Isidor ze Sevilly: Naučenie svatého Isidora velmi užitečné hřiešnému člověku…

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 6, 63r–66v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<64v65r65v66r66v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

krmíš, jímžto jiného ochuzujež. Ztracujeť toho smilovánie a nemilosti obdržuje. Dobré, což činíš pro milosrdenstvie, nečiň pro chlúbu, nic nečiň pro časnú chválu, nic pro pověst, ale pro život věčný čiň a pro boží lásku. Cožkolivěk činíš, pro budúcí odplatu čiň. Čekánie věčného odplacenie tě táhni viece k milosrdenstvie nežli pochválenie člověčie. Pro kterú příčinu činíš almužnu, toť jest odplata tvá. Dáš li tak, aby lidem byl oznámen, ne člověku, ale vlastní vuoli dal si. A ne což k věčnému životu, ale k tohoto života chvále prospievá.

Osmnádctý rozdiel a neboli kapitola, v němžto svrchních věcí opětovánie a ponučenie k dobrému tato jest řeč.

Ej, přijal si, malá dána jest tobě zpráva života křesťanského. Nevymlúvaj tebe neviděnie, neb již nejsi života svého nesvědom, nejsi již nemúdrý aneb neumělý zákona, jehož máš následovati, zpósobuj se, jakýž máš býti, toběť sem popsal poznánie. Přikázanie máš, již vieš, co jest upřiemě živu býti, viz, aby potom nezavinnieval, viz, co přijímáš, čta, aby nepotupoval, živ jsa. Dobré uměnie přijaté zachovaj a naplň skutkem, což si se naučil přijímaním. Viz dále, aby dobrého aneb dobrým, což s’ se naučil a kteréž jsi počal, tiem nehrdal.

A tak skonalo se naučenie a zpráva života křesťanského a jest řeč svatého Isiodora, amen.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).