[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

seděti na mé pravici nebo na levici nenie mé dáti vám, ale jimž jest připraveno ot mého otcě.“ Mt20,24 Tehdy uslyšěvše desět, jmějiechu nelibost proti dvěma bratroma. Mt20,25 Ale Ježíš pozvav jich k sobě, vecě: „Viete li, že kniežata pohanská panují nad nimi, a kteří větčí jsú, ti moc mají v nich? Mt20,26 Ne tak bude mezi vámi, ale ktož kolivěk chce mezi vámi větčí býti, buď vaším sluhú. Mt20,27 A ktož kolivěk chce mezi vámi první býti, bude váš panošě. Mt20,28 Jakožto syn člověčí nepřišel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a aby svú duši dal za mnohých vykúpenie.“

Mt20,29 A když vycháziechu z Jericho, jdieše po něm zástup veliký. Mt20,30 Tehdy dva slepcě sediešta podlé cěsty. Uslyšěvše, že Ježíš jde, zvolachu a řkúce: „Hospodine, synu Davidóv, smiluj sě nad námi!“ Mt20,31 […]text doplněný editorem[451]…] Turba autem increpabat eos ut tacerent. At illi magis clamabant, dicentes: Domine, miserere nostri, fili David lat. Mt20,32 I sta Ježíš, a pozvav jich, i vecě: „Co chcete, abych vám učinil?“ Mt20,33 Vecěchu jemu: „Hospodine, aby sě otevřěly oči našě.“ Mt20,34 Tehdy Ježíš smilova sě nad nimi i dotče sě jich očí, a inhed prozřěchu a jidechu za ním.

XXI.

Mt21,1 A když sě přiblížichu k Jeruzalému a přijidechu do Betphage k hořě Olivetské, tehdy Ježíš posla dva mlazšie Mt21,2 a řka jima: „Jděte do městečka, ješto proti vám jest, a inhed naleznete oslici přivázanú a dietě s ní. Otvěžtež a přiveďte mně. Mt21,3 A die li vám kto co, děte, že hospodinu jest potřěbie toho, a inhed vám pustí.“ Mt21,4 A to sě všecko stalo, aby sě naplnilo to, což jest řečeno skrzě proroka, jenž praví: Mt21,5 Řcěte dceři Sion: Toť, král tvój jde k tobě tichý, sedě na oslici a na dietěti jejiem. Mt21,6 Tehdy šedše mlazší, učinichu, jakž jim rozkáza Ježíš. Mt21,7 I přivedechu oslici a dietě i vložichu na ně rúcho jeho a jej svrchu vsadichu. Mt21,8 A veliký pak zástup prostláchu své rúcho na cěstě a druzí pak rúbáchu róždie s dřievie i stláchu na cěstě. Mt21,9 Ale zástupové, ješto jdiechu i nazad, i napřed, voláchu a řkúce: „Spas nás, prosíme, synu Davidóv, požehnaný, jenž si přišel ve jmě božie!“ Mt21,10 A když vjide do Jeruzaléma, vzbroji sě všecko město a řka: „Kto jest toto?“ Mt21,11 A lidé pak praviechu: „To jest Ježíš, prorok ot Nazareth galilejské.“ Mt21,12 I vjide Ježíš v chrám boží i vymietáše všěcky, ješto prodáváchu a kupováchu v chrámě, a stoly peněžníkóm a stolicě, ješto prodáváchu holuby, převráti Mt21,13 i vecě jim: „Psáno jest, že dóm mój dóm modlitebný nazván bude. Ale vy ste jej učinili peleš lotrovú.“ Mt21,14 I přistúpichu k němu slepí a chromí v chrámě i uzdravi jě. Mt21,15 Tehdy vidúce kniežata popová a mistři divy, ješto učinil, a dietky volajíce a řkúce v chrámě: Spas nás, prosíme, synu Davidóv!“, nelibo jim bieše Mt21,16 i vecěchu: „Slyšíš li, co tito pravie?“ A Ježíš vecě jim: „Ovšem. Nikdy ste nečtli, že z úst dietek a ješto ještě ssú, dokonal si chválu, hospodine?“ Mt21,17 A ostav jich, jide ven z města do Betanie a tu i osta a učieše jě o nebeském králevství.

Mt21,18 Ráno pak vracije sě do města, zechtě sě jemu jiesti. Mt21,19 A uzřěv jedno dřěvo fíkové podlé cěsty, jide k němu, i nenaleze na něm, jediné listie. I vecě jemu: „Nikdy sě ovotce nenarázěj z tebe až na věky!“ I uschnu inhed dřěvo fíkové. Mt21,20 A uzřěvše mlazší, diviechu sě a řkúce: „Kak jest inhed uschlo?“ Mt21,21 A Ježíš pak otpověděv, vecě jim: „Zavěrné pravi vám, budete li jmieti vieru nemýléce sě, netoliko o fíkovém dřěvu učiníte, ale byšte této hořě řekli: Vzdvihni sě a vrz sebú u moře, a stane sě. Mt21,22 A všecko, což budete prositi na modlitvě věřiece, vezmete.“

Mt21,23 A když vjide do chrámu, přistúpichu k němu, an učieše, kniežata popová a starší z lidí a řkúce: „Kterú mocí toto činíš a kto jest dal tobě tuto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).