Isidor ze Sevilly: Naučenie svatého Isidora velmi užitečné hřiešnému člověku…

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 6, 63r–66v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<63r63v64r64v65r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Tuto se počíná Naučenie svatého Isidora velmi užitečné hřiešnému člověku a jest rozděleno na osmnádcte kapitol, kdež najprv takto die první kapitola

Učiň, synu, jakž potřeba jest, čiň, jakž slušno jest, čiň, jakož hodno jest. Uměň sobě, aby nehřešil, aby vin svých neopakoval, ku polepšení aby opět nezavinil. Dobré i zlé, jakožť se přihodí, mile trp a nes. Protivné i prospěšné věci, kdežkoli tě potkají, vždy trpelivě nes. A keréžkoli puotky potkají tě, svobodnú myslí strp. Trpelivosti a krotkosti daj snažnost. Posmievanie, rúhanie vzhrzuje přemáhaj, šípy haněnie štítem trpelivosti zlomuj. Připrav proti slovu hrubému štít trpelivosti, proti meči jazyka strpenie nasaď pukléře, mlče zajisté lépe svítězíš.

Uč se od Krista skrovnosti, uč se i trpelivosti. Krista znamenaj aneb snábděj a nebudeš želeti bezprávie. Převelikáť jest ctnost, ač neurazíš, od něhožto jsi uražen, neb také, ač jsa uražen, odpustíš. Převelikáť jest ctnost, ačkoli komu mohl si uškoditi, a odpustíš. Neb když tě hyzdie, pro hřiechy tvé přiházie se tobě. A když bezprávie trpíš bez zlosti tvé, cestu tobě činie, cožť protivného tobě se protiví; pro hřiechy tvé toběť se přiházie. Spatřením spravedlnosti zlost smíšej; lehčejie bolest sneseš, ač k těm příčinám patříš, pro něž tě potýká.

A protož když tobě utrháno bývá, modl se, a kdyžť lají, chval boha. Zlořečenství požehnánie nasaď a hněvajícího trpelivostí buď pílen ukrotiti. Lahodě prchlivost náhlého rozpusť, zlost dobrotú přemáhaj a nešlechetnost dobrotivostí. Nepřátely míře vší skrovností okoj, jiných zlost svú dobrotú přemuož. Ukrocenú také myslí učiněné tobě protivenstvie vyprav, upokojeným srdcem otevři bolesti. Bezprávná rána, jakžkoli těžká jest, zjevením zmisuje, neb velmi žéře svědomie rána skrytá. Neb čím viece přikrýváš, tiem viece přispářieš, a protož zjev, člověče, libým úmyslem a nebudeť tebe mútiti.

Počíná se druhá kapitola o pokoji a o svornosti

Ač zamútíš v něčem bratra tvého, dosti učiň jemu, ač shřešíš proti němu, pokánie učiň s ním. Ač urazíš koho, milostivú učiň k němu prozbu, odpusť rychle k smlúvě. A uražení tvému rychle milosti žádaj a neusýpaj, leč budeš navrácen ku pokoji, a neodpočívaj, leč smířen budeš s bratrem svým. Odvolaj jeho rychle žádostí milovánie, přivolaj jeho pokorú k milosti, žádostí milosti se jemu rozprostři a nábožným

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).