[Bible olomoucká, Markovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 186v–196r. Editoři Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[191v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcesě hádajíce. Mc9,14 A inhed vešken lid uzřěv Ježíšě, podivi sě a leče sě, a běžiece k němu, pozdravováchu jeho. Mc9,15 I otáza jich: „Co mezi sebú ztazujete?“ Mc9,16 A otpověděv jeden z zástupóv, vecě: „Mistře, přinesl sem syna mého před tě, jmajíce ducha němého, Mc9,17 jenž když kolivěk jím zobluje[297]zobluje] apprehenderit, allidit lat., tehdy zsliní a zuby zškřehoce a vadne. I byl sem řekl tvým učedlníkóm, aby jeho vyvrhli, a oni sú nemohli.“ Mc9,18 A on jim otpověděv, vecě: „Ó nevěrné pokolenie, kterak dlúho s vámi budu a dokud vás trpím? Přineste jeho ke mně!“ Mc9,19 I přinesechu[298]přinesechu] + eum lat.. A když jeho uzřě, inhed duch zarmúti jeho, a letěv na zemi, metáše sě silně a slině[299]silně a slině] spumans lat.. Mc9,20 I otáza otcě jeho: „Kterak dlúho jest a kterak mnoho času[300]Kterak dlúho … a kterak mnoho času] Quantum temporis lat., jakž sě jest to jemu přihodilo?“ Tehdy on vecě: „Z mladosti; Mc9,21 a často jej v oheň i u vodu umietal[301]umietal] umětal Kyas, chtě jeho zatratiti. Avšak móžeš li co, spomoz nám, slituje sě nad námi.“ Mc9,22 Tehdy Ježíš vecě jemu: „Móžeš li uvěřiti, všeckoť sě móže státi věříciemu.“ Mc9,23 A inhed zavolav otec toho pacholíka, se slzami povědě: „Věřím, hospodine, spomoz mi a mému[302]mi a mému] meam lat. nevěření!“ Mc9,24 A když uzřě Ježíš zástup k sobě běžiece, popřéti[303]popřéti] popřeti Kyas nečistému duchu řka jemu: „Hluchý i němý duše, já tobě kazuji, vyjdi z něho a viec veň nevcházěj!“ Mc9,25 An zakřik a velmi jej rozedřěv, vyjide z něho, že on by jako mrtvý, tak že mnozí mluviechu, že jest umřěl. Mc9,26 Ale Ježíš ujem jeho za ruku, nazdviže jej, an vsta. Mc9,27 A když vjide v dóm, učedlníci[304]učedlníci] + eius lat., nemá var. tajně jeho tázáchu: „Proč sme my jeho nemohli vyvrci?“ Mc9,28 I vecě jim: „Ten národ v ni v čemž nemóže vyjíti, jediné modlitvú a postem.“ Mc9,29 Pak jdiechu ottud, minujíce vlast galilejskú, nechtiece[305]nechtiece] nec volebat lat., nec volebant var., by jich[306]jich] navíc oproti lat. kto vzvěděl.

Mc9,30 I učieše své učedlníky řka[307]řka] + illis lat., že syn člověčí bude zrazen v rucě lidštie a zabijí jeho, a jsa zabit, třetí den vstane. Mc9,31 Ale oni nerozumějiechu slovu [b]označení sloupcea báchu sě jeho otázati.

