ, Syn-|taxi, & Proſodiâ conſtans.| In qua, omnia ejus Linguæ fundamenta,| novo, et facili ad eam diſcendam modo, per| Regulas certas, & univerſales, explicantur, &| omnimodæ, Grammaticis accuratis Diſquiſitio-|nibus, Analogiæ deteguntur.| Omnibus, tam Docentibus, quàm Diſcen-|tibus, imò vel plurimùm etiam Hiſtoricis, Orato-|ribus, & Concionatoribus, qui copiam, & diverſita-|tem verborum, ad ſententias variandas, et pro-|loquendas, deſiderant, perquàm| utilis.| Authore| Wenceslao Joanne Rosâ.| In fine, appoſita ſunt diverſa, Idiomate Boëmico, non| rithmicè, ſed metricè, more Græco, & La-|tino compoſita Carmina.
Uzuální titulČechořečnost
Poznámka k tituluobvyklé (uzuální) označení díla je obsaženo na patitulu (v Knihopise „přednázev“)
Místo tiskuPraha (Micro-Praga)
Tiskař/nakladatelJan Arnolt z Dobroslavína (Joannes Arnoltus a Dobroslavina)
Vročení1672
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 3178a
KnihopisK14884
Formát

RozsahA–B8 A[bis]–B[bis]8 C–P8 Q4 R–Z8 Aa–Ii8 Kk8+1 = s. [I–XXXII] — 1–520 — [521–522]
Poznámka: paginace na s. 504 chybná („154“), na první ze závěrečných nepaginovaných stran vytištěna báseň a kolofon
Poznámka k tiskujak uvádí Knihopis (K14884), existují tisky s odlišnými titulními listy a odlišnostmi v prvním archu A
Charakteristika

Obsáhlou gramatiku nazvanou neologizmem Čechořečnost sepsal pražský právník (a přízvučný i časoměrný básník) Václav Jan Rosa (1630–1689). Mluvnice sestává z části pravopisné, tvaroslovné, syntaktické a prozodické (tedy týkající se časoměrné poezie). První tři části jsou psány latinsky, čtvrtá paralelně latinsky i česky. Rosa usiluje o syntézu učení předcházejících gramatik (zvláště těch, které vyšly nedlouho před jeho prací) pro potřeby vyššího literárního jazyka, hlavně časoměrného básnictví. To ho vedlo k uvádění co největšího počtu variant jazykových jevů a obměn. Rosa byl také autorem hnízdově uspořádaného slovníku češtiny (elektronická edice eRosaThesN: <viz zde> a i v mluvnici ho zjevně fascinovala slovotvorba (oceňuje rozsáhlé možnosti zdrobňování v češtině apod.).

 

Rozdělení mluvnice do knih:

de orthographia (pravopis): fol. A1r (s. 1) až A8v (s. 16); na konci tohoto oddílu je výčet interpunkčních znamének (s. 16; edice s komentářem Ondřeje Koupila: Rinas, Koupil a Tichák 2023: 105)

de etymologia (tvarosloví): fol. B1r (s. 17) až Q4v (s. 248, složka Q je jen půlarch)

de syntaxi (syntax, spojování slov): fol. R1r (s. 249) až Bb8v (s. 392)

de prosodia (časomíra a ukázky časoměrného veršování): fol. Cc1r (s. 393) až Kk8v (s. 520)

 

Jména členil Rosa do šesti deklinací podle zakončení nominativu singuláru a detailněji podle dalších kritérií. V partii o slovesech se v Čechořečnosti sice píše o čtyřech konjugacích, ale jde o tradiční tři podle 1. os. sg. ind. praes. act. s precizovaným oddělením sloves typů miluji a vedu. Rosova mluvnice byla považována za vzorovou po několik desetiletí (srov. JandGram1704).

 

Latinský text je vytištěn antikvou s vyznačovací polokurzivou, české příklady a český výklad v čtvrté knize švabachem (písmová sada obsahovala i <ł> s kličkou a dvoubříškové <ϐ> /jen grafická varianta jednobříškového <b>, bez rozdílu ve významu/ a dvojí <h> /opět jen grafické varianty bez významové diference/), v titulcích je využito fraktury.

