[Bible olomoucká, Markovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 186v–196r. Editoři Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<194r194v195r195v196r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[196r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcena straně stáše, že tak volaje pustil jest duši, vecě: „Věru tento člověk syn boží byl.“

Mc15,40 A biechu tu[551]tu] + et lat., nemá var. ženy zdaleka přihlédajíce, mezi nimžto bieše Maria Magdalena a Maria menšieho[552]menšieho] Menšieho Kyas Jakuba a Jozefova mátě i Salomé[553]Salomé] Salomee Kyas. Mc15,41 Neb když jest byl v Galilei, následováchu i posluhováchu jemu, i jiné mnohé, ješto[554]ješto] + simul lat. s ním biechu přišly do Jeruzaléma. Mc15,42 A když již by u večer, protože[555]protože] proto že Kyas bieše pátek, jenž jest před sobotú, Mc15,43 přijide Jozef z Aromatie, šlechtic a vladař[556]vladař] vládař Kyas dvorský, jenž i sám čekáše králevstvie božieho, a směle všed před Piláta, prosieše těla Ježíšova. Mc15,44 A Pilát sě divieše, zda by již skončal. A přivolav setníka, otáza jeho, již li jest umřěl. Mc15,45 A když vzvědě ot setníka, da tělo Ježíšěvo[557]Ježíšěvo] navíc oproti lat., + Iesu var. Jozefovi. Mc15,46 Pak Jozef kúpi příkrov, a sněm tělo Ježíšěvo[558]tělo Ježíšěvo] eum lat., obinu je[559]je] gie rkp., navíc oproti lat. u příkrov čistý[560]čistý] navíc oproti lat., + mundo var. i položi v rově, jenž bieše vysěkán z skály, i přivali kámen ke dveřiem rovovým. Mc15,47 A Maria Magdalena a Maria Jozefova patřiešta, tu kdež jeho kladiechu[561]jeho kladiechu] poneretur lat..

XVI.

Mc16,1 A když minu sobota, Maria Magdalena a Maria Jakubova a Salomé[562]Salomé] Salomee Kyas kúpichu masti drahé, aby přijdúce umazaly[563]umazaly] umazali Kyas Ježíšě. Mc16,2 A velmi ráno jedné neděle přijidechu k rovu, ano již slunce z hory vyšlo. Mc16,3 I mluviechu samy mezi sobú: „Kto nám kámen otvalí ot dveří rovových?“ Mc16,4 A vzezřěvše uzřěchu otvalený kámen. Nebo bieše úřitně veliký. Mc16,5 A všedše v rov, uzřěchu mladcě sediece napravo, přioděného rúchem bielým, i užasechu sě. Mc16,6 Jenž jim vecě: „Neroďte sě žásati! Hledáte Ježíšě Nazarenského ukřižovaného, vstal jest, nenie jeho tuto. Toť, miesto, kde sú jeho byli položili. Mc16,7 Ale jděte, povězte učedlníkóm jeho i Petrovi, že vás předejde do Galilee. Tu jeho uzříte, jakož jest pověděl vám.“ Mc16,8 Tehdy ony vyšedše, poběžechu ot rovu, že bieše jě popadl [b]označení sloupcestrach i hróza, a ižádnému ničehož nepověděchu, že sě báchu.

Mc16,9 Pak vstav Ježíš[564]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var. ráno v neděli[565]v neděli] prima sabbati lat., zjěvi sě najprvé Mariji Magdaleně, z niežto bieše vypudil sedm běsóv. Mc16,10 Ona uzřěvši jej[566]uzřěvši jej] navíc oproti lat., šedši povědě těm, ješto sú s ním byli, žalostícím i plačícím. Mc16,11 A oni uslyšěvše, že by byl živ[567]živ] žív Kyas a ona jej viděla, nevěřiechu.

Mc16,12 Pak potom dvěma z nich jdúce ukázal sě jest v jiné tváři, ana jdeta do vsi. Mc16,13 A ta šedše, pověděšta jiným, ani i těm nevěřiechu. Mc16,14 Pak naposledy zjěvi sě Ježíš[568]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var. jedenádcti, ani jědie, i vžehra na jich nevěru i na tvrdost srdečnú, že těm, ktož sú jeho viděli vstavše, neuvěřili sú. Mc16,15 I vecě jim: „Jdúce po všem světu, kažte svaté[569]svaté] navíc oproti lat. čtenie všemu stvoření. Mc16,16 Ktož uvěří a křtěn bude, spasen bude. Ale kto neuvěří, otsúzen bude. Mc16,17 A tato znamenie budú jich následovati, ktož uvěřie: Ve jmě mé běsy budú vypúzěti, jazyky novými budú mluviti, Mc16,18 hady budú bráti, a pakli by co smrtedlného pili neb jedovatého[570]smrtedlného … neb jedovatého] mortiferum lat., to jim neuškodí. Na nemocné budú rucě klásti a dobřě sě budú jmieti.“

Mc16,19 A hospodin Ježíš, když jest jim vymluvil, vzat jest jistě[571]jistě] navíc oproti lat. na nebe i sedí na pravici božie. Mc16,20 Pak sě oni rozšedše, kázáchu všudy s pomocí hospodinovú a svú řěč potvrzěváchu divy rozličnými[572]rozličnými] sequentibus lat..

Skonaly sě čtenie svatého Marka

X
551tu] + et lat., nemá var.
552menšieho] Menšieho Kyas
553Salomé] Salomee Kyas
554ješto] + simul lat.
555protože] proto že Kyas
556vladař] vládař Kyas
557Ježíšěvo] navíc oproti lat., + Iesu var.
558tělo Ježíšěvo] eum lat.
559je] gie rkp., navíc oproti lat.
560čistý] navíc oproti lat., + mundo var.
561jeho kladiechu] poneretur lat.
562Salomé] Salomee Kyas
563umazaly] umazali Kyas
564Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
565v neděli] prima sabbati lat.
566uzřěvši jej] navíc oproti lat.
567živ] žív Kyas
568Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
569svaté] navíc oproti lat.
570smrtedlného … neb jedovatého] mortiferum lat.
571jistě] navíc oproti lat.
572rozličnými] sequentibus lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).