[Právní sborník Krameriův]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 1r–88v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r1v2r2v3r3v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pro[1v]číslo strany rukopisuto zpievachu anjelé nad jesličkami tehdy, kdyžto se král nebeský narodil bieše, t. incizojazyčný text[5]poškozený list [ter]cizojazyčný text text doplněný editoremracizojazyčný text pax hominibus bonecizojazyčný text[6]poškozený list [volun]cizojazyčný text text doplněný editoremtatiscizojazyčný text, chvála na výsosti[7]poškozený list [Bo]text doplněný editoremhu a na zemi pokoj lidem, jenž jsú dobré vóle. Kdyžto buoh na zemi bieše, tehdy to bieše jeho vezdajšie slovo: pax vobiscizojazyčný text, to se vykládá pokoj nebo mier buď vám. A tak mluvieše buoh po vše časy k svým mlazšiem i ke všem lidem. Potom jmáme znamenati, kterak všemohúcí buoh mier a pokoj miluje, nebo když opět z země na nebesa jide, tehdy opět vece: pokoj buď s vámi i porúčí svatému Petrovi, aby byl stráže pravého mieru i pokoje, a dal jemu tu moc, aby nebesa odvieral těm všem, jenž pravý mier zachovávají, a ktož ten mier ruší, aby před těmi nebesa zamekl. To jest tak řečeno, že ti všickni, kteříť ta přikázanie přerušují neb přestupují, jenž jest všemohúcí hospodin přikázal, jsú pravý mier přerušili, to jest od boha spravedlivo a duostojno, že ktož božie přikázanie přestupuje, aby nebesa před ním zamekli. Když[8]poškozený list, dle jiného rkp asi nám toho buoh již pomohl, že my s pravým pokojným živu bytím do nebeského královstvie přijíti muožem, jehož dřieve nebylo před božiem narozeniem, neb kterak kolivěk dobrý člověk na všem světě a jaké kolivěk dobro činil, však nemohl v královstvie božie přijieti, Bóh stvořil najprvé nebe a zemi, potom všecko,což na zemi i u vodách i u povětřie, potom člověka toho posadil v ráji. Ten přestúpil přikázanie nám všem na škodu, protož jsme chodili blúdiece jakžto ovce, ješto pastuchy nemají, také že sme do královstvie nebeského nemohli do toho času, když nám buoh cestu ukázal svým svatým umučením, a proto jmáme Boha vždy[a]vždy] wdy chváliti a ctíti ze všeho našeho srdce, ze všie našie duše i ze všie našie síly, že my již tak dobře do věčné radosti móžem přijíti, ač sami chcem, to jest svatým patriarchám bylo draho i mnohým prorokóm ta milost i to sčestie, ješto nám křesťanóm již dáno jest, že se móžem dobře nebeského královstvie doslúžiti. A ktož toho neučiní a božie přikázanie přestúpí, toho buoh podobně nad ním pomstí i ty, jimž on moci pójčil, to jest papež, ten má miesto boha súditi a mstíti na tomto světě až do súdného dne, tehdy chce buoh pak sám súditi zlé i dobré i mstíti nad malý[2r]číslo strany rukopisumi

X
avždy] wdy
5poškozený list
6poškozený list
7poškozený list
8poškozený list, dle jiného rkp asi nám
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).