Isidor ze Sevilly: Naučenie svatého Isidora velmi užitečné hřiešnému člověku…

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 6, 63r–66v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<63r63v64r64v65r65v66r66v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

sobě chvály žádostí neutrhal. Ale když učíš, slov zatemněnie neroď požívati, ale tak prav, aby rozumen byl, aby mluvě sprostným se neohyzdil a aby múdrých neurazil. Vedlé smysla posluchačuov bude řeč učedlníkova. Neb podlé mravuov dobrých počato má býti učenie a vedlé rány slušie činiti lékařstvie, neb rozličné vuole a rozličné kázně žádají neumělí. A protož všeliký vedlé svého stavu má býti učen, opatřena má býti užitečnost i rozličnost osob a tak uče všem. Obecnie tajnosti zákonnie neprav zjevně všem.

Skryté věci nemnohým zvěstuj. Nestyď se mluviti, čehož umieš brániti, a zvláště pravdě pomáhaj. A což čiješ v sobě nedostatku uměnie, těž se od jiných, neb tázaním skryté věci bývají oznámeny a nesnadné věci rozmlúvaním bývají otevřeny. Nebuď tobě ižádná všetečnost ku poznání skrytých věcí aniž viece těž, nežliť potřebie jest uměti. Toho nežádaj, cožť uměti neslušie. A na hádaní neprotiv se spravedlnosti aniž usiluj zmařiti aneb vyprázdniti to, což upřiemé jest. A na hádaní všelikém drž rozum a zachovaj duomysly statečnějších sebe a viece miluj slyšeti, nežli mluviti. Na počátce slyš a na posledy mluv, neb na všeliké věci slušie patřiti na skonánie, neb poslednie řeč lepšie bývá nežli prvnie.

Jedenáctá kapitola o poctě vyšších i jiných

Cti všecky uměním a životem lepšie sebe a každému podlé jeho stavu duostojenstvie hodnú poctu vydaj aniž se vydávaj rovným vyššiemu. Starším čiň poslušenstvie a jich starosti posluhováním poslušen buď. A ve všech přikázaní uhověj člověku, ale tak, aby vuole božie neurazil. Budeš li přikázán zlému, nepřivoluj činiti, by pak i muky přítomněly, hřešíciemu nepřivoluj, neb lépe jest smrt trpěti nežli škodlivá přikázanie naplniti. Netoliko zajisté svědomie zlých činuov, ale i zlých řečí vinen jest, ač kto přivolí. Aniž jest povinen od hřiechu, jenž jest poslúchal, aby zle činil. Roven jest tomu ten, ktož uhovie zlému, jako ten, ktož zle činí. Činiecího a povolujícieho rovná pokuta sužuje.

Počíná se dvanádctá kapitola o jmění vyšších ku poddaným

Od poddaných buď viece pílen, aby ctěn byl, nežli bohat, aby se tebe viece rozeznánie úřadem přídrželi, nežli protivenstvím a nuzností. A poddaní tvoji viece se tebe styďte, nežli bojte, neb z pocti milost vycházie, a nenávist bázen přinášie. Vieru strach zdvíhá aneb béře, a žádost navracuje. Bázen nechová dlúho věčné viery. Kdež jest láska, tu smělost následuje, a kdež jest strach, tu zúfanie potýká. A protož uskrovni ukrutnosti a svrchovanú dobrotú

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).