Němec, Igor: Rekonstrukce lexikálního vývoje

Němec, Igor. Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha, 1980.
<<<<<185186187194195–196>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

MALÁ JAZYKOVÁ KNIŽNICE

Naše veřejnost již delší dobu pociťuje, že v základní řadě jazykových pomůcek, kterou tvoří slovníky, mluvnice, popřípadě pravidla pravopisu a výslovnosti, je citelná mezera: chybějí dílčí, specializované příručky, jež by přístupnou formou a na dobré vědecké úrovni sloužily nejširším potřebám jazykové praxe.

Ze snahy nahradit tento nedostatek jazykové popularizační literatury vznikl podnět k založení a vydávání populárně vědecké knižnice, která dostala jméno Malá jazyková knižnice. Z témat, která se v této nové ediční řadě připravují, je nejaktuálnější výklad o cizích slovech v dnešní češtině a terminologická příručka. Cílem Malé jazykové knižnice je prohlubovat zájem o mateřštinu, osvěžit cit pro správné vyjadřování, přispět po všech stránkách k zvyšování současné jazykové kultury.

Prvním svazkem Malé jazykové knižnice je publikace:

Miloslava Knappová: Jak se bude jmenovat?

Malá jazyková knižnice, sv. 1 – 1978 – 332 str. brož. 22,- Kčs

Úvod stručně seznamuje s původem a vývojem jmen u nás užívaných, se směrnicemi, jimiž je třeba se řídit při výběru jména, vysvětluje, co většinou ovlivňuje volbu jména, a seznamuje s jazykovědnými zásadami, které by se při pojmenovávání měly respektovat. Jádrem knížky je abecední rejstřík mužských a ženských jmen, jež lze v ČSR zapsat do matriky. U každého jména je stručné poučení o jeho původu a významu, uvádějí se jeho nejčastější domácké podoby, ekvivalenty v cizích jazycích, informace o jeho výskytu v ČSR i den jmenin.

ACADEMIA

nakladatelství Československé akademie věd

Vodičkova 40, Praha 1 – Nové Město

[academia]

NAKLADATELSTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD

Tematická skupina 12/5

21‑018‑80

Cena brož. výtisku Kčs 30.-

509‑21‑827

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).