Jazykylatina, čeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie, reprint a překlady)
 • Rosa, Václav Jan. O Etymologii I–XVIII. Přel. O. Koupil. In Koupil 1996: 1–66.
 • Rosa, Václav Jan. Předmluva k Čechořečnosti (z lat. přel. O. Koupil). Listy filologické, 1996, roč. 119, s. 101–161. Fotokopie v databázi JSTOR přístupné z WWW: <viz zde>
 • [Rosa, Václav Jan] Václav Jan Rosa o českém slovese. Přel. O. Koupil. Čeština doma a ve světě, 1999, roč. 7, s. 160–166, číslo časopisu ve formátu PDF dostupné z WWW: <viz zde>
 • Rosa, Wenceslaus Johannis [sic]. Čechořečnost seu Grammatica linguae Bohemicae. Micro-Pragae 1672. Ed. J. Marvan a G. Betts. München: O. Sagner, 1983 [= Specimina philologiae Slavicae 52] (reprint). Fotokopie výtisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. 4 Z 74.772-52, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Rosa, W. J. Czech Grammar (Čechořečnost) 1672. Do angličtiny přel. G. Betts a J. Marvan. Praha: Porta, 1991 (angl. překlad).
 • Koupil, Ondřej. Konvence a experiment: Rosova pravidla českého pravopisu. Acta Universitatis Carolinae — Philologica 3. Slavica Pragensia XLII, 2014. Praha: Karolinum, 2015, s. 98–104. Dostupné z WWW: <viz zde>
 • Rosa, Wenceslaus Johannes. Grammatica linguae Bohemicae quatuor partibus, orthographia, ethymologia, syntaxi et prosodia constans. In qua omnia ejus linguae fundamenta novo et facili ad eam discendam modo per regulas certas et universales explicantur et omnimodae grammaticis accuratis disquisitionibus analogiae deteguntur. Omnibus, tam docentibus, quam discentibus, imo vel plurimum etiam historicis, oratoribus et concionatoribus, qui copiam et diversitatem verborum ad sententias variandas et proloquendas desiderant, perquam utilis. Praga, 1672. Fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. L. rel. 712, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Rosa, Wenceslaus Johannes. Grammatica linguae Bohemicae quatuor partibus, orthographia, ethymologia, syntaxi et prosodia constans. In qua omnia ejus linguae fundamenta novo et facili ad eam discendam modo per regulas certas et universales explicantur et omnimodae grammaticis accuratis disquisitionibus analogiae deteguntur. Omnibus, tam docentibus, quam discentibus, imo vel plurimum etiam historicis, oratoribus et concionatoribus, qui copiam et diversitatem verborum ad sententias variandas et proloquendas desiderant, perquam utilis. Praga, 1672. eKniha Google (fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. L. rel. 712), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Rosa, Wenceslaus Johannes. Grammatica linguae Bohemicae quatuor partibus, orthographia, ethymologia, syntaxi et prosodia constans. In qua omnia ejus linguae fundamenta novo et facili ad eam discendam modo per regulas certas et universales explicantur et omnimodae grammaticis accuratis disquisitionibus analogiae deteguntur. Omnibus, tam docentibus, quam discentibus, imo vel plurimum etiam historicis, oratoribus et concionatoribus, qui copiam et diversitatem verborum ad sententias variandas et proloquendas desiderant, perquam utilis. Praga, 1672. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 G 17), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Rosa, Wenceslaus Johannes. Grammatica linguae Bohemicae quatuor partibus, orthographia, ethymologia, syntaxi et prosodia constans. In qua omnia ejus linguae fundamenta novo et facili ad eam discendam modo per regulas certas et universales explicantur et omnimodae grammaticis accuratis disquisitionibus analogiae deteguntur. Omnibus, tam docentibus, quam discentibus, imo vel plurimum etiam historicis, oratoribus et concionatoribus, qui copiam et diversitatem verborum ad sententias variandas et proloquendas desiderant, perquam utilis. Praga, 1672. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. L 1330), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Rosa, Wenceslaus Johannes. Grammatica linguae Bohemicae quatuor partibus, orthographia, ethymologia, syntaxi et prosodia constans. In qua omnia ejus linguae fundamenta novo et facili ad eam discendam modo per regulas certas et universales explicantur et omnimodae grammaticis accuratis disquisitionibus analogiae deteguntur. Omnibus, tam docentibus, quam discentibus, imo vel plurimum etiam historicis, oratoribus et concionatoribus, qui copiam et diversitatem verborum ad sententias variandas et proloquendas desiderant, perquam utilis. Praga, 1672. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 3178a, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi, díle a tiskárně (výběr))
 • Bayerová, Naděžda. Gramatická terminologie předobrozenská. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979 [= Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě 39], s. 117–119 et passim.
 • Koupil, Ondřej. Překlad části Rosovy Čechořečnosti s úvodem a komentářem. Nepublikovaná diplomní práce UK FF Praha, 1996.
 • Koupil, Ondřej. Konvence a experiment: Rosova pravidla českého pravopisu. Acta Universitatis Carolinae — Philologica 3. Slavica Pragensia XLII, 2014. Praha: Karolinum, 2015, s. 93–98. Dostupné z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Grammatykáři: jazyková a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 165–167 a 267–324.
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 59–60 (č. 17/10).
 • Marvan, Jiří. Introduction. In Rosa 1983: I–VII.
 • Petráčková, Věra. Příspěvek k životopisu Václava Jana Rosy. In Acta Universitatis Carolinae — Philologica 2–3. Slavica Pragensia XXIX, 1987. Praha: Univerzita Karlova, 1989, s. 131–141.
 • Porák, Jaroslav. Rosova mluvnice a vývoj češtiny a české lingvistiky v 17. století. In Barnet, V., aj. (edd.). Studia Slavica Pragensia: akademiku Bohuslavu Havránkovi k osmdesátinám. Praha: Universita Karlova, 1973, s. 39–53.
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 945–946.
 • Rinas, Karsten, Ondřej Koupil a Viktor Tichák. Česká interpunkce v evropských dějinách: reflexe, nauky, teorie. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2023.
 • Vintr, Josef. Václav Jan Rosa und die ältere tschechische Grammatographie. Wiener slavistisches Jahrbuch, 1991, roč. 37, s. 93–101 = Vintr, Josef. Studien zur älteren tschechischen Grammatographie. Ed. B. Vykypěl. München: LINCOM Europa, 2008 [= Travaux linguistiques de Brno 03], s. 49–54 (anglická verze: Vintr, Josef. Václav Jan Rosa and the earlier study of Czech Grammar. In Rosa 1991: XV–XXIV).
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 68–70 (Arnolt Jan) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace20. 11. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).