[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

ješto zabíjéš proroky a kamenuješ ty, ješto jsú k tobě posláni. Kolikokrát sem chtěl shromazditi tvé syny, jakožto slepicě shromaždije svá kuřátka pod křídlo, a tys nechtěl. Mt23,38 Teď vám bude ostaven dóm váš pust. Mt23,39 Ale pravi vám, neuzříte mne viece, až i diete: Požehnaný, jenž přišel ve jméno božie.“

XXIIII.

Mt24,1 Vyšed Ježíš z chrámu, jdieše, i přistúpichu k němu mlazší jeho, aby jemu ukázali dielo chrámové. Mt24,2 Ale on otpověděv, vecě jim: „Vidíte li všeckno toto? Zavěrné pravi vám, neostane kámen na kameni, jenž by byl nezkažen.“

Mt24,3 A když sedieše na hoře Olivetské, přistúpichu k němu tajně jeho mlazší a řkúce: „Pověz nám, kdy to bude a které znamenie tvého příštie a skonánie světa bude?“ Mt24,4 Otpověděv Ježíš vecě jim: „Vizte, aby vás nikto nesvedl, Mt24,5 nebo mnozí přijdú v mé jmě a řkúce: Já jsem Kristus, a mnohé svedú, Mt24,6 nebo uslyšíte bojě a domněnie bojiev, ale vizte, abyšte sě nesmucěvali, neboť sě to musí státi, ale ne inhed konec. Mt24,7 Vstane lid proti lidu a králevstvie proti králevství a budú morové a hladové a země třěsenie po miestech, Mt24,8 a to všecko bude počátek bolestí.“

Mt24,9 „Tehdy zabijí vás a zradie vás v protivenstvie a budete v nenávist všěm lidem pro mé jmě. Mt24,10 A tehdy sě pohoršie mnozí a zradí jeden druhého a budú sebe v hromadu nenáviděti. Mt24,11 A mnozí křiví proroci vstanú a mnohé svedú, Mt24,12 a proto, že bude přielišná zlost, zstydne milovánie mnohých. Mt24,13 A ktož bude ustavičen až do smrti, ten spasen bude. Mt24,14 I bude kázáno toto čtenie a zvěstováno bude po všem světu na svědečstvie všemu lidu, tehdy přijde skončenie.“

Mt24,15 „Protož když uzříte mrzkost zámutka, ješto jest řečena ot Daniele proroka, stojiece na svatém miestě – ktož čte, rozuměj –, Mt24,16 tehdy, kteří jsú v židovské zemi, utecte na hory, Mt24,17 a ktož na střěšě, neschoď vzieti něco z svého domu. Mt24,18 A ktož na poli, nevracij sě vzieti svú sukni. Mt24,19 Ale hoře těžkým ženám a dojkám v těch dnech.“

Mt24,20 „A modlte sě, aby vašě utiekanie nebylo zimě neb v sobotu. Mt24,21 Nebo bude tehda také hoře veliké, jakéž nikdy nebývalo ot počátka světa až dosud, ani bude. Mt24,22 A by nebyli ukráceni ti dnové, nebylo by spaseno všecko maso (tověz Židovstvo, i těch židóv, ješto v tom městě byli, i těch, ješto sú jinde byli i sěm i tam rozběhli sě); ale pro zvolené budú ukráceni ti dnové. Mt24,23 Tehdy, řek li by vám kto: Aj, tutoť jest Kristus nebo tamto, neroďte věřiti, Mt24,24 neboť vstanú křiví kristové a křiví proroci a dadie znamenie veliká a divy, tak že v blud uvedeni budú, a móže li sě státi, také i zvolení. Mt24,25 Aj, teď sem vám předpověděl. Mt24,26 A protož dějí li vám: Toť, na púšti jest, neroďte vycházěti a nesvětlým věcem neroďte věřiti. Mt24,27 Nebo jakžto světlost vychodí ot vzchodu slunečného a zjeví sě až do západa, tak bude příštie syna člověčieho. Mt24,28 A kdež kolivěk bude tělo, tu sě sberú i orlicě.“

Mt24,29 „Nebo inhed po zamúcení těch dní slunce sě zatmí a měsiec nedá světlosti své a hvězdy padati budú s nebe a moci nebeské pohnú sě. Mt24,30 A tehdy zjěvie sě znamenie syna člověčieho na nebi a tehdy budú žalostiti všichni národové zemští i uzřie syna člověčieho, jdúce v oblaciech nebeských s mnohú mocí a s veličenstvím. Mt24,31 I pošle anjely své s trubú a s velikým hlasem a shromaždie zvolené jeho ote čtyř větróv, ot výsosti nebeské až do mezě jich.“

Mt24,32 „Ale ot dřěva fíkového učte sě podobenství: Když již větev jeho měkká bude a listie sě narodilo, viete, že jest již blízko léto. Mt24,33 Také i vy, když uzříte toto všecko, vězte, žeť bliz jest a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).