[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

v ně tknúti. Mt23,5 A všěcky své skutky činie, aby byli viděni ot lidí. Neb rozšiřují své philaterie (to slovú koruny, ješto židie na hlavě nosiechu) a činie veliké tkanicě. Mt23,6 Nebo milují prvé seděnie na večeřiech a prvé stolicě ve školách Mt23,7 a pozdravenie na tržišti, a aby jě lidé nazývali rabi (točíš mistry). Mt23,8 Ale vy neroďte jich nazývati rabi (točíš mistróv), nebo jest jeden mistr váš, nebo vy všickni bratřie jste. Mt23,9 A otcě neroďte sobě nazývati na zemi, nebo jeden jest otec váš, jenž jest na nebesiech. Mt23,10 Ani chtějte nazýváni býti mistři, nebo jeden jest váš mistr, Kristus. Mt23,11 Ktož mezi vámi větčí jest, bude váš sluha, Mt23,12 a ktož sě povýší, bude ponížen, a kto sě poníží, bude povýšen.“

Mt23,13 „Ale hoře vám, mistři a duchovníci, pokrytci, ješto zavieráte králevstvie nebeské před lidmi. Nebo vy nevchodíte, a těm, ješto by chtěli vjíti, nedáte. Mt23,14 Hoře vám, mistři a duchovníci, [pokrytci]text doplněný editorem[527]pokrytci] hypocritae lat., ješto jiete domy vdovie skrzě modlitvy dlúhé modléce sě, protož větčí súd přijmete. Mt23,15 Hoře vám, mistři a duchovníci, pokrytci, ješto obchodíte moře i zemi, abyšte jednoho nového obrácencě na vieru učinili, a když bude učiněn, učiníte jeho syna pekelného dvakrát viece než sami sě. Mt23,16 Hoře vám, vodičěvé slepí, ješto pravíte: Ktož kolivěk přisěže na chrámě, nic to nenie, ale ktož přisěže na zlatě chrámovém, povinen jest. Mt23,17 Blázni a slepci, co jest větčie: zlato li, či chrám, ješto svato činí zlato? Mt23,18 A ktož kolivěk přisěže na oltáři, to nic nenie. Ale ktož kolivěk přisěže na daru, jenž jest na něm, povinen jest. Mt23,19 Slepci, co jest větčie: dar li, čili oltář, jenž dar činí svat? Mt23,20 A protož ktož přisáhá na oltáři, přisáhá na něm a na všem na tom, což na něm jest. Mt23,21 A ktož kolivěk přisáhá na chrámě, přisáhá na něm i na tom, jenž v něm přebývá. Mt23,22 A ktož kolivěk přisáhá na nebi, přisáhá na stolici boží a na tom, jenž sedí na nie. Mt23,23 Hoře vám, mistři a duchovníci, pokrytci, ješto béřete desátek z máty a z anýžě a z kmína, a což jest těžšieho v zákoně, toho neplníte: súdu, milosrdenstvie a viery. Nebo zajisté onono slušělo vám učiniti a tohoto neopúštěti. Mt23,24 Vodičové slepí, vymietajíce komára, a pohlcijíce velblúda. Mt23,25 Hoře vám, mistři a duchovníci, pokrytci, ješto čistíte to, což jest zevna čiešě a mísy, ale vnitř plni jste lúpežě a nečistoty. Mt23,26 Duchovníče, slepče, vyčisť dřieve to, cožť jest vnitř čiešě a mísy, aby bylo čisto to, což zevna jest. Mt23,27 Hoře vám, mistři a duchovníci, pokrytci, ješto jste podobni k hrobóm zbieleným, ješto sě zdají lidem zevna krásní, ale vnitř jsú plni kostí a všie nečistoty umrlčie. Mt23,28 Takež vy zdáte sě zevna lidem spravedliví, ale vnitř plni jste pokrytstvie a nečistoty a zlosti. Mt23,29 Hoře vám, mistři a duchovníci, pokrytci, ješto děláte hroby proročie a okrašlijete pohřbenie spravedlných Mt23,30 a mluvíte: Bychom byli ve dnech našich otcóv, nebyli bychom tovařišie jich ve krvi proročí. Mt23,31 A tak zajisté svědci jste sami sobě, že jste synové těch, ješto sú proroky zbili, Mt23,32 a vy naplňte mieru otcóv vašich. Mt23,33 Národe jěščeří, kak utečete otsúzenie pekelného?“

Mt23,34 „Protož aj, já k vám posielám proroky a múdré a učené, a z těch zabiete a ukřižujete. A z nich budete bičovati v svých školách a budete nenáviděti jich město ot města, Mt23,35 aby přišla na vy všěcka krev spravedlná, ješto jest prolita na zemi ote krve Abel spravedlného až do krve Zachařovy, syna Barachova, jehož ste vy zabili mezi chrámem a oltářem. Mt23,36 Zavěrné pravi vám, přijde to všecko na tento národ. Mt23,37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, ješto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).