[Bible olomoucká, Markovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 186v–196r. Editoři Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[188r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcejeho zradil.

Mc3,20 I přijidechu odtud v dóm i shluči sě opět k nim zástup veliký[77]veliký] navíc oproti lat., tak že nemožiechu[78]nemožiechu] + neque lat. chleba pojésti[79]pojésti] pojesti Kyas. Mc3,21 To uslyšěvše učedlníci[80]učedlníci] navíc oproti lat., + discipuli var. jeho, vyjidechu, chtiece jeho zadržěti, a mluviechu, že sě jest v hněv obrátil. Mc3,22 Tehdy mudráci, ješto biechu z Jeruzaléma sešli, mluviechu a řkúce[81]a řkúce] navíc oproti lat., že má Belzebuba v sobě[82]v sobě] navíc oproti lat., a protož kniežětem diáblovým vypúzie diábly.

Mc3,23 A on jich povolav, mluvieše k nim u pohádkách a řka[83]a řka] navíc oproti lat.: „Kterak móže [satan]text doplněný editorem[84]satan] Satanas lat. satana vyvrci? Mc3,24 A pakli sě králevstvie v sobě rozdělí[85]rozdělí] rodieli rkp., nemóže státi to králevstvie. Mc3,25 A pakli sě dóm v sobě rozdvojí, ten dóm nestane. Mc3,26 A pakli satan povstane sám proti sobě, rozdvojil sě jest a nebude moci jmieti ani státi[86]jmieti ani státi] stare lat., ale skonánie vezme. Mc3,27 Ižádný nemóže, vejda v dóm silného mužě[87]mužě] navíc oproti lat., pochvátiti jeho nábytka, jediné ač dřieve svieže silného mužě[88]mužě] navíc oproti lat., tož tepruv dóm jeho poplení. Mc3,28 Věrně pravi vám, že všichni hřieši budú otpuštěni synóm člověčím, i porúhanie, jímžto sú sě porúhali bohu[89]bohu] navíc oproti lat.. Mc3,29 Ale kto sě porúhá duchu svatému, nebude jmieti otpuštěnie na věky, a bude vinen věčným hřiechem a zavinněním[90]hřiechem a zavinněním] delicti lat., hřiechem a zaviněním Kyas.“ Mc3,30 Neb sú řekli: „Ducha nečistého v sobě má.“

Mc3,31 A zatiem přijidechu jeho mátě i bratřie, a vně stojiece, poslachu k němu volajíce jeho Mc3,32 A s ním sedieše zástup i vecěchu jemu: „Toť, tvá mátě i bratřie vně stojie a[91]stojie a] navíc oproti lat. tebe hledají.“ Mc3,33 A on otpověděv[92]otpověděv] + eis lat., vecě: „Která jest má mátě i bratřie[93]bratřie] + mei lat.?“ Mc3,34 A vzezřěv na ty, ješto okolo něho sediechu, povědě: „Toť, má mátě i bratřie má! Mc3,35 Ktož kolivěk[94]kolivěk] + enim lat. učiní vóli boží, ten jest mój bratr i sestra[95]sestra] + mea lat., nemá var. i mátě má[96]má] navíc oproti lat..“

IIII.

Mc4,1 A opět počě Ježíš[97]Ježíš] navíc oproti lat. učiti podlé moře. I sebra sě k němu veliký zástup, tak že vstúpiv na lodí, sedieše na moři a všichni zástupi biechu na zemi podlé moře. Mc4,2 I učieše jě mnohým věcem u přísloví [b]označení sloupcea mluvieše jim z svého učenie a řka[98]a řka] navíc oproti lat.: Mc4,3 „Slyšte, aj toť, vyšel rozsěvač k rozsievaní. Mc4,4 A když rozsievati bude, jedno padne podlé cěsty, a přijdúce ptáci nebeští, szobí to. Mc4,5 A jiné padne na kámen, kdežto nejmá mnohé prsti, a inhed vyjde, že jest na sobě nejmělo výsosti prsti. Mc4,6 A když vyjide slunce, zapáli je[99]je] gie rkp., a proto že jest nejmělo kořene, i uschlo jest. Mc4,7 A jiné padne v trnie, a vzvýši sě trnie i udusi to i neda užitka. Mc4,8 A jiné pak padne na dobrú zemi, i da[100]da] dá Kyas užitek vzešlý a dobrý i vzrostlý[101]dobrý i vzrostlý] crescentem lat., i přinese jedno siemě užitkóv třidcěti a jiné šestdesát a jiné sto.“ Mc4,9 I vecě jim Ježíš[102]jim Ježíš] navíc oproti lat.: „Kto má uši k slyšění, slyš.“ Mc4,10 A když bieše po úklidu, tázáchu jeho ti, ješto s ním biechu dvanádcte učedlníkóv[103]učedlníkóv] navíc oproti lat., o vyložení[104]o vyložení] navíc oproti lat., + exponere var. toho příslovie. Mc4,11 I vecě jim: „Vám jest dáno poznati tajemstvie králevstvie nebeského[105]nebeského] Dei lat.. Ale těm, ješto jsú zevnitř, u příslovích všecko bude, Mc4,12 aby vidúce viděli, a neviděli a slyšiece slyšěli, a nerozuměli a někdy sě neobrátili, aby jim hřieši byli otpuštěni.“

