Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

[406v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceaž do let čtyř a osmdesáti, kteráž neotchodieše od chrámu, posty a modlitbami slúžieci ve dne i v noci bohu[61]bohu] navíc oproti lat., + Deo var.. L2,38 A ta v tu hodinu přišedši, chváléše hospodina a mluvieše o něm všem, kteříž čakáchu vykúpenie izrahelského. L2,39 A když dokonachu všecky věci vedlé zákona božieho, vrátili sú se do Galilee v své město Nazaret.

L2,40 A dietě rostieše a silnieše se a[62]a] navíc oproti lat. plno múdrosti a milost božie bieše s ním[63]s ním] in illo lat., na okraji připsáno v něm. L2,41 I chodiechu rodiči jeho po všecka léta do Jeruzaléma na den slavný velikonoční. L2,42 A když jest byl Ježíš[64]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var. ve dvanádcti letech, když sú šli oni do Jeruzaléma podlé obyčeje dne svátečného L2,43 a když skonáni sú byli dnové, když sú se vrátili, ostalo jest dietě Ježíš v Jeruzalémě, a nepoznali sú otec a mátě[65]otec a mátě] parentes lat. jeho L2,44 mnějíce, by on v tovařiství byl. Šedše cestú dne jednoho i hledáchu jeho mezi přáteli a známými. L2,45 A nenalezše vrátili se do Jeruzaléma hledajíce ho. L2,46 A stalo se jest po třech dnech, nalezli sú ho v chrámě, sedícieho mezi učiteli, poslúchajícieho jich a otázajícieho[66]otázajícieho] + eos lat., nemá var.. L2,47 A strachováchu se všickni, kteříž sú ho slyšeli, na múdrosti a v odpoviedkách jeho[67]jeho] gieho rkp.. L2,48 A vidúce divili sú se. I vece mátě jeho k němu: „Synu, cos učinil nám tak? Aj, otec a mátě tvá[68]otec a mátě tvá] pater tuus et ego lat. truchléce hledali sme tebe.“ L2,49 I vece k nim: „Což jest, že ste mne hledali? Nevěděli ste, že v těch věcech, kteréž otce mého sú, musím býti?“ L2,50 A oni nerozuměli sú slovóm[69]slovóm] verbum lat., kteréž jest mluvil k nim. L2,51 I šel jest s nimi dolóv a přišel jest do Nazareta a byl jest poddán jim. A mátě jeho zachováváše všecka slova ta, skládajíci[70]skládajíci] navíc oproti lat., + conferens var. v srdci svém. L2,52 A Ježíš prospieváše věkem a múdrostí a milostí před bohem i před lidmi.

[III.]text doplněný editorem

L3,1 Pak léta patnádctého panovánie Tiberiáše ciesaře, když zpravováše Ponský Pilát Židovstvo a čtvrták Galilee bieše Erodes a Filip, bratr jeho, čtvrták Ituree a Trakonitidis vlasti, a Lisania Abiline čtvrták, L3,2 za kniežat kněžských Annáše a Kaifáše, stalo se jest slovo božie nad Janem, synem Zachariášovým, na púšti. L3,3 I přijide do své[71]své] omnem lat., místo všie kraji[b]označení sloupceny jordánské, káže křest[72]křest] kṙieſt rkp. a[73]a] navíc oproti lat. pokánie na odpuštěnie hřiechóv, L3,4 jakož psáno jest v kněhách řečí Izaiáše proroka: Hlas volajícieho na púšti: Připravte cestu pánu, pravé čiňte stezky jeho! L3,5 Všeliké údolé bude naplněno a všeliká hora a pahrbek bude ponížen i budú uviré[74]uviré] v vieṙe rkp. upřiemné a netrté[75]netrté] newte rkp. v cesty[76]cesty] ceſtie rkp. rovné L3,6 a uzří všeliký [člověk]text doplněný editorem[77]člověk] caro lat. spasenie božie.

L3,7 Protož mluvieše k zástupóm, jenž vycháziechu k němu[78]k němu] navíc oproti lat., aby se pokřtili ot něho: „Pokolenie násilorodníkóv, kto je vám ukázal utéci od budúcieho hněvu? L3,8 Protož čiňte dóstojné užitky pokánie a nepočínajte řéci: Otce máme Abrahama. Neboť pravi vám[79]vám] uam prauite że otce mate abrahama rkp., že mocen jest buoh z kamení těchto zbuditi syny Abrahamovy. L3,9 Již jest zajisté sekyra k kmenu dřeva přiložena. Protož každé dřevo, jenž nečiní ovoce dobrého, bude vyťato a v oheň uvrženo.“ L3,10 I tázáchu jeho zástupové řkúce: „Co tehdy učinímy?“ L3,11 A otpověděv Jan[80]Jan] navíc oproti lat., vece jim: „Kto má dvě sukni, daj jednu[81]jednu] navíc oproti lat., + unam var. nemajíciemu, [a]text doplněný editorem[82]a] et lat. kto má pokrm, též učiň.“ L3,12 I přijidechu také zjevní hřiešníci, aby se pokřtili, i vecechu k němu: „Mistře, co učinímy?“ L3,13 A on otpovědě[83]otpovědě] dixit lat. k nim: „Nic viece, jediné co jest ustaveno [vám]text doplněný editorem[84]vám] vobis lat., to čiňte.“ L3,14 Tázáchu[85]Tázáchu] + autem lat. jeho [i]text doplněný editorem[86]i] et lat. rytieři řkúce: „Co učinímy i my?“ I vece [jim]text doplněný editorem[87]jim] illis lat.: „Nižádného nepotlačujte ani hanějte a dosti mějte na svých žoldiech.“ L3,15 A když se domnieváše lid a myslícím [všem]text doplněný editorem[88]všem] omnibus lat. v svých srdcích o Janovi, zdali by on snad byl Kristus, L3,16 otpovědě Jan řka všem: „Já vás zajisté křtím vodú, ale příde silnější mne po mně[89]po mně] navíc oproti lat., jehož nejsem hoden rozvázati řeménka obuvi jeho. Tenť vy bude křtíti v duchu svatém a v ohni, L3,17 jehožto vějka v ruce jeho, a umete své humno a shromaždíť pšenici do stodoly své, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitedlným.“ L3,18 Mnohé zajisté věci i jiné napomínanie[90]jiné napomínanie] alia exhortans lat., místo jiné napomínaje zvěstováše lidu.

L3,19 Pak Erodes čtvrták strany galilejské[91]čtvrták strany galilejské] tetrarcha lat., když ot něho bieše tresktán pro Erodiadu, ženu bratra svého, i ze všech zlých věcí, kteréž činil Erodes, L3,20 přičini a to nade všecky věci, [i]text doplněný editorem[92]i] et lat. zavře[93]zavře] zavrże rkp. Jana v žaláři.

L3,21 I stalo se jest,

X
61bohu] navíc oproti lat., + Deo var.
62a] navíc oproti lat.
63s ním] in illo lat., na okraji připsáno v něm
64Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
65otec a mátě] parentes lat.
66otázajícieho] + eos lat., nemá var.
67jeho] gieho rkp.
68otec a mátě tvá] pater tuus et ego lat.
69slovóm] verbum lat.
70skládajíci] navíc oproti lat., + conferens var.
71své] omnem lat., místo všie
72křest] kṙieſt rkp.
73a] navíc oproti lat.
74uviré] v vieṙe rkp.
75netrté] newte rkp.
76cesty] ceſtie rkp.
77člověk] caro lat.
78k němu] navíc oproti lat.
79vám] uam prauite że otce mate abrahama rkp.
80Jan] navíc oproti lat.
81jednu] navíc oproti lat., + unam var.
82a] et lat.
83otpovědě] dixit lat.
84vám] vobis lat.
85Tázáchu] + autem lat.
86i] et lat.
87jim] illis lat.
88všem] omnibus lat.
89po mně] navíc oproti lat.
90jiné napomínanie] alia exhortans lat., místo jiné napomínaje
91čtvrták strany galilejské] tetrarcha lat.
92i] et lat.
93zavře] zavrże rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).