[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

vypraviž jej nynie, chce li, nebo jest řekl: Syn jsem boží.“ Mt27,44 A též také i lotři, ješto s ním biechu ukřižováni, přimlúváchu jemu.

Mt27,45 A ot šesté hodiny tma sě sta po všem světu až do deváté hodiny. Mt27,46 A k deváté hodině volal jest Ježíš velikým hlasem a řka: „Heli, heli, lamazabatany?“, to jest: „Bože, bože mój, pročs mě opustil?“ Mt27,47 Někteří pak tu stojiece a slyšiece, praviechu: „Heliášě volá tento.“ Mt27,48 Tehda inhed běžav jeden z nich, vzem húbu naplni octa i vloži ji na trest i dáváše jemu píti. Mt27,49 Ale jiní praviechu: „Nechajte, vizmy, přijde liť Heliáš vypravuje jeho.“ Mt27,50 A Ježíš opět volaje velikým hlasem, pusti duši.

Mt27,51 Tehdy opona chrámová rozedřě sě na dvé ot vrchu až dolóv a země sě potřěse a skály sě zsědachu Mt27,52 a hrobové sě otevřěchu a mnohá těla svatých, ješto spali, vstachu. Mt27,53 A vyšedše z hrobóv po jeho vzkřiešení, přijidechu do svatého města a ukázachu sě mnohým. Mt27,54 Centurio pak a ti, ješto s ním biechu, střěhúce Ježíšě, vidúc země třěsenie a to, což sě dějieše, báchu sě velmi řkúce: „Věru syn boží toto byl.“

Mt27,55 A biechu [tu]text doplněný editorem[677]tu] ibi lat. také ženy mnohé, ješto biechu šly po Jezukristovi z daleka z Galilee slúžiece jemu, Mt27,56 mezi nimižto bieše Maria Magdalena a Maria Jakubova a Jozefova mátě a mátě synóv Zebedeových. Mt27,57 A když by večer, přijide jeden člověk bohatý z Aromatie, jemužto jmě bieše Jozef, jenž bieše také mlazší Ježíšiev. Mt27,58 Ten přistúpi ku Pilátovi i prosi těla Ježíšova. Tehdy Pilát káza vrátiti tělo. Mt27,59 A on vzem tělo Ježíšovo, obinu je v čisté plátno Mt27,60 i položi je v svém hrobě novém, jenž bieše vytesal z skály, a přivali kámen veliký ke dveřiem hrobovým i otjide. Mt27,61 A biechu při tom Maria Magdalena a druhá Maria, sediece proti hrobu.

Mt27,62 Druhý pak den, ješto jest po velikém pátku, sebrachu sě kniežata popová a duchovníci ku Pilátovi Mt27,63 a řkúce: „Pane, vzpomanuli sme, že onen svódcě řekl, ještě živ jsa: Po třech dnech z mrtvých vstanu. Mt27,64 Protož kaž střieci hrobu až do třetieho dne, neb snad přijdú mlazší jeho a ukradnú jej a řkú lidu, že jest vstal z mrtvých, i bude poslední blud větčí než prvý.“ Mt27,65 Vecě jim Pilát: „Jmáte stráži, jděte, střězte, jakž umiete.“ Mt27,66 A oni šedše, ohradichu hrob, znamenavše kámen s strážěmi

[XXVIII.]text doplněný editorem

Mt28,1 Večer pak soboty, ješto sě břěždí v první sobotu, přijide Maria Magdalena a jiná Maria viděti hrobu. Mt28,2 Naliť, země třěsenie učini sě veliké. Anjel zajisté boží sstúpil

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).