Zřízení o ručnicích

: Pavel Severin z Kapí Hory, 1524. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 65 E 2112, 1r–4v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka
<<<10<2r2v3r3v4r4v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

a jej vzíti, a vezma jej, má se k němu o túž pokutu (jakž svrchu o tom napsáno jest) zachovati.

{Honění pro ručnici}textový orientátor

Pakli by kdo, buď z stavu panského, rytířského neb městského, buď i z lidí všech obecních, slyše pokřik, nehonil aneb honiti nedal, tehda tomu každému o túž a takovú pokutu podlé jednoho každého povahy (jakž o pokutách svrchu se píše) bude moci, jakožto k tomu, kdož by s ručnicí šel neb jel, hledíno býti.

{Kdo vystřelí z ručnice k komu, má hrdlo ztratiti}textový orientátor

Item:cizojazyčný text Jestliže by kdo k komu z ručnice, buď jda, neb jeda s ní, na cestě aneb na kterémžkoli místě, směřil a zapálil a z ní vystřelil aneb nevystřelil, buďto že by se i chybil, aneb koho z ní postřelil, buď z panského, rytířského neb městského stavu, i sedlského, aneb jakéžkoli povahy člověk, ten a takový každý, kdož by se toho dopustil, poněvádž by se to zřetedlně našlo, že by ho chtěl z té ručnice o jeho bezhrdlé připraviti, aby hrdlo bez milosti ztratil, a ten hned aby vzat byl, a dán tu, kdež by nejbližší poprava byla, aby pro takový skutek svůj konec vzal.

Item:cizojazyčný text Kdož by po této zápovědi kohožkoli z jakéžkoli ručnice zabil a zamordoval, k tomu každému a takovému podlé způsobu a povahy všech lidí ze všech stavův a vedlé starobylého práva o mord učiněného má hledíno býti.

{Zabí li kto koho z ručnice, mordéř jest.}textový orientátor

Item:cizojazyčný text Jakož všickni ze tří stavův na tom se svolili, kdož by koho uhlédal, an s ručnicí jde neb jede, jakož výše o tom (jak se k tomu v tom zachovati

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety a 21 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).