Mc9,32 I přijidechu do Kapharnaum. A když bychu doma, otáza jich: „Co na cěstě pomlúvášte?“ Mc9,33 A oni pomlkováchu, nebo sě biechu na cěstě[308]cěstě] + inter se lat. hádali, kto byl z nich větčí. Mc9,34 A posadiv sě, přivolav dvúnádcti vecě jim: „Kto chce býti první, buď[309]buď] + omnium lat., nemá var. poslední a všěch sluha.“ Mc9,35 A pojem pacholíka, postavi jej prostřed jich. A objem jeho, vecě jim: Mc9,36 „Ktož kolivěk jednoho z takých dietek přijme ve jmě mé, mě přijme. A ktož kolivěk mě přijme, ne mne jest přijal, ale toho, jenž mě jest poslal.“

Mc9,37 Otpovědě[310]Otpovědě] + illi lat. Jan[311]Jan] + dicens lat., nemá var.: „Mistře, viděli sme kakéhos, an ve jmě tvé vypuzuje diábly. A když za námi jdieše[312]jdieše] non sequitur lat., bránili smy jemu.“ Mc9,38 Tehdy Ježíš vecě jim[313]jim] navíc oproti lat.: „Neroďte jemu brániti, nebo ižádný nenie, který činí divy ve jmě mé, aby mohl brzo mluviti o mně zle. Mc9,39 Nebo kto nenie proti nám[314]nám] vos lat., ten za ny[315]ny] vobis lat. stojí. Mc9,40 A ktož kolivěk vám dá píti řěpici studené[316]studené] navíc oproti lat., + frigide var., srov. Mt 10,42 vody ve jmě mé, že jste zvolenci[317]zvolenci] Christi lat., věrně vám pravi, neztratí své mzdy.“

Mc9,41 „A ktož kolivěk pohorší jednoho z těchto najmenších, ješto v mě věřie, lépe by bylo jemu, by byl přiložen žrnov osličí k jeho hrdlu a byl vržen u moře. Mc9,42 A když tebe pohorší ruka tvá, utni ji. Nebo jest lépe tobě jíti chromému u věčný život nežli maje dvě rucě jíti do plamenného ohně, nikdy neuhašeného, Mc9,43 [kdežto červ jich neumře a oheň neuhasne]text doplněný editorem[318]kdežto červ jich neumře a oheň neuhasne] ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur lat.. Mc9,44 Pakli noha tvá pohoršije tebe, otetni ji. Lépe jest tobě belhavému vjíti u věčný život nežli dvě nozě jmajíce býti uvrženu v plamen ohněvý, nikdy neuhašený, Mc9,45 tu kdež jich črv nikdy[319]nikdy] navíc oproti lat. neumře a oheň neuhasne. Mc9,46 Pakli tvé oko pohoršije tebe, vylup je. Nebo lépe jest tobě šilhavému vjíti do králevstvie božieho nežli dvě oči jmaje býti uvrženu v plamen ohněvý, Mc9,47 tu, kdež jich črv nikdy[320]nikdy] navíc oproti lat. neumře a oheň neuhasne. Mc9,48 Nebo každý bude ohněm osolen a každá obět[321]obět] + sale lat. bude osolena. Mc9,49 Dobrá věc jest suol. Pakli by suol nebyla slaná, čím jie polepšie[322]polepšie] condietis lat.? Jměj[192r]číslo strany rukopisuteJmějte]

X
297zobluje] apprehenderit, allidit lat.
298přinesechu] + eum lat.
299silně a slině] spumans lat.
300Kterak dlúho … a kterak mnoho času] Quantum temporis lat.
301umietal] umětal Kyas
302mi a mému] meam lat.
303popřéti] popřeti Kyas
304učedlníci] + eius lat., nemá var.
305nechtiece] nec volebat lat., nec volebant var.
306jich] navíc oproti lat.
307řka] + illis lat.
308cěstě] + inter se lat.
309buď] + omnium lat., nemá var.
310Otpovědě] + illi lat.
311Jan] + dicens lat., nemá var.
312jdieše] non sequitur lat.
313jim] navíc oproti lat.
314nám] vos lat.
315ny] vobis lat.
316studené] navíc oproti lat., + frigide var., srov. Mt 10,42
317zvolenci] Christi lat.
318kdežto červ jich neumře a oheň neuhasne] ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur lat.
319nikdy] navíc oproti lat.
320nikdy] navíc oproti lat.
321obět] + sale lat.
322polepšie] condietis lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).