Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<10<IIII–1234567>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Část první.

Slovesné výrazy jednoduché.

1. Slovesné výrazy jednoduché v češtině jsou:

praesens (indikativ praes.), na př. nesu, nosím, ponesu, vynosím;

imperativ, na př. nes(i), nos(i);

aorist stč., na př. nes, nesech, nosich tuli, portavi;

imperfektum stč., na př. nesiech, nosiech ferebam, portabam;

futurum sigmatické: *byšu;

infinitiv, na př. néti, nositi;

supinum, na př. nest, nosit;

participia, a to (podle přípon nebo koncovek):

participium -nt, t. j. v jiné (na př. Miklosichově) terminologii part. praes. act., v obyčejné terminologii české přechodník přítomný, na př. nesa, nesouc- stč. nesúc, nose, nosíc- stč. nosiec-;

participium -mъ, t. j. part. praes. pass., příčestí přítomné, na př. vědom;

participium, -lъ, t. j. part. perf. act. II., příčestí minulé činné, na př. nesl, nosil; participium -ъs, t. j. part. perf. act. I., přechodník minulý, na př.

nes, nesš-, nosiv, nosivš-; participium -nъ, -tъ, t. j. part. perf. pass., příčestí minulé trpné, na př. nesen, kryt; substantivum verbale (podstatné jméno slovesné), na př. nesení stč. nesenie, nošení stč. nošenie.

2. Slovesné výrazy jednoduché nazýváme jinak také slovesnými tvary.

Některé z nich lze odvoditi ze společného kmene infinitivního (základního), a ty bývají nazývány úhrnem tvary infinitivními; na př. sup. nest z nes-tъ je z téhož kmene základního nes- jako inf. nés-ti, a podobně aor. nes a nes-ech, part. nesl z nes-lъ, nes z nes-ъs, nesen z nes-enъ, subst. nesenie z nes-enьje, a také fut. *byšu z by-sj- je z téhož by- jako inf. bý-ti. V jiných zase nalézá se jako společný základ kmen praesentní, a těm říká se zase úhrnem tvarypraesentní; na př. v přechodníku přítomném nesúc- z neso-nt-j- je týž kmen základní neso- jako v praes. 3. pl. neso-ntь, a taktéž v příčestí přít. nesom, vidom z neso-mъ atd., v impt. nesi, beri

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).