[Bible olomoucká, Markovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 186v–196r. Editoři Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[189r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcesě stalo tomu, jenž jest diábla jměl, a o sviniech. Mc5,17 A oni jeho počěchu prositi, aby vyšel z jich krajin. Mc5,18 A když vjide na lodí Ježíš[152]Ježíš] navíc oproti lat., počě jeho prositi ten, jenž bieše diáblem oblován, chtě s ním ostati. Mc5,19 Ale Ježíš[153]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var. jemu nepřepusti, ale vecě jemu a řka[154]a řka] navíc oproti lat.: „Jdi do svého domu k svým a rozprav jim, co jest dobrého učinil tobě hospodin a slitoval sě jest nad tobú.“ Mc5,20 A otšed ten člověk[155]ten člověk] navíc oproti lat., i[156]i] nemá Kyas počě kázati v Dekapolí, co dobrého učinil jest jemu Ježíš, tak že sě všichni diviechu. Mc5,21 A když vzjide Ježíš na lodí opět, chtě přes zátoku mořskú, sebra sě k němu veliký zástup, a on bieše podlé moře.

Mc5,22 I přijide k němu[157]k němu] navíc oproti lat. jedno kniežě židovské[158]kniežě židovské] de archisynagogis lat. jménem Jairus, a uzřěv jeho, pade k jeho nohám, Mc5,23 velmi prosě jeho a řka: „Již dcera má na smrti jest, poď, vlož svú ruku na ni, ať bude spasena a ožive.“ Mc5,24 I otjide s ním a za ním jdieše veliký zástup, tak že jej dáviechu. Mc5,25 Tehdy jedna[159]jedna] navíc oproti lat. žena, ješto trpieše črvenú nemoc dvanádcte let Mc5,26 a mnoho bieše naložila na rozličné lékařstvie i vydala všecko své zbožie, a nic jie neprospělo[160]jie neprospělo] profecerat lat., ale viece sě hóře jmějieše, Mc5,27 a když uslyšě o Ježíšovi, přišedši v zástup szadu, i dotče sě jeho rúcha. Mc5,28 Nebo sama v sobě[161]sama v sobě] navíc oproti lat., intra se var. mluvieše a řkúc[162]a řkúc] navíc oproti lat.: „Jediné dotknu li sě jeho rúcha, inhed[163]inhed] navíc oproti lat. uzdravena budú.“ Mc5,29 A inhed přeschla jest studnicě krve jejie a ona poči na těle, že jest uzdravena od té strasti. Mc5,30 Tehdy Ježíš inhed pozna moc sám v sobě, ješto bieše ot něho vyšla, obrátiv sě k zástupóm, i vecě: „Kto jest dotekl sě mého rúcha?“ Mc5,31 I vecěchu jemu jeho učedlníci: „Vidíš, že tě zástup tiskne, a pravíš: Kto sě mne dotekl jest?“ Mc5,32 I patřieše okolo sebe, chtě ji viděti, ješto to učinila. Mc5,33 Tehdy ta žena bojéci sě i třasúci sě a vidúci[164]vidúci] vědúci Kyas, sciens lat. sama v sobě[165]sama v sobě] navíc oproti lat., co sě jest stalo[166]stalo] + in se lat., přišedši i pade před ním a povědě jemu všichnu pravdu. Mc5,34 Tehdy Ježíš[167]Ježíš] Ille lat., Iesus var.[b]označení sloupce[vecě]text doplněný editorem[168]vecě] dixit lat. jie: „Dci, viera tvá, ta tě jest spasila, jdi s pokojem a buď zdráva ot tvé strasti.“ Mc5,35 Ještě to mluvieše, a přijdú poslové[169]poslové] navíc oproti lat., + nuntii var. k kniežěti židovské školy[170]k kniežěti židovské školy] ab archisynagogo lat., ad principem synagogae var. praviece, že jeho dci umřěla jest, a řkúce: „Čemuž dále praciješ s mistrem?“ Mc5,36 Tehdy to[171]to] + verbo lat. uslyšav Ježíš, ješto to praviechu, vecě tomu kniežěti: „Neroď sě žásati, jediné uvěř!“ Mc5,37 I neda za sobú ižádnému jíti, jedné Petrovi a Jakubovi a Janovi, bratru Jakubovu, Mc5,38 i vjidechu v dóm toho kniežěte. A uzřěv tu hluk plačíce a nařiekajíce velmi, Mc5,39 všed k nim[172]k nim] navíc oproti lat., vecě jim: „Co sě mútíte i pláčete? Však děvečka neumřěla, ale spíť.“ Mc5,40 I posmieváchu sě jemu. Pak on vypudiv všěcky, pojem otcě a máteř děveččinu[173]děveččinu] dyewetczynu rkp. a ty, ješto s ním biechu, i jidechu tu, kdež děvečka ležieše. Mc5,41 A držě ruku děveččinu, i vecě jie: „Thalitacumi!“, to sě vypravuje: „Děvečko, tobě řku, vstaň!“ Mc5,42 A inhed děvečka vsta i chodieše[174]chodieše] chdieſſe rkp., a ta bieše ve dvúnádcti letech. I lekú[175]lekú] leku Kyas sě všichni[176]všichni] navíc oproti lat., + omnes var. strachem velikém[177]velikém] velikým Kyas. Mc5,43 A on jim pilně přikáza, aby toho ižádný nezvěděl, a káza jie dáti jiesti. Mc6,1 A vyšed odtud, otjide do své vlasti a za ním jidechu jeho učedlníci.

VI.

Mc6,2 A když by v sobotu, počě[178]počě] peczie rkp. Ježíš ve škole učiti, a mnozí jej slyšiece, diviechu sě jeho učení a[179]a] nemá Kyas řkúce: „Otkud jest tomuto toto všecko? A kteraká jest toto múdrost, ješto jest jemu dána, i také moci, ješto sě dějí skrzě něho a skrzě jeho rucě[180]skrzě něho a skrzě jeho rucě] per manus eius lat.? Mc6,3 Však jest on kovářiev[181]kovářiev] faber lat., fabri var. syn a[182]a] nemá Kyas, navíc oproti lat. Marijin, bratr Jakubóv a Jozefóv a Judin a Šimonóv[183]Šimonóv] Simonóv Kyas. Však i jeho sestry zde jsú s námi.“ I rozpačěváchu sě na něm. Mc6,4 I vecě jim Ježíš: „Nenie prorok beze cti, jediné v své vlasti a v svém domu a mezi svými přívuznými.“ Mc6,5 I nemožieše tu ižádné moci učiniti, jediné maličko nemocných, vloživ na ně své[184]své] navíc oproti lat. rucě, uzdravi, Mc6,6 pro jich

X
152Ježíš] navíc oproti lat.
153Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
154a řka] navíc oproti lat.
155ten člověk] navíc oproti lat.
156i] nemá Kyas
157k němu] navíc oproti lat.
158kniežě židovské] de archisynagogis lat.
159jedna] navíc oproti lat.
160jie neprospělo] profecerat lat.
161sama v sobě] navíc oproti lat., intra se var.
162a řkúc] navíc oproti lat.
163inhed] navíc oproti lat.
164vidúci] vědúci Kyas, sciens lat.
165sama v sobě] navíc oproti lat.
166stalo] + in se lat.
167Ježíš] Ille lat., Iesus var.
168vecě] dixit lat.
169poslové] navíc oproti lat., + nuntii var.
170k kniežěti židovské školy] ab archisynagogo lat., ad principem synagogae var.
171to] + verbo lat.
172k nim] navíc oproti lat.
173děveččinu] dyewetczynu rkp.
174chodieše] chdieſſe rkp.
175lekú] leku Kyas
176všichni] navíc oproti lat., + omnes var.
177velikém] velikým Kyas
178počě] peczie rkp.
179a] nemá Kyas
180skrzě něho a skrzě jeho rucě] per manus eius lat.
181kovářiev] faber lat., fabri var.
182a] nemá Kyas, navíc oproti lat.
183Šimonóv] Simonóv Kyas
184své] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).