[Bible olomoucká, Markovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 186v–196r. Editoři Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[192v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcepopovým a mudrákóm[359]mudrákóm] + et senioribus lat., a otsúdie jeho na smrt a poddadie jeho pohanóm, Mc10,34 aby[360]aby] et lat. jím tryžňovali[361]tryžňovali] tryznovali Kyas, a uplijí jeho i ubičují[362]ubičují] + eum lat., nemá var. i zabijí[363]zabijí] + eum lat., a třetí den z mrtvých vstane.“

Mc10,35 I přistúpichu k němu Jakub a Jan, syny[364]syny] ſyn rkp. Zebedeova, řkúce: „Mistře, chceva, což kolivěk poprosíva, to učiň náma.“ Mc10,36 Tehdy on vecě jima: „Co chceta, abych váma učinil?“ Mc10,37 Tehdy ona pověděšta: „Daj náma, abychova seděla jeden na tvé pravici a druhý na levici v tvé slávě.“ Mc10,38 Tehdy Ježíš vecě jima: „Nevieta, co prosíta. Móžete li píti kalich, kterýž já budu píti? Anebo křtem, jímžto já sě křtím, křtíti?“ Mc10,39 Tehdy ona vecěšta jemu: „Móževa.“ Ale Ježíš vecě jima: „Kalich, který já piem, budeta píti a křtem, jímžto já sě křtím, budeta křtěna. Mc10,40 Ale však seděti na mé pravici nebo na levici nenie mé dáti vám, než jimžto jest uchystáno.“ Mc10,41 Uslyšěvše to desět učedlníkóv[365]učedlníkóv] navíc oproti lat., nevděčni biechu[366]nevděčni biechu] coeperunt indignari lat. o Jakubovi a Janovi. Mc10,42 Tehdy Ježíš povolav jich, vecě jim: „Vizte, že ti, kteříž sě vidie panujíce nad lidmi, vládnú jimi a jich kniežata jmají moc nad nimi. Mc10,43 Ale ne tak jest mezi vámi, nebo ktož kolivěk chce býti větčí, bude váš sluha. Mc10,44 A ktož kolivěk chce z vás býti první, bude všěch panošě. Mc10,45 Nebo syn člověčí nepřišel jest, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal svú duši za vykúpenie za mnohé.“

Mc10,46 I přijidechu do Jericho. Pak když jdieše z Jericho a s ním jeho učedlníci a veliké množstvie, tehdy syn Thimeóv jménem[367]jménem] navíc oproti lat. Bartimeus slepý sedieše u cěsty žebřě. Mc10,47 A uslyšěv, že tu jest Ježíš Nazarenský, je sě volati a řka: „Ježíši, synu Davidóv, smiluj sě nade mnú!“ Mc10,48 I přietiechu[368]přietiechu] přětiechu Kyas jemu mnozí, aby mlčal. Ale on velmi viece voláše: „Synu Davidóv, smiluj sě nade mnú!“ Mc10,49 A stoje Ježíš, káza jeho zavolati. I povolachu slepcě řkúce jemu: „Buď s dobrú [b]označení sloupcemyslí, vstaň, voláť tě Ježíš[369]Ježíš] navíc oproti lat..“ Mc10,50 Jenž svrh s sebe své šaty, poskočiv přijide k němu. Mc10,51 A otpověděv Ježíš, vecě jemu: „Co chceš, ať bych tobě učinil?“ Slepec jemu vecě: „Mistře, abych viděl.“ Mc10,52 Tehdy Ježíš vecě jemu: „Jdi, viera tvá spasena jest tě učinila.“ A inhed prozřěv, pojide za ním po cěstě.

Jedenádctý rozdiel tento

Mc11,1 A když sě blížieše k Jeruzalému a k Betaní[370]Betaní] Bethanii Kyas i k hořě Olivetské, poslav dva z svých učedlníkóv, Mc11,2 vecě jima: „Jděte do vesnicě, ješto proti vám jest, a inhed tam vejdúce, nalezneta oslíčě přivázané, na němžto ižádný člověk neseděl, otviežíce přiveďtež mně[371]mně] navíc oproti lat. je[372]je] gie rkp.. Mc11,3 A pakli váma kto co die a řka[373]a řka] navíc oproti lat.: Co činíte?, řcěte, že jest pánu potřěbie jeho, a inhed je[374]je] gie rkp. propustí[375]propustí] propuſtie rkp., propustie Kyas sěm.“ Mc11,4 Tehda ona otšedše, nalezešta oslíčě přivázané vně před vraty na rozhraní i počěšta je[376]je] gie rkp. otvazovati. Mc11,5 Pak někteří tu stojiece, vecěchu jima: „Co činíte otvazujíce oslíčě?“ Mc11,6 Ona otpověděšta jim, jakož[377]jakož] + illis lat. Ježíš rozkázal, i propustichu je[378]je] gie rkp., navíc oproti lat. jima. Mc11,7 I přivedešta oslíčě k Ježíšovi a vzkladechu své rúcho na ně i vsěde na ně Ježíš[379]Ježíš] navíc oproti lat.. Mc11,8 A mnozí stláchu své rúcho po cěstě a jiní sěkáchu róždie[380]róždie] roždie Kyas i dřievie a rozmietáchu[381]rozmietáchu] rozmetáchu Kyas po cestě. Mc11,9 A ti, ješto napřěd jdiechu i nazad, voláchu řkúce[382]řkúce] + Hosanna lat.: „Požehnaný, jenž jest přišel ve jméno hospodinovo Mc11,10 i[383]i] navíc oproti lat. požehnané, jenž přišlo, králevstvie otcě našeho Davida. Sláva na výsosti!“ Mc11,11 I vjidechu[384]vjidechu] introivit lat. v Jeruzalém do chrámu. A opatřiv všecko, když již bieše pozdnie hodina, vyjide do Betanie se dvěmanádcte.

Mc11,12 Pak jiného dne, když jdieše[385]jdieše] exirent lat., exiret var. z Betanie[386]Betanie] Bethanie Kyas, byl jest lačen. Mc11,13 A uzřěv zdaleka fíkové dřěvo, majíce na sobě listie, přijide k němu[387]k němu] navíc oproti lat., zdali by co[388]co] + forte lat. na něm nalezl. A přišed k němu, nice nenaleze na něm[389]na něm] navíc oproti lat. kromě listie, nebo ještě nebieše čas fíkový. Mc11,14 A otpověděv vecě k němu: „Již viec

X
359mudrákóm] + et senioribus lat.
360aby] et lat.
361tryžňovali] tryznovali Kyas
362ubičují] + eum lat., nemá var.
363zabijí] + eum lat.
364syny] ſyn rkp.
365učedlníkóv] navíc oproti lat.
366nevděčni biechu] coeperunt indignari lat.
367jménem] navíc oproti lat.
368přietiechu] přětiechu Kyas
369Ježíš] navíc oproti lat.
370Betaní] Bethanii Kyas
371mně] navíc oproti lat.
372je] gie rkp.
373a řka] navíc oproti lat.
374je] gie rkp.
375propustí] propuſtie rkp., propustie Kyas
376je] gie rkp.
377jakož] + illis lat.
378je] gie rkp., navíc oproti lat.
379Ježíš] navíc oproti lat.
380róždie] roždie Kyas
381rozmietáchu] rozmetáchu Kyas
382řkúce] + Hosanna lat.
383i] navíc oproti lat.
384vjidechu] introivit lat.
385jdieše] exirent lat., exiret var.
386Betanie] Bethanie Kyas
387k němu] navíc oproti lat.
388co] + forte lat.
389na něm] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).