Mc4,13 I vecě jim Ježíš[106]Ježíš] navíc oproti lat.: „Neviete tohoto příslovie? A kterak jiná[107]jiná] navíc oproti lat. všěcka příslovie pak poznáte? Mc4,14 Ktož rozsievá, slovo rozsievá. Mc4,15 Ale ti, ješto podlé cěsty, jsú, kdež sě rozsievá slovo, a když uslyšěchu, tak inhed přijide satan a otjě slovo, ješto jest bylo vsěno v jich srdcích. Mc4,16 A ti jsú tacíž, ješto jsú na kameni a na horách[108]na kameni a na horách] super petrosa lat. sěti a rozsieváni[109]jsú … sěti a rozsieváni] seminantur lat., že když uslyšie slovo, inhed je[110]je] gie rkp. s veselím přijmú. Mc4,17 Ale nejmají kořene v sobě, neb jsú časní (točíš světu poddaní[111]točíš světu poddaní] navíc oproti lat.), a když jě potká smutek nebo které[112]které] navíc oproti lat. násilé pro slovo, inhed sě zamútie a pohoršie[113]sě zamútie a pohoršie] scandalizantur lat.. Mc4,18 A jiní jsú pak, ješto jsú v trní rozsieváni, to jsú ti, ješto slovo slyšie, Mc4,19 ale prací tohoto světa a zbožím klamají sě, i jinú tělestnú žádostí (točíš po žádostech světa chodiec[114]točíš po žádostech světa chodiec] introëuntes lat.), i zadušují v sobě slovo a jsú bez užitka. Mc4,20 Ale tito jsú, ješto jsú rozsieváni na do[188v]číslo strany rukopisubrú

X
77veliký] navíc oproti lat.
78nemožiechu] + neque lat.
79pojésti] pojesti Kyas
80učedlníci] navíc oproti lat., + discipuli var.
81a řkúce] navíc oproti lat.
82v sobě] navíc oproti lat.
83a řka] navíc oproti lat.
84satan] Satanas lat.
85rozdělí] rodieli rkp.
86jmieti ani státi] stare lat.
87mužě] navíc oproti lat.
88mužě] navíc oproti lat.
89bohu] navíc oproti lat.
90hřiechem a zavinněním] delicti lat., hřiechem a zaviněním Kyas
91stojie a] navíc oproti lat.
92otpověděv] + eis lat.
93bratřie] + mei lat.
94kolivěk] + enim lat.
95sestra] + mea lat., nemá var.
96má] navíc oproti lat.
97Ježíš] navíc oproti lat.
98a řka] navíc oproti lat.
99je] gie rkp.
100da] dá Kyas
101dobrý i vzrostlý] crescentem lat.
102jim Ježíš] navíc oproti lat.
103učedlníkóv] navíc oproti lat.
104o vyložení] navíc oproti lat., + exponere var.
105nebeského] Dei lat.
106Ježíš] navíc oproti lat.
107jiná] navíc oproti lat.
108na kameni a na horách] super petrosa lat.
109jsú … sěti a rozsieváni] seminantur lat.
110je] gie rkp.
111točíš světu poddaní] navíc oproti lat.
112které] navíc oproti lat.
113sě zamútie a pohoršie] scandalizantur lat.
114točíš po žádostech světa chodiec] introëuntes lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).