[Bible olomoucká, Markovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 186v–196r. Editoři Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[187v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcejeho učedlníky, a biechu mnozí, ješto jeho následováchu. Mc2,16 I mudráci, i duchovníci, o tom mluviece[49]o tom mluviece] videntes lat., dicentes var., že s nepravými těžieři a s hřiešníky obecnými jědl, i řečechu jeho učedlníkóm: „Proč s nepravými těžieři a s obecnými hřiešníky jie i pie mistr váš?“ Mc2,17 To uslyšav Ježíš, vecě jim: „Nemají potřěbie zdraví lékařě, ale ti, ješto sě zle jmají, neb sem nepřišel volat spravedlných, ale hřiešných.“ Mc2,18 V tu dobu[50]V tu dobu] Et lat. biechu učedlníci [Janovi]text doplněný editorem[51]Janovi] Ioannis lat. a duchovníci postiece sě a přišedše jemu řečechu: „Proč učedlníci Janovi a duchovníkoví[52]duchovníkoví] duchowni rkp. postie sě, ale tvoji učedlníci nepostie sě?“ Mc2,19 I vecě jim Ježíš: „Zdali mohú synové svatební, pokudž jest s nimi ženich, postiti sě? Nebo v kterém času jmají s sobú ženicha, nemohú sě postiti. Mc2,20 Ale přijdú dnové, když bude vzat ženich ot nich, tehdy sě budú postiti v těch dnech. Mc2,21 Nebo[53]Nebo] navíc oproti lat. ižádný nepřišívá[54]nepřišívá] + assumentum lat. sprostného sukna k rúchu vetchému. Pakli otščije[55]otščije] otsčije Kyas záplatu novú ot vetchého, větčie bude rozšitina. Mc2,22 A ižádný neleje nového vína v kožěné lahvicě vetché, neb by víno rozpučilo lahvicě i vylilo by sě, a tak by zhynulo víno i lahvicě. Ale víno nové v lahvicě nové slušie vlíti.“

Mc2,23 I sta sě opět, když Ježíš v sobotu jide po polích osáných, tehdy učedlníkové[56]učedlníkové] + eius lat. napřed jdúce, počěchu klasy vymínati. Mc2,24 Tehdy duchovníci vecěchu jemu: „Viz, coť činie tvoji učedlníci[57]tvoji učedlníci] navíc oproti lat., + discipuli tui var. v sobotu, ješto jim[58]jim] navíc oproti lat., + eis var. neslušie?“ Mc2,25 I vecě jim Ježíš[59]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.: „Nikdy ste nečtli, co jest učinil David, když jest potřěben byl, lačen jsa sám i ti, kteříž sú s ním byli? Mc2,26 Kterak jest všel v dóm boží za Abiathar, kniežěte popového, a chléb obětný[60]obětný] obětní Kyas jedl, jehožto nebylo lzě jiesti, jedno samým popóm, a on jemu[61]on jemu] navíc oproti lat. dal i těm, ktož sú s ním byli?“ Mc2,27 I vecě jim Ježíš[62]Ježíš] navíc oproti lat.: „Sobota jest učiněna pro člověka, ale ne pro sobotu člověk. Mc2,28 A tak jest pán sobotní syn člověčí.“

Třetí

[b]označení sloupceMc3,1 I vjide opět do školy a tu bieše člověk, jmaje ruku uschlú. Mc3,2 I jadáchu jeho, zdali by v sobotu uzdravoval, tudy chtiece jeho uvinniti[63]uvinniti] uviniti Kyas. Mc3,3 I vecě člověku tomu[64]tomu] navíc oproti lat., jenž jmějieše ruku uschlú: „Vstaň sěm[65]sěm] navíc oproti lat. na prostřed!“ Mc3,4 I povědě jim: „Slušie li v sobotu učiniti dobřě, čili zle? Duši spasiti, čili zatratiti?“ Tehdy oni pomlku. Mc3,5 A on pohleděv po nich s hněvem, zamútiv sě pro jich srdcí slepotu, vecě tomu[66]tomu] navíc oproti lat. člověku: „Ztiehni svú ruku!“ An ji ztěže, i by jemu zdráva[67]zdráva] navíc oproti lat. ruka navrácena. Mc3,6 Pak vyšedše odtud duchovníci, inhed činiechu radu s čeledí Herodovú proti Ježíšovi[68]Ježíšovi] eum lat., Iesum var., kterak by jeho zatratili.

Mc3,7 Tehdy Ježíš s svými učedlníky přijide k moři a mnozí zástupové z Galilee i z židovské země jidechu za ním, Mc3,8 i z Jeruzaléma, i z Idumee, i z Zajordánie, i ti, ješto biechu v Tyřě i v Sidoně, množstvie mnohé a veliké[69]mnohé a veliké] magna lat., slyšiece to, co činieše, i přicháziechu k němu. Mc3,9 I vecě Ježíš[70]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var. svým mlazším, aby jemu lodí připravili pro zástup, aby jeho nedávil, Mc3,10 nebo mnohé uzdravováše, tak že sě k němu dáviechu, chtiece sě jeho dotknúti ti všichni[71]ti všichni] navíc oproti lat., kteříž jmějiechu bolesti. Mc3,11 A duchové nečistí, když jeho vidiechu, klaniechu sě jemu, křičiece a řkúce: Mc3,12 „Ty jsi syn boží!“ A on jim hrozně přietieše[72]přietieše] přětieše Kyas, aby jeho neohlašěvali.

Mc3,13 Odtud všed na horu, přivola k sobě, kteréž je sám chtěl, i přijidechu k němu. Mc3,14 I uloži, aby bylo dvanádcte s ním, chtě jě rozeslati na kázanie. Mc3,15 I da jim moc uzdravovati nemocné a vypúzěti běsy. Mc3,16 I vzdě Šimonovi[73]Šimonovi] + nomen lat. Petr Mc3,17 a Jakubovi Zebediášěvu a Janovi, bratru jeho[74]jeho] Iacobi lat., eius var., vzdě jména Boanerges, to jest Syny hromová, Mc3,18 a Ondřěje a Filipa a Bartoloměje a Matěje a Tomášě a Jakuba Alfeova a Tadea a Šimona Chananejského Mc3,19 a Jidášě Škariotského[75]Škariotského] Škariothského Kyas, jenž[76]jenž] + et lat., nemá var. jest

X
49o tom mluviece] videntes lat., dicentes var.
50V tu dobu] Et lat.
51Janovi] Ioannis lat.
52duchovníkoví] duchowni rkp.
53Nebo] navíc oproti lat.
54nepřišívá] + assumentum lat.
55otščije] otsčije Kyas
56učedlníkové] + eius lat.
57tvoji učedlníci] navíc oproti lat., + discipuli tui var.
58jim] navíc oproti lat., + eis var.
59Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
60obětný] obětní Kyas
61on jemu] navíc oproti lat.
62Ježíš] navíc oproti lat.
63uvinniti] uviniti Kyas
64tomu] navíc oproti lat.
65sěm] navíc oproti lat.
66tomu] navíc oproti lat.
67zdráva] navíc oproti lat.
68Ježíšovi] eum lat., Iesum var.
69mnohé a veliké] magna lat.
70Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
71ti všichni] navíc oproti lat.
72přietieše] přětieše Kyas
73Šimonovi] + nomen lat.
74jeho] Iacobi lat., eius var.
75Škariotského] Škariothského Kyas
76jenž] + et lat., nemá var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).