[Právní sborník Krameriův]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 1r–88v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r4v5r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[3r]číslo strany rukopisuobyčejích.

{Proroctvie Origenesové}meziřádkový přípisek mladší rukou

Origenes prorokoval dřieve v starém zákoně aneb v starých časiech, že šest věkóv mělo býti a že každý věk po tisíci letech jměl sníti a v sedmém věku jměl by vešken svět sníti. Tehdy nám jest známo z svatého písma, že se jest prvý věk ot Adama počel, druhý od Noe, třetí ot Abrahama, čtvrtý od Mojžieše, pátý od Davida, šestý od uvedenie židuov do Babylona a těch šest věkóv číslo každého jest v tisíc let vyšlo. Sedmý se jest věk od božieho narozenie počal, v tom sme nynie bez jistého čísla, neb ten věk stane, donižd bohu libo. A v též vieře jest také sedm vojenných štítuov položeno. Král vzdvihá i počíná prvý ojenný štít, biskupové a opatové, jenž jsú kniežecie postavy, ti počínají druhý štít, svěcká kniežata třetie, svobodní páni čtvrtý, prostřední svobodní páni pátý, služební páni šestý, a pravie v podobné věci jakožto nevědie, kdy sedmý věk skončenie vezme. Také nevědie, móž li sedmý štít ojenský manstvie neb manské právo přijieti čili nemóž. Ten sedmý ojenný štít počíná každý člověk, jenž nenie poroben a jenž jest pravého luože, manstvie tomu nedadie, ktož svobodný před sedmým štítem ojenným. Avšak kdy jest pán kterému to[mu]text doplněný editorem podá, ten má k tomu tak dobré právo, jako ten, jenž v ojenném štítě jde, jede. Avšak se dvojí jich právo, jakož tyto knihy potom dobře ulíčie.

{O rodu}meziřádkový přípisek mladší rukou

Znamenajte také přirozeného pokolenie číslo, kde se počíná a kde skonává. V hlavě se znamenává muž a žena, jenž jsú s pravým právem v manželstvie vstúpili, na tom nenie ijednoho dvojenie, neb sú oni jedno tělo. A když jest hlava najsvrchnie částka na životě, proto se skrze hlavu jeho pravá manželka znamenává. A děti, ješto od nich obú pošli jsú, znamenávají se skrze najbližší úd ot hlavy, to jest ješto se náruč s plecoma scházie a ti údové slovú ramena, ač ty děti bez rozdvojenie od otce i od mateře se urodie, pakli jest rozdvojenie na dětech, tehdy nemohú na jednom údě ostati a postúpie a jiný úd.

{O dvú bratří a dvú sestrách}meziřádkový přípisek mladší rukou

Pojmeta li také dva br[atři]text doplněný editorem[11]poškozený text dvě sestře a třetie bratr pojme jinú ženu, však jich děti jsú sobě rovni na poko[3v]číslo strany rukopisulení

X
11poškozený text
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).