Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<416417418419420421422423424>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Část druhá.

Slovesné výrazy složité.

Slovesné výrazy složité čili perifrastické jsou:

v aktivu pro

perfektum: nesl jsem ] nesl-em, nesl-ch;

plusquamperfektum: nesl bych, nesl běch, nesl biech, byl jsem nesl;

futurum: budu nésti; chcu nésti, chcu přinésti; jmám nésti, jmám přinésti;

futurum exactum: budu nesl;

kondicionál: bych nesl, bych byl nesl;

dále pro celé passivum: praes. jsem nesen, impf. biech nesen, aor. běch nesen, bych nesen, perf. byl jsem nesen, fut. budu nesen, impt. buď nesen, kond. byl bych nesen atd., inf. nesenu býti, part. jsa nesen, byv nesen atd.

Krom toho bývaly svým časem v užívání také perifrase jsem nesa fem. nesúci atd., jsem nes fem. nesši atd., t. j. výrazy složené z part. -nt nebo -ъs a slovesa pomocného jsem; a druhdy vyskytuje se také některá perifrase chybná.

Každý (správný) výraz perifrastický skládá se ze dvou členů: a) v jednom jest - vedle některé části významu formálního - obsažen význam kvalititivní výrazu celého, b) v druhém pak vyjádřen ostatek stránky jeho formální a modální; na př. v praes. jsem nesa, perf. nesl jsem, plqpf. byl jsem nesl, fut. budu nésti, chcu nésti, jmám nésti, v pass. impf. biech nesen, inf. nesenu býti atd. jest a) význam kvalitativní nes- = ferre obsažen v part. nesa, nesl, nesen, a b) slovesa pomocná býti, chtieti, mieti doplňují význam se stránky formální a modální.

Jako slovesné výrazy jednoduché, tak jsou i složité dílem finitní, na př. nesl jsem (já), byl jsi nesen (ty) atd., dílem infinitní, na př. nesenu býti (bez osoby grammatické); srov. § 2. Člen a) je vždycky infinitní; člen pak b) jest ve výrazích infinitních infinitní, a ve finitních finitní.

V obou členech je podle potřeby a možnosti náležitá flexe, v a) skloňování, v b) časování; na př. sing. 1. nesl jsem, 2. nesl jsi .. plur. 1. nesli jsme, nesli jste atd.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).