Zřízení o ručnicích

: Pavel Severin z Kapí Hory, 1524. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 65 E 2112, 1r–4v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r2v3r3v4r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

to před knížetem jeho milostí jakožto nejvyšším hejtmanem krále, jeho milosti, a tohoto království provedl.

{Jaké obeslání pro ručnici}textový orientátor

A takového každého na žádost původa jeho milost knížetcí listem hned od oznámení původa ke dvěma nedělům má obeslati, a každý bude povinen státi aneb na místě svém s listem mocným místo sebe pod svú pečetí (tak jako k soudu komornímu) bude moci poslati. Pakli by nestál a nebo na místě svém nevyslal, má naň právo stavné dáno býti.

{Hojemství za čtyři neděle. Škody.}textový orientátor

Než žádal li by ten obeslaný hojemství, jestliže by kníže, jeho milost, to uznati s radou ráčil, má jemu za čtyři neděle dáno býti hojemství, a kdož by takovú při před jeho knížecí milostí obdržel, můž toho ze škod útratních před úředníky pražskými menšími Desk zemských (tak, jakž svolení zemské ukazuje) vinniti, a po nálezu jeho milosti aneb po staném právu muož každý po právě jíti, tak, jakž od jejích se soudův zachovává, též o listech zatýkacích, jestliže by pak král, jeho milost, na tom místě ráčil jiného koho na časy budúcí za hejtmana míti, tehdy týmž vším spůsobem má ta věc tak zachována bejti.

{Místodržící královské má o ručnice súditi}textový orientátor

Pakli by který čas žádného hejtmana v tomto království na tom místě nebylo od krále, jeho milosti, tehdá, komuž by jeho milost královská na místě svém poručiti ráčil, ten aby takové soudy o též ručnice držeti i konati mohl.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).