Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1rA1v–A2rA2vA3rA3vA4r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[A1v]číslo strany rukopisu

M, C, A, SS. LaetaLIs CroCeo fVLget paLLore CoMetes. Ostentum petit hoc te, LEO, ROMA, CAPER. In priori versucizojazyčný text[5]versu: uerſu annus, in posteriori significata complectuntur.cizojazyčný text

[A2r]číslo strany rukopisu

Urozenému a statečnému rytíři panu Zigmundovi Heldtovi z Kementu[6]Kementu: Kementhu a na Mezeříčí Jeho královské Milosti radě[7]radě: Raddě a místokancléři[8]místokancléři: Mijſto Kancléři v Království českém začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže[9]etc.: pánu mně laskavě příznivému Jeho Milosti služby své povolné, upřímé a ve všem hotové vzkazuje.

začátek komentované pasážeJaká bykonec komentované pasáže[10]Jaká by: JAkáby byla vyvyšenost člověka již po pádu prvních rodičuov, ačkoli jsou toho mnohé jisté a světlé duovody a začátek komentované pasážeVaši Milostikonec komentované pasáže[11]Vaši Milosti: waſſimiloſti dobře známé, však vidělo mi se za slušné, abych tuto některé, toliko přední, jiným také, začátek komentované pasážekteříž bykonec komentované pasáže[12]kteříž by: kteřijžby snad toto mé sepsání čtli, ku paměti přivedl.

I začátek komentované pasážepři tomkonec komentované pasáže[13]při tom: přitom předně tohoto šetřiti sluší: Co jest tak velikého a znamenitého, začátek komentované pasážečehož bykonec komentované pasáže[14]čehož by: čehožby člověk rozumem svým dosáhnouti neb rukama udělati nemohl? Zdaliž nebyla to předivná věc, že jest onen Jason najprvé lodi k plavení vymyslil a sám s svými tovaryši na moře pustiti a po něm se plaviti a mezi hrozné a strašlivé vlnobití se vydati směl? Jistě, začátek komentované pasážekdož bykonec komentované pasáže[15]kdož by: kdožby najprvé to uzřel, začátek komentované pasážezdaliž bykonec komentované pasáže[16]zdaliž by: zdaližby užasna se neměl velice čemu se diviti s onim pastýřem, apud Actium poetamcizojazyčný text, kterýž nikdá prvé neviděv lodi a ji spatřiv velice jsa přestrašen takto pověděl: „Tanta moles labitur fremebunda ex alto, ingenti sonitu etcizojazyčný text[17]et: & strepitu per se undas evolvitcizojazyčný text[18]evolvit: euoluit.cizojazyčný text“? Zdaliž člověka a jeho vtipu vyvýšenost není i při rozličném stavení domuov a věží velmi vysokých? Zdaliž nebylo předivné dílo korábu od onoho spravedlivého Noe? Ano patřme také na vyšší dary Božské při člověku, jako na umění svobodná rozličná, jimiž jeho obdařiti ráčil. Co poetové, co histo[A2v]číslo strany rukopisurici,

X
5versu: uerſu
6Kementu: Kementhu
7radě: Raddě
8místokancléři: Mijſto Kancléři
9etc.:
10Jaká by: JAkáby
11Vaši Milosti: waſſimiloſti
12kteříž by: kteřijžby
13při tom: přitom
14čehož by: čehožby
15kdož by: kdožby
16zdaliž by: zdaližby
17et: &
18evolvit: euoluit